VÝZVA: Rozvíjajte vnímavosť vašej Žiackej školskej rady k potrebám všetkých žiakov

Chcete, aby vaša žiacka školská rada bola vnímavejšia a citlivejšia k potrebám všetkých študentov? Chcete mať v rukách konkrétne dáta o tom, či sa žiaci vašej školy cítia v škole prijatí a v bezpečí? 

Pozývame stredné školy a koordinátorov ich žiackych školských rád, aby sa zúčastnili nového programu zameriavajúceho sa na kvalitu života mládeže a podporu Žiackých školských rád (ďalej ŽŠR). Účasťou na projekte môžete pomôcť žiackym školským radám identifikovať zmysluplné aktivity, ktorými prispejú k lepšej kvalite života svojich spolužiakov. Účasť v programe je pre školy bezplatná vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Prihlasovanie je otvorené do 27. októbra. 

Program sa skladá z dvoch hlavných častí:

(1) vzdelávacieho programu pre členov ŽŠR na posilnenie ich kompetencií v oblasti spoločenskej zodpovednosti, inklúzie a  vnímavosti k potrebám spolužákov s fyzickým alebo sociálno-ekonomickým znevýhodnením.

(2) dotazníkového prieskumu pre študentov Vašej školy zisťujúci, ako vnímajú svoju identitu, kvalitu svojho života (nielen) v škole a ich postoj k znevýhodneným skupinám obyvateľov. Dáta zozbierané z prieskumu budú slúžiť ako podklad pre vzdelávací modul „Jeden za všetkých, všetci za jedného“ pre členov Vašej ŽSR a zároveň ich obdržíte prehľadne sociologicky spracované.

Hlavným cieľom programu je podporiť členov ŽSR, aby sa v rámci svojho pôsobenia v školskej rade cielene venovali zvyšovaniu kvality života všetkých študentov v škole a boli hlasom aj tých študentov, ktorých kvôli ich znevýhodneniu nie je toľko počuť. V rámci vzdelávania budú môcť skúmať svoju identitu a rozvíjať svoju spoločenskú zodpovednosť na úrovni ja – člen ŽSR – „hlas spolužiakov“. Budú motivovaní k hľadaniu a realizácii praktických krokov k tomu, aby Vaša škola bola vnímavejšia a citlivejšia k potrebám všetkých študentov.

Ako účasť v programe vyzerá? 

 1. Dotazníkový prieskum: Študenti Vašej školy (min. 150 študentov) do 19.11. vyplnia dotazník na tému kvality života. 
  • Dotazník bol vytvorený sociologičkou EDUMY na základe dotazníku WHO, ktorý nadväzuje na projekt Inklúzia a minimálna kvalita života (Erasmus+). 
  • Dotazník študenti vyplnia každý sám za seba, online a anonymne. 
 2. Online stretnutie študentov ŽŠR – 19.11.2021 (pozor, zmena termínu!), v čase 8:00-8:45
  • Predstavenie cieľa a nasledujúcich krokov projektu
  • Zážitkové online stretnutie so živou knihou – zástupcu mladých zo znevýhodneného prostredia
 3. Členovia ŽSR (min. 5 členov) absolvujú v období 15. – 28. 11. online vzdelávací modul “Hlas spolužiakov”.
  • Cieľom je vzbudiť záujem žiakov o tému identity a kvality života ich samotných, ako aj tých, ktorých v ŽŠR zastupujú. Začnú vnímať možnosti, ako môže ŽŠR prispieť k zlepšeniu kvality života žiakov ich školy, čím sa otvorí téma spoločenskej zodpovednosti. Rozsah vzdelávacieho modulu: 6 hodín interaktívneho samoštúdia na online vzdelávacej platforme Teemea s podporou mentoriek organizácie EDUMA. Účastníci obdržia potvrdenie o absolvovaní modulu.
 4. Predvianočné online stretnutie študentov ŽŠR – december 2021, presný termín a čas upresníme
  • Sumarizácia prvých častí projektu a predstavenie ďalších krokov
 5. Záujemcovia z radov absolventov vzdelávacieho modulu „Hlas spolužiakov“ sa môžu prihlásiť na nadväzujúci komplexný modul „Jeden za všetkých, všetci za jedného“, vychádzajúce z overeného formátu 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia (https://eduma.sk/4ve-akademia/).
  • Vzdelávanie prebehne kvôli rizikám pandémie online a bude obsahovať prezenčnú časť (cez ZOOM), dištančnú časť na vzdelávacej platforme Teemea, prax, napísanie a obhajobu záverečnej práce. 
  • Cieľom vzdelávania je posilnenie kompetencií pracovať s témou identity, inklúzie, kvality života na školách, stereotypov a predsudkov a spoločenskej zodpovednosti. Študenti budú aktivizovaní a motivovaní prispieť k zmenám na škole, ktoré zvýšia kvalitu života žiakov so zreteľom na žiakov so znevýhodnením. 
  • Vzdelávanie povedú lektorky a mentorky EDUMY v termínoch 10.1. – 18.2.2022 (prvá skupina) a 17.1. – 25.2.2022 (druhá skupina).
  • Časová dotácia vzdelávania – celkovo 11 hodín prezenčne (online cez ZOOM), 9 hodín dištančne (s podporou mentoriek), 3 hodiny realizácia praktickej časti. Vzdelávanie je ukončené prezentáciou záverečnej práce. Úspešný absolvent obdrží certifikát o absolvovaní modulu s možnosťou predstaviť svoju prácu na diseminačním online stretnutí v marci 2022. 

Prihlasovanie je otvorené do 27. októbra (streda).

Pred spustením projektu, 3.11.2021 v čase 14:30-16:00, prebehne informačný webinár pre všetkých záujemcov, kde podrobne vysvetlíme logiku programu a zodpovieme Vaše otázky. Účasť na webinári Vám veľmi odporúčame, no nie je to podmienka pre vstup do programu. Záujemcovia budú mať k dispozícii záznam z webinára. Veľmi radi Vám zodpovieme všetky otázky aj mimo informačného webinára.

Hlavná kontaktná osoba je Jana Harušťáková (jana@eduma.sk, 0910 860 180), v termíne od 18. do 22.10. zastupuje Veronika Vanochová (veronika@eduma.sk, 0910 870 180).


Projekt Posilnenie kompetencií členov Žiackych školských rád v téme zvýšenia kvality života žiakov v prostredí školy bol podporený z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.