Online živú knižnicu a e-booky Príbehmi k poznaniu odporúča učiteľom aj rezort školstva

Pôsobíte v oblasti vzdelávania? Učíte žiakov a študentov na niektorej zo škôl a radi by ste vaše vyučovanie obohatili o inovatívne technológie a zážitkové vzdelávanie, ktoré vedie k scitlivovaniu mladých ľudí a vedie k vzájomnej interakcii a zapájaniu vašich žiakov a študentov na hodinách v rámci rôznych školských predmetov? Vyskúšajte si vzdelávanie prostredníctvom storytellingu, ktoré na tento školský rok odporúča  vo svojich pedagogicko – organizačných pokynoch aj slovenské ministerstvo školstva.

Rezort školstva aj tento rok vydal publikáciu Pedagogicko – organizačné pokyny 2019/2020 s cieľom predstaviť základné zmeny v legislatíve, priblížiť dôležité termíny počas školského roka a pomôcť zorientovať sa v aktuálnych témach, ktorými školstvo a vzdelávanie na Slovensku žije. Je určená predovšetkým pedagógom, odborným zamestnancom, ale aj ďalším inštitúciám a organizáciám, ktoré pôsobia v oblasti regionálneho školstva.

Teší nás, že pri téme inkluzívneho vzdelávania a jeho podpore ministerstvo odporúča využívať  inovatívne technológie a zážitkové vzdelávanie s prvkami scitlivovania, ako aj rôzne vzdelávacie portály s metodickými návodmi v oblasti inkluzívneho vzdelávania ako náš inovatívny vzdelávací portál plný autentických a silných príbehov Online živá knižnica alebo portál Stories that move.  

Zároveň rezort školstva odporúča, aby vzdelávacie inštitúcie vytvárali priestor na spoluprácu so zákonnými zástupcami a ich rodinnými príslušníkmi, s miestnymi a mimovládnymi organizáciami v oblasti inkluzívneho vzdelávania a scitlivovania detí, žiakov a študentov. V rámci nich môžu využívať príležitosť z podporných inkluzívnych programov ako sú Vnímavá škola z dielne našej organizácie Od emócií k poznaniu alebo Škola inkluzionistov v podaní Nadácie pre deti Slovenska či programu Generácia 3.0 od Nadácie Pontis.

Navyše ministerstvo odporúča v rámci inkluzívneho vzdelávania využívať napríklad v bežnom vyučovaní jazykov aj bezplatné e-knihy zo série Príbehmi k poznaniu, ktoré pripravila naša organizácia Od emócií k poznaniu a ktoré sú plné autentických výpovedí ľudí s inou etnicitou, chorobou, so zdravotným hendikepom alebo iným znevýhodnením, prípadne zo sociálne slabšieho prostredia a neúplných rodinných prostredí.

Pedagógom a odborným pracovníkom rezort odporúča realizovať inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov uplatňovaním vhodných pedagogických a odborných intervencií a to v prípadoch, u ktorých je takéto vzdelávanie vhodné. Týka sa to všetkých materských, základných a stredných škôl, či už verejných, súkromných a cirkevných s využitím špecifických metód výučby a podporných opatrení.

Pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania by školy a vzdelávacie inštitúcie mali vytvárať inkluzívne tímy zložené z pedagogických a odborných zamestnancov, implementovať princípy inklúzie a vytvárať klímu školy pre vzájomnú spoluprácu. Pedagogickú diagnostiku orientovať predovšetkým na zohľadňovanie skrytého potenciálu žiakov a študentov vo vzdelávaní, identifikovanie bariér a nerovností vo vzdelávaní a ich následné odstraňovanie a identifikovanie rizikových faktorov.

Na Slovensku už takéto Vnímavé školy máme a ich počet sa neustále zvyšuje.

Ak sa o nich chcete dozvedieť viac, navštívte aj náš web Vnimava.sk alebo rovno využite naše príbehy na našom inovatívnom vzdelávacom portáli Online živá knižnica.