Ako môže škola prispieť k zvýšeniu kvality života svojich žiakov

Škola môže posilniť kompetencie členov žiackych školských rád tak, aby sami vedeli prispieť k zvýšeniu kvality života žiakov v prostredí školy. Cieľom nášho projektu je zvýšiť motiváciu členov žiackych školských rád (ŽŠR) byť Hlasom svojich spolužiakov (s dôrazom na reprezentáciu zraniteľných skupín žiakov), posilniť ich spoločenskú zodpovednosť a poskytnúť im praktické vedomosti a zručnosti na identifikáciu a implementáciu riešení, ako môže škola prispieť k zvýšeniu kvality života svojich žiakov.

V roku 2017-2018 sme boli koordinátormi Správy o mládeži 2018 v časti Inklúzia. Práve počas prípravy kapitoly Inklúzia bola zadefinovaná potreba zistiť a popísať štandardy minimálnej kvality života mládeže (ďalej MKŽ) na Slovensku. Vzhľadom na našu skúsenosť v aktivizácii mládeže so znevýhodnením, sme v rokoch 2019 – 2020 zisťovali, aká je súčasná kvalita života mladých ľudí a minimálna žiadaná kvalita života a hľadali riešenia podporujúce dosiahnutie MKŽ mládeže zo zraniteľných skupín. V mapovaní a podpore pri zlepšovaní kvality života chceme naďalej pokračovať, pričom sa zameriame na školy, v ktorých pôsobia žiacke školské rady.

Ako môže škola prispieť k zvýšeniu kvality života svojich žiakov

Zamerať sa na školy sme sa rozhodli preto, že na popredné priečky v zozname vecí, ktoré sú potrebné ku kvalitnému životu, mladí ľudia umiestnili prístup k informáciám a vzdelanie, ale aj ďalšie prvky priamo ovplyvniteľné školou, ako napr. schopnosť pracovať, zmysluplnosť života, pocit bezpečia alebo dobré osobné vzťahy. Aby škola mohla pozitívne ovplyvňovať zmienené aspekty života všetkých svojich žiakov, mala by byť inkluzívna a posilňovať ich sebauvedomenie, identitu a spoločenskú zodpovednosť na úrovni JA.

Zásadnú rolu a potenciál v tomto procese môže a mala by zohrávať žiacka školská rada (ďalej aj ŽŠR). ŽŠR sú dôležitým prejavom participácie mladých ľudí na živote svojej školy. Posilní sa ich participácia na živote školy aj vnímanie vlastnej identity a toho, čo pre nich znamená MKŽ. Aktívne pôsobenie ŽŠR má veľký potenciál prispievať k zlepšovaniu kvality života žiakov a celá škola príležitosť posunúť sa k inkluzívnejšiemu a bezpečnejšiemu fungovaniu. 

Podľa prieskumov organizácie IPAO ale často chýba aktivitám ŽŠR zmysel, vízia a cieľ. Členom chýba vnútorná motivácia – iba 25% členov dokáže odpovedať na otázku, prečo sú členmi ŽŠR. Iba 10% ŽŠR presadzuje zmeny vo fungovaní školy, väčšina ŽŠR sa zameriava iba na každodenné aktivity v škole. (zdroj: Jana Feherpataky, riaditeľka IPAO, webinár Aktívna žiacka školská rada: čo, ako, a najmä prečo? dňa 15.3.2021, Iuventa).

Cieľovými skupinami projektu sú primárne členovia ŽŠR, ktorí sa aktívne zapoja do projektových aktivít a vzdelávania. Sekundárnou cieľovou skupinou sú žiaci zapojených škôl s preškolenými členmi ŽŠR a nepriamou cieľovou skupinou projektu sú aj žiaci a pedagógovia škôl, ktoré sa zúčastnia mapovania a obdržia od EDUMY výsledky a odporúčania. Škola si bude viac vedomá potrieb svojich žiakov, bude mať k dispozícii vstupnú analýzu pre svoju školu a bude mať informácie o tom, čo žiakom na škole chýba a čo by mala škola zmeniť pre zvýšenie kvality života jej žiakov.

Mapovanie minimálnej kvality života mládeže 

Dotazníkový prieskum zmapuje, aké kritéria minimálnej kvality života považujú žiaci za najdôležitejšie, ako vnímajú seba a ako podľa nich školské prostredie napomáha alebo bráni v napĺňaní ich potrieb. V mapovaní sa zameriame na aspekty, ktoré sa týkajú MKŽ v kontexte školského prostredia.

Zapojené školy získajú správu z analýzy dát dotazníkového prieskumu konkrétne pre ich školu. Členovia ŽŠR sa zúčastnia úvodného online modulu k téme minimálnej kvality života, kde získajú vhľad do témy, chuť dozvedieť sa viac a motiváciu sa témou zaoberať na úrovni žiackych školských rád. Na základe motivácie zaoberať sa na škole témou MKŽ, budeme vyberať účastníkov pilotného vzdelávania.

Vzdelávacie aktivity

Osvedčilo sa nám, že práve títo mladí lídri, keď majú adekvátnu podporu, dokážu najlepšie artikulovať potreby svojich vrstovníkov a prispieť k pozitívnej zmene.

Minimálne 30 žiakov absolvuje v rámci vzdelávania prezenčnú, dištančnú a praktickú časť pilotného modulu. Výsledky realizovaných aktivít ako aj plánovanej činnosti žiackej školskej rady v tejto oblasti budú žiaci prezentovať na diseminačnom seminári. Výstupom projektu bude aj vzdelávací modul pre mladých vedúcich pripravený na akreditáciu. Účasťou na aktivitách projektu sa posilnia kompetencie a motivácia žiakov zaoberať sa témou definovania minimálnej kvality života a identity a tiež identifikovania podmienok, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť kvalitu života žiakov na ich škole.


Projekt Posilnenie kompetencií členov Žiackych školských rád v téme zvýšenia kvality života žiakov v prostredí školy podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 – 2021 a programu PRIORITY mládežníckej politiky.