Online živá knižnica pomáha pracovať s našimi predsudkami, dokazujú merania

Včera (17. októbra 2018) sme sa zúčastnili Inšpiratívneho večera s Nadáciou Pontis, ktorá v bratislavskej kaviarni Berlinka predstavila výsledky merania dopadu víťazov Generácie 3.0. Nadácia toto ocenenie odovzdáva každý rok za pozitívne inovácie v systéme vzdelávania. Predovšetkým oceňuje vzdelávacie programy, ktoré sú zamerané na rozvoj osobnosti, technologické a prírodovedné znalosti, kariérne a podnikateľské zručnosti, sociálne a občianske kompetencie.

Jedno z historicky prvých ocenení Generácie 3.0 si v roku 2017 odniesla aj naša Online živá knižnica, s ktorej myšlienkou prišla zakladateľka našej organizácie Janette Motlová. Online živá knižnica je videoportál, ktorý pomocou storytellingu približuje deťom a mladým ľuďom, aké je to byť v koži ľudí, ktorí kráčajú životom s určitými prekážkami. Na našom vzdelávacom portáli sa nachádzajú desiatky osobných video príbehov živých kníh, ktoré sa dajú využiť pri výučbe viacerých predmetov. Vďaka tomu, že sa s nimi deti stretávajú, sa dokážu lepšie vcítiť do ich situácie, získavajú nový pohľad na vec a učia sa empatii. Online živá knižnica tak posilňuje kritické myslenie študentov, scitlivuje a pomáha búrať predsudky voči inakosti.

Dopad našej Online živej knižnice na školách

Portál v súčasnosti využíva na vyučovacích hodinách čoraz viac učiteľov na školách a ukazuje sa, že má veľký potenciál. Dokazujú to aj výsledky merania, ktoré uskutočnila Nadácia Pontis. Výskumnú vzorku tvorilo 12 učiteľov, 26 žiakov v experimentálnej skupine a 29 žiakov v kontrolnej skupine.

„Sledovali sme, ako učitelia, ktorí absolvovali tréning na zoznámenie sa s Online živou knižnicou, zmenili postoje smerom k pochopeniu ľudí so znevýhodnením. Rovnaké pozorovanie sme realizovali aj u žiakov. Následne daný program uplatnili v rámci vyučovacieho procesu. Ich žiaci boli testovaní pred a po realizácii programu. Dáta sme zberali dotazníkovou metódou a spracovali obsahovou analýzou. Na výskume sa podieľal profesor Ivan Lukšík z Trnavskej univerzity,“ vysvetľuje Norbert Maur, ktorý v nadácii exekutívne vedie projekty Generácie 3.0.

Výskumná otázka 1: Ako učitelia, ktorí sa zúčastnili vzdelávania EDUMA „Cez storytelling k inklúzii“, zmenili svoje myslenie a postoje k inklúzii? Nastal posun v smere ku kritickému mysleniu?

Výsledky evaluácie ukazujú, že učitelia, ktorí sa zúčastnili programu, dokážu pracovať so svojimi predsudkami. Predsudky dekonštruujú, k čomu sú potrebné proinkluzívne postoje a kritické myslenie. Učitelia využívajú inkluzívne prvky vo vyučovacom procese a vytvárajú podmienky pre kritické myslenie žiakov.

Výskumná otázka 2: Ako žiaci, s ktorými títo učitelia následne pracovali za pomoci programu „Cez storytelling k inklúzii“, zmenili myslenie a postoje k inklúzi? Nastal posun v smere ku kritickému mysleniu?

Výsledky ukazujú, že žiaci po absolvovaní programu dokážu pracovať svoje etnické stereotypy a predsudky a uvažujú viackauzálne. „Napríklad vo vzťahu k migrantom bol zaznamenaný posun od odmietania a strachu z inakosti k pomoci v núdzi, empatii a videniu politických súvislostí,“ dodáva Norbert Maur z Nadácie Pontis.

Naše podujatia

Žiadne Udalosti