E-booky

Storytelling (učenie sa cez skutočné príbehy) je jedným z mála nástrojov, ktorý dokáže vzdelávať a zaujať všetky učiace sa typy – vizuálne, auditívne, kinestetické. Súčasne je vhodný aj pre rôzne vekové a vzdelávacie skupiny. Storytelling vo vzdelávaní je vo viacerých krajinách už bežnou súčasťou formálneho vzdelávania, keďže ide o najinteraktívnejšiu formu procesu učenia sa.

Pridanou hodnotou práce príbehmi v e-bookoch je, že prepája porozumenie k zraniteľným skupinám počas bežnej práce na hodinách jazykov (slovenského alebo cudzieho). Pedagóg tak žiakov nielen vzdeláva, ale aj vychováva a vedie ich k vnímaniu svojho okolia, pochopeniu fungovania spoločnosti a postavenia človeka v nej. Podporuje v nich motiváciu porozumieť prekážkam ľudí na okraji spoločnosti a vzbudzuje v nich chuť zaujímať sa o zraniteľných ľudí vo svojom okolí a škole. Cez využívanie reálneho a písomne spracovaného príbehu na hodinách slovenského alebo cudzieho jazyka pedagóg vysvetľuje nielen bežné učivo v predmete, ale pracuje aj na formovaní postojov, názorov a práce s informáciami o skupinách zraniteľných ľudí v spoločnosti.

Výsledkom tohto prístupu je zvýšenie aktívnosti samotných žiakov v oblasti participácie a podpore čitateľskej gramotnosti detí a žiakov cez inovatívne prístupy vo vzdelávacom procese.

Návod, ako v rámci vyučovania pracovať s e-bookmi so študentmi, nájdete v metodike.