Za každým obrazom sa skrýva silný príbeh

Koncom roka 2023 sa Diagnostické centrum v Ružomberku bez váhania zapojilo do pilotnej fázy tvorby emočných kariet. Tušili sme, že práca s emóciami môže silne súznieť s kreatívnou výtvarnou tvorbou. Povzbudili nás aj dlhoročné skúsenosti arteterapeutky Reginy Loviskovej z Ateliéru VO VILE a psychologičiek Diagnostického centra, s ktorými sme hneď v úvode vytvorili dynamický pracovný tím. Reakcie detí, atmosféra, ktorá tu vznikla a kresby samotné sú však neskutočné. 

   

Naša vízia

Projekt nám umožňuje prepojiť obrazy žiakov s tými, ktorí majú pochopiť ich myšlienky a posolstvá. Každý obraz emočných kariet skrýva príbeh jedného dieťaťa – od tých s bežnými, nevyjadrenými emóciami a snami, po tie, ktoré čelia ťažkostiam a zostávajú prehliadané, hoci ich vnútorný svet emócii je bohatý, ale ostáva zamknutý. Tvorba kariet sa stáva hlasom pre všetky deti/žiakov a umožňuje im vyjadriť emocionálne prežívanie a hľadanie svojho miesta v živote.

Cieľom je sprostredkovať deťom zo znevýhodneného alebo vylúčeného prostredia, v školách s vysokým zastúpením takýchto detí, v Centrách pre deti a rodiny, vrátane detí umiestnených v reedukačných a diagnostických centrách, príležitosť vyjadriť svoje cítenie a prežívanie cez maľbu a grafickú maľbu prostredníctvom ich obrazov podporiť vzdelávanie k tolerancii a diverzite rôznych cieľových skupín.

Vychádzame z dlhoročných poznatkov, že deti prekonávajúce náročné životné situácie nemajú dobrú schopnosť verbálneho vyjadrovania, no dokážu svoje vnútorné cítenie sprostredkovať kresbou, maľbou, hudbou.

 

Ako to prebiehalo?

Samotnému tvoreniu predchádzali interaktívne workshopy sprevádzané našou lektorkou a psychologičkami Diagnostického centra v Ružomberku. Najskôr sme pracovali na uchopení emócií, ich prežívania, cez uvedomenie, pomenovanie až po posilnenie schopnosti pracovať s emóciami. Vďaka vnímavému prístupu a šetrnému zachádzaniu s vyplavenými emóciami, ktoré boli niekedy aj veľmi silné a náročné, vznikla až magická atmosféra, súdržnosť a podpora detí navzájom. 

Kresby a maľby nafotil Adam Kováč, mnohokrát ocenený nepočujúci fotograf. 

 

Čo bude ďalej?

Pilotná tvorba bola realizovaná vďaka partnerom projektu Podpora diverzity a tolerancie alebo Za každým obrazom sa skrýva príbeh, Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.  

Prvotné kresby ďalej spracúvajú študenti Školy umeleckého priemyslu v Košiciach v odbore Digitálna maľba-koncept art, pod vedením Mgr. art. Noémi Ráczovej. Výsledkom bude sada emočných kariet, ktoré budeme využívať pri vzdelávaniach a práci s emóciami, asociáciami alebo témami, pri ktorých nám obraz pomáha sformulovať myšlienky a otvárať rôzne témy. Emočné karty budú môcť využívať školy a rôzne inštitúcie, ktoré rozumejú práci s príbehmi. K emočným EDUMA kartám s názvom Emócie a poznanie pripravíme metodiku pre ich využívanie v školskom a firemnom prostredí.

Projekt bude obohatený o online výstavu obrazov, ktorá bude podporovať myšlienku tolerancie a diverzity na Slovensku a v zahraničí. Online výstava bude  príležitosťou pre spoznanie príbehov detí, ľudí, ktorí prekonávajú v spoločnosti náročné životné situácie. Zapojenie ďalších škôl a inštitúcií môžeme realizovať vďaka projektu Zvuk, slovo a obraz príbehu: Moderný spôsob rozvíjania jazykov a hodnôt, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

 

Čo prináša školám a ďalším inštitúciám zapojenie sa do týchto aktivít?

1. Emočné vzdelávanie a podpora

Projekt poskytuje metodiku pre pedagógov na prácu s emocionálnym rozvojom žiakov, využívajúc umelecký prístup. 

2. Terapeutický vplyv

Tvorba emočných obrazov môže slúžiť ako terapeutický nástroj pre deti najmä na prekonávanie náročných chvíľ alebo životných situácii, prináša  emocionálnu pohodu a podporuje duševné zdravie.

3. Zdôraznenie kreativity a sebavyjadrovania

Tvorba kariet posilňuje kreativitu a umožňuje žiakom vyjadriť emócie, čím si zlepšujú svoju schopnosť sebavyjadrovania.

4. Inkluzívne prostredie

Inštitúcia je aktívnym prispievateľom k vytvoreniu inkluzívneho prostredia, kde každé dieťa má príležitosť byť súčasťou tvorby, nezávisle na svojich schopnostiach či pozadí.

5. Vzdelávanie k tolerancii a diverzite

Projekt posilňuje hodnoty tolerancie a diverzity prostredníctvom umeleckého vyjadrenia, pomáhajúc žiakom vzájomne porozumieť a akceptovať rôznorodosť.

6. Príležitosť budovať komunitu

Ide o príležitosť na budovanie komunity nielen vo vnútri školy, ale aj mimo nej, prepojovaním sa s inými školami, členmi rodín prostredníctvom umenia.

7. Vyniknutie prostredníctvom výstavy a mediálnej expozície

Inštitúcia má príležitosť vyniknúť prostredníctvom výstavy „umelcov – žiakov“, čo môže prispieť k hrdosti nielen žiakov, ale celej školskej komunity.

 

Súčasťou projektu Zvuk, slovo a obraz príbehu: Moderný spôsob rozvíjania jazykov a hodnôt je aj vzdelávanie učiteľov ohľadom práce so storytellingom, so zameraním na využitie rôznorodých foriem príbehu – obrazová, textová, audio, video forma a ďalšie. Pripravíme tiež sériu projektových dní na školách, kde využijeme inovatívne storytellingové nástroje a metódy  s cieľom posilnenia vnímavosti k potrebám zraniteľných skupín.

Viac informácií o prebiehajúcich projektoch prinesieme už čoskoro.

Foto: Adam Kováč


Ďakujeme za podporu našich partnerov, bez ktorých by naše aktivity nebolo možné realizovať.

Projekt Podpora diverzity a tolerancie alebo Za každým obrazom sa skrýva príbeh podporili Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.  Projekt Zvuk, slovo a obraz príbehu: Moderný spôsob rozvíjania jazykov a hodnôt, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

       

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity