Naše projekty

Aktuálne projekty 

 

 • Nadácia Pontis - program Dobrá krajina
 • Erasmus+
 • Nadácia VÚB
 • Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Budujte s nami všímavú spoločnosť

V roku 2017 chceme budovať všímavú spoločnosť rozvíjaním kritického myslenia u študentov VŠ, učiteľov a vychovávateľov. Zameriame sa na odbúranie strachu k zraniteľným skupinám cez porozumenie potrieb, prekážok a prežívania. V Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline zrealizujeme otvorené bezplatné workshopy, počas ktorých účastníci cez analýzu životných príbehov spoznajú limity jednotlivých prekážok zraniteľných skupín, uvedomia si vlastné predsudky a naučia sa s nimi pracovať, získajú schopnosti pracovať s informáciami a tvoriť si vlastný postoj a vyskúšajú si v praxi hľadanie riešení.

Ciele projektu:

 • V roku 2017 akreditovať vzdelávací program Vychovávať, vzdelávať, viesť – 3vé akadémia rozvoja kritického myslenia pre študentov VŠ, učiteľov ZŠ a SŠ a vychovávateľov pracujúcich s deťmi zo zraniteľných skupín a uskutočniť 5 motivačných workshopov pre študentov VŠ, 1 vzdelávanie pre učiteľov a vychovávateľov a 1 seminára pre zástupcov CSR firiem.
 • Rozbehnúť v roku 2017 budovanie všímavej spoločnosti ako komunity zloženej zo škôl zapojených do vzdelávacieho programu a firiem, ktoré zavádzajú inkluzívny prístup k zákazníkom alebo zamestnancom so špecifickými prekážkami v spoločnosti. „Komunita všímavých“ môže byť zaujímavou formou príkladov dobrej praxe deklarovujúcej spoločenskú zodpovednosť a môže byť inšpiráciou pre ďalšie inštitúcie a biznis sektor deklarujúcich (aj keď len formálne) spoločenskú zodpovednosť.

KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov. Strategické partnerstvá.

Zavádzanie inovatívneho nástroja na formovanie kritického myslenia u mládeže cez osobný a online storytelling

(Listen-Reflect-Change)

Strategické partnerstvo prebieha so vzdelávacou spoločnosťou GLAFKA, s.r.o. z Českej republiky.

V projekte strategického partnerstva ide o zavádzanie inovatívneho, otvoreného a multivzdelávacieho nástroja Online živej knižnice, ktorý využíva osobný a online storytelling na rozvoj mládeže vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní. Ide o prierezové vzdelávanie, ktoré rozvíja a buduje kritické myslenie mládeže k ľuďom s prekážkami v spoločnosti. Špecifická pozornosť bude venovaná k formovaniu postojov k migrantom a utečencom a motivácii mládeže k aktívnej participácii na riešení potrieb ľudí s ekonomickými, kultúrnymi, sociálnymi, etnickými, vzdelanostnými a geografickými bariérami v spoločnosti. Projekt overí príležitosti zapájania priamo znevýhodnených skupín mládeže do peer vzdelávania na úrovni formálneho aj neformálneho prostredia, a to v online prostredí.

Výstupy našej dvojročnej spolupráce budú:

 • séria vzdelávacích publikácií Príbehmi k poznaniu
 • metodické materiály k videám Online živej knižnice
 • doplnenie videí  na portáli Onlinezivakniznica.sk aj o príbehy z Českej republiky, čím ponúkneme užívateľom portálu kvalitnejší pohľad na celú tému inklúzie
 • medzinárodná konferencia Storytellingom k budovaniu kritického myslenia mladých ľudí
 • festivaly živých kníh  Počúvaj – Premýšľaj- Meň na Slovensku a v Českej republike
 • vzdelávanie pedagógov a pracovníkov s mládežou, ktorí prejavia záujem o hlbšie porozumenie  a následné šírenie využívania storytellingu pri formovaní kritického myslenia žiakov a študentov a pri kvalitnejšej príprave budúcich profesionálov pre prax.

Budujte s nami vnímavú spoločnosť

Bez všímavej a vnímavej spoločnosti nemôžeme tvoriť dobre fungujúcu spoločnosť. O to viac, ak naša vnímavosť alebo nevnímavosť ovplyvňuje životy tých, ktorí sú v spoločnosti prehliadaní, neviditeľní alebo nechcení. Uvedomenie si tejto hodnoty v spoločnosti je dlhodobá záležitosť, ktorá by nemala byť podceňovaná.

Zámerom projektu scitlivovanie mladej generácie (najmä študentov SŠ a VŠ) k najviac zraniteľným skupinám v spoločnosti (Rómom, Nepočujúcim a Nevidiacim, telesne postihnutým, utečencom a deťom žijúcich v dedičnej biede).

Scitlivovanie uskutočníme prostredníctvom troch hlavných aktiví:

 • vzdelácím programom Vychovávať, vzdelávať, viesť k vnímavosti – 4vé akadémia kritického myslenia
 • motivačnými prednáškami na VŠ pre študentov pomáhajúcich profesií
 • kampaňou „Staň sa členom vnímavej komunity“

Online živou knižnicou ku kritickému mysleniu mládeže a inkluzívnemu prístupu v službách

Zámerom projektu je prispievať k budovaniu otvorenej a vnímavej spoločnosti, citlivej na potreby a špecifiká ľudí s prekážkami v spoločnosti. Cieľom projektu je rozvíjať a zavádzať inovatívne formy inkluzívneho vzdelávania na v prostredí škôl a biznis prostredia. Špecifickým cieľom je využívať vedomosti a skúsenosti ľudí s prekážkami v spoločnosti ako nástroj na rozvoj kritického myslenia a podporu inkluzívneho prístupu.

Projekt je postavený na dvoch hlavných aktivitách:

 • budovaní storytellingového vzdelávacieho portálu Online živej knižnice
 • vzdelávaní zamestnancov cez mystery nákupy/telefonáty.

projekty_2017

 

Projekty v roku 2016
 • Accenture nadačný fond - Nadácia Pontis
 • Nadácia J&T
 • Nadácia otvorenej spoločnosti
 • Nadácia VÚB
 • Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
 • Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

 

Edumácki mysteráci alebo využiť znevýhodnenie pri práci

Projekt prispieva k zamestnateľnosti najzraniteľnejších skupín – ľudí s viacnásobným vylúčením v spoločnosti (fyzické, zdravotné, etnické, rodové a zmyslové postihnutie). Ide o inovatívny prístup, kde práve znevýhodnenosť predpokladá zamestnateľnosť ako Mystery zákazníka v službách.

V rámci projektu sme uskutočnili štyri zásadné kľúčové aktivity:

 • identifikácia a tréning Edumáckych mysterákov
 • testovanie prístupu v službách k zákazníkom s prekážkami v spoločnosti
 • príprava a spracovanie vzdelávacieho materiálu o inkluzívnom prístupe v službách
 • séria inšpiratívnych prednášok mladých ľudí čeliacich bariéram v spoločnosti pre telesný hendikep, zmyslový hendikep alebo farbu pleti.

Ako na budovanie kritického myslenia v našom školstve?

Cieľom projektu je pripraviť stretnutie a tréning riaditeľov a učiteľov škôl k téme kritického myslenia a inkluzívneho prístupu, ktorý bol prvým krokom prípravy na zavádzanie inovatívneho nástroja rozvoja kritického myslenia na Slovensku. Projekt zavádzanie inovatívneho nástroja (storytelling) je dlhodobým projektom.

Realizácia projektu má dve línie:

 • Prvou bola realizácia dvoch tréningov pre  učiteľov ZŠ a jedného workshopu pre riaditeľov základných a stredných škôl.
 • Druhou líniou bola príprava metodických návodov pre využívanie online storytellingových videí Živých kníh. Po prvom dizajne sme pripravili pilotné odskúšanie metodík na základnej škole, vysokých školách, vrátane firemného sektora.

Poznaním k ľudskosti

Zámerom projektu je prispieť k eliminácii aktuálnych negatívnych postojov k migrantom medzi slovenskou mládežou (generácia Y, generácia Z) a zlepšiť tak klímu v spoločnosti v čase, keď téma utečencov rezonuje v spoločnosti. Projektom prispievame k poznaniu životných príbehov migrantov a k neprehlbovaniu negatívnych postojov smerom k utečencom, ktorá môže byť výsledkom predvolebných kampaní. Hlavným cieľom projektu je pripraviť, uskutočniť online Živú knižnicu s priamymi, autentickými príbehmi migrantov a ich skúsenosťami z pobytu v slovenských utečeneckých centrách a táboroch. Súčasťou projektu je seminár pre kľúčovým aktérov (pedagógovia na SŠ a VŠ, médiá, politológovia, zamestnávatelia), na ktorom bude predstavená Online živá knižnica ako nový nástroj na formovanie postojov mládeže a rozvoja zručností aktérov, ktorí svojim prístupom a prácou môžu pomôcť k integrácii migrantov na Slovensku.

Kľúčové aktivity projektu boli:

 • orientačné mapovanie postojov mládeže k téme migrantov/utečencov,
 • Online živou knižnicou k ľudskosti: „Utečenci na Slovensku – ich príbehy, predstavy, pohľad na budúcnosť.“ (tréning Živých kníh a natáčanie ich príbehov).

Cez príbehy k poznaniu

Projekt je zameraný na vzdelávanie a podporu tých, ktorí vychovávajú deti mimo biologickej rodiny. Prispieva k lepšiemu porozumeniu potrieb mládeže, komunikácie a práce v tínedžerskom veku. Špecifická pozornosť je venovaná porozumeniu špecifických potrieb a prežívania rómskych detí a mládeže, ktorá je vychovávaná mimo biologickej rodiny v nerómskom prostredí. Projekt zahŕňa sériu adaptačných tréningov reštartujúcich komunikáciu medzi tínedžermi a náhradnými rodičmi, workshopov pre prácu s rómskym dieťaťom v dvoch dôležitých obdobiach života (nástup do kolektívu – škôlka, škola; tínedžeri).

Kľúčové aktivity projektu:

 • orientačný maping potrieb a problémov adoptívnych, pestúnskych, profesionálnych rodičov a vychovávateľov rómskych detí v nerómskom prostredí,
 • vyhľadať, pripraviť a vytrénovať vhodné osoby/rodiny pre rozprávanie životnej cesty v podobe príbehu Živých kníh v Živej knižnici. Špecifickým cieľom je otvoriť počas tréningu Živé knihy, pomôcť im „upratať“ svoj príbeh tak, aby mohli posúnuť svojim „Čitateľom“ (osobám, ktoré počúvajú príbeh) odkaz v podobe motivácie, inšpirácie, rady,
 • sprostredkovať príbehy, emócie, skúsenosti náhradných rodičov a biologických rodičov súčasným náhradným rodinám a vychovávateľom. Zámerom aktivity je prispieť k lepšiemu porozumeniu potrieb rómskeho dieťaťa, ktoré je vychovávané v nerómskom prostredí, využiť spracovanie emócií na nové poznatky, motiváciu a inšpiráciu pri výchove dieťaťa. Sprostredkovanie bude aj pomocou online videí na portáli Onlinezivakniznica.sk,
 • uskutočniť tréningy pre vychovávateľov a náhradných rodičov, ktoré prispejú k získaniu schopností náhradných rodičov a vychovávateľov viesť rómske dieťa procesom nájdenia vlastnej identity, porozumením jeho prežívania inakosti v spoločnosti, pochopením rozdielu medzi kultúrou chudoby a kultúrou Rómov.

Budovanie Online živej knižnice

Projekt Budovanie Online živej knižnice je zameraný na kreovanie dizajnu storytellingových príbehov mladých ľudí bojujúcich s prekážkami v spoločnosti. Príbehy podporujú emocionálne učenie a formovanie kritickeho myslenie v prostredí základných a stredných škôl, prispievajú k praktickej príprave študentov pomájahúcich profesií, vedomelejšej práci médií a verejnosti.

V rámci projektu bolo vytvorených 43 videí, z toho 25 tlmočených do posunkového jazyka. Súčasťou projektu bolo overenie metodiky v školskom prostredí a uskutočnenie 14 prezentácií Online živej knižnice.

Mystery nákupy a pracovné pohovory – základ pre inkluzívny prístup v biznis sektore

Zámerom projektu je prispieť k uplatňovaniu inkluzívneho prístupu k zákazníkom alebo zamestnancom so špecifickými prekážkami v spoločnosti.

Projekt je rozdelený do troch častí:

 • Prvou je mapovanie potrieb pri zavádzaní inkluzívneho prístupu v službách k špecifickým vylúčeniam/obmedzeniam zákazníkom.
 • Druhou je príprava mystery zákazníkov a testingových dvojíc, ktoré zmapujú reálny prístup zamestnancov v službách k ľuďom s prekážkami.
 • Treťou je príprava vzdelávacích zážitkových metodík, ktoré prispievajú k zavádzaniu inkluzívneho prístupu k zákazníkom/zamestnancom so špecifickými prekážkami v spoločnosti.

V rámci projektu sme vytrénovali 13 mystery zákazníkov a uskutočnili približne 45 testingov mystery nákupov spracovaných do celkovo 85 záznamov z pozorovaní. Zo záverov bola spracovaná predbežná analýza, na ktorú nadväzovala píprava vzdelávacieho materiálu. Pri príprave vzdelávacieho materiálu k inkluzívnemu prístupu k Nepočujúcim, bolo vytrénovaných 9 Živých kníh, z ktorých bolo spracovaných 9 videovzdeávacích materiálov. Každý aj v posunkovom jazyku.

projekty_2016

Ďakujeme všetkým našim partnerom, s ktorými spolupracujeme!