Dobrovoľní poradcovia pomáhajú

V súčasnosti vyrastá mimo svojej biologickej rodiny viac než 14-tisíc detí. Podľa dostupných odhadov tvoria 60 percentný podiel z nich deti s rómskym pôvodom. Niektoré z nich majú šťastie na nový domov v adoptívnych rodinách, iné zasa ostávajú v profesionálnej náhradnej starostlivosti.

Rómske deti sa v nerómskom prostredí často stretávajú s nepochopením a s potláčaním svojho rómskeho ja. Je to spôsobené aj tým, že ich vychovávatelia alebo profesionálni či adoptívni rodičia nie vždy rozumejú istým špecifikám ich prežívania. Aktuálna príprava nerómskych rodičov na prijatie rómskeho dieťaťa je nedostatočná.

Profesionálni a pestúnski rodičia často nerozumejú, prečo sa deti z návštevy od svojich pôvodných biologických rodín často vracajú zmätené a sklamané. Málokedy sa zamýšľame nad rozdielmi medzi rómskou a nerómskou kultúrou, čoho výsledkom je neraz dieťa, ktoré vyzerá ako rómske, ale jeho pohľad na svoj pôvod je ovplyvnený väčšinovým a často negatívnym postojom spoločnosti voči Rómom. Takéto dieťa alebo mladý človek neraz zapiera svoj pôvod, nepovažuje sa za hodnotného člena spoločnosti a má neraz tendenciu obviňovať ostatných za intoleranciu v spoločnosti.

V spoločnosti často kolujú mýty o tom, že problémy rómskych detí súvisia s tým, že sú práve rómske. Že negatívne prejavy majú „v krvi“ a ich gény nemožno prebiť ani výchovou. Že, ak budú vychovávať rómske dieťa ako nerómske, žiadnu rómsku identitu nepotrebujú a spoločnosť ich takto určite prijme.

Aké sú potom dôsledky?

  • V spoločnosti nám vyrastajú mladí ľudia, ktorí nevedia, aký je ich prínos
  • Často sa vracajú do svojich biologických rodín, ku ktorým nemajú vzťah a ani rodina k nim
  • Niektoré deti v tínedžerskom veku sa vracajú späť do detských domovov z pestúnskych a profesionálnych rodín, lebo rodičia nerozumejú obdobiam ich vzdoru a vyhodnotia, že dôvodom sú gény rómskeho dieťaťa
  • Mladí ľudia z adoptívnych rodín môžu často hľadať svoju partiu, ktorá ich bude akceptovať a prijme ich medzi seba

V EDUME sa o tejto téme snažíme s profesionálnymi a náhradnými rodičmi hovoriť. Sami prichádzajú za nami s tým, že sa potrebujú poradiť. Chcú porozumieť špecifikám prežívania rómskeho dieťaťa v nerómskej rodine, ako si k nemu vytvoriť vzťah a ako ho naučiť reagovať na možné odmietanie medzi rovesníkmi v škole alebo v spoločnosti. Mnohí rodičia sa priznávajú, že aj im sa po prijatí rómskeho dieťaťa do ich rodiny, zúži okruh priateľov a známych, čomu nie vždy rozumejú.

V rámci nášho projektu Vnímaví pre zraniteľných prepájame dobrovoľných poradcov s rodinami, ktoré sa starajú o rómske dieťa. Poradcov vzdelávame v oblasti inkluzívneho prístupu v rámci 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia. Zároveň sa spoločne stretávajú počas spoločných víkendových stretnutí s rodičmi a deťmi a spoločne diskutujú o problémoch, ktoré ich trápia. Poradcovia ich tiež sprevádzajú na ceste k pochopeniu identity a prežívania ich rómskeho dieťaťa.

Sami si ako mladí Rómovia prešli istými úskaliami a prekážkami. Zažili, čo znamená byť v istých situáciách nepochopený alebo odmietnutý. Vedia, aké je byť Romákom v triede, na ulici alebo v obchode a vedia, čo takéto dieťa a mladý človek prežíva. Naučili sa však s predsudkami pracovať s nimi pracovať. Dnes mnohí študujú na stredných a vysokých školách a ich spoločnou túžbou je pomáhať a odovzdávať svoje skúsenosti ďalej.
Poradcovia sú zároveň inšpiráciou aj pre samotné deti, ktoré si v nich nachádzajú svoje veľké vzory a vďaka ktorým rozumejú, že sa oplatí o niečo snažiť a pracovať na sebe.

Našou snahou je rozšíriť systém podporného poradenstva v oblasti náhradného rodičovstva rómskych detí alebo inštitucionalizovanej starostlivosti o rómske deti a rozširovať komunitu Dobrovoľných poradcov, ktorí by pomáhali čo najviac rodinám.

Viac na www.dobrovolniporadcovia.sk