Ako pracovať s témou chudoby a bohatstva? Inšpirujte sa prácami zo 4vé akadémie vnímavosti

Učiteľka informatiky a ekonomických predmetov, Ing. Kvetoslava Danková pracovala v rámci svojej praxe v 4vé akadémii vnímavosti s témou chudoby a bohatstva so študentami Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. Na Stretnutí Vnímavých 2022 bol jej projekt Bohatstvo a chudoba ocenený titulom Výnimočne vnímavý projekt.

Ako by ste opísali, na čom ste pracovali v rámci svojej praxe v 4vé akadémii vnímavosti?

Názov mojej záverečnej práce bol Storytelling – nástroj na rozvoj vnímavosti žiakov. Projekt sa orientoval na problematiku bohatstva a chudoby spoločnosti a jednotlivca, solidaritu a filantropiu. Hlavnými cieľmi môjho projektu bolo:

 • Pochopiť zmysel peňazí a osvojiť si ideu, že peniaze ako také nie sú cieľom života, ale dôležitý nástroj  potrebný pre život.
 • Vnímať majetkové  rozdiely vo svojom okolí z rôznych aspektov, vnímať citlivejšie otázku bohatstva a chudoby.
 • Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva a chudoby.
 • Chápať podstatu pojmov solidarita a filantropia, i potrebu ich napĺňania.

Pre koho bol určený?

Projekt bol určený pre žiakov stredných škôl, konkrétne pre žiakov 2. a 3. ročníka gymnázia.  Na jeho realizáciu som vyhradila 4 vyučovacie hodiny (4 x 45 minút = 180 minút).

Ako vyzeral a prebiehal Váš projekt?

Pri realizácii projektu som použila tieto aktivity:

Najprv si žiaci prečítali príbeh Kruh 99 – o smutnom kráľovi a šťastnom sluhovi. Nasledovala diskusia k prečítanému príbehu:

 • Čo bolo hlavnou myšlienkou príbehu?
 • Sú chudobní ľudia vždy nešťastní a bohatí zákonite šťastní?
 • V čom spočíva podľa vás šťastie a ako súvisí s bohatstvom alebo chudobou?
 • Mohol by sa tento príbeh z minulosti aplikovať na súčasnosť?

Potom mali žiaci za úlohu vypracovať pracovný list Je možné žiť bez peňazí, v ktorom bol popísaný príbeh squatterky z Veľkej Británie a životnom štýle, ktorý využíva veci nájdené zadarmo. Úlohy viedli k úvahe o využití peňazí, o schopnosti naplnenia potrieb, o podmienkach a kontexte tohto životného štýlu. 

V ďalšej časti som pripravila pre žiakov prezentáciu, v ktorej bola vysvetlená problematika chudoby a bohatstva v súčasnom svete. Následne si žiaci vyskúšali zážitkovú aktivitu Čo je chudoba a bohatstvo, pri ktorej mali možnosť ocitnúť sa buď medzi bohatými alebo chudobnými, a následne popísať svoje pocity a diskutovať o bohatstve a chudobe. V aktivite Kruh chudoby mali žiaci nájsť hlavnú príčinu chudoby.

Keďže som sa venovala problematike storytellingu, snažila som na nájsť príbehy v podobe videí, ktoré majú žiaci veľmi radi:

 • Príbeh Sandry v Online živej knižnici (22 minút) – je príbeh mladej Rómky, ktorá vychováva svoje deti spolu s manželom v rómskej osade v Zborove. Hovorí o tom, aký je život rómskej mamy, ktorá niekedy nedokázala dať ani len desiatu svojim deťom do školy.

Keď sme si pozreli video príbeh, začali sme spoločne diskutovať a žiaci hľadali odpovede na otázky:

 • Aké pocity vyvolal v Tebe príbeh?
 • Čo Ťa v príbehu prekvapilo?
 • Ako si vnímal/a situáciu Sandry?
 • Ako sa k Sandre správala jej rodina?
 • Aké plány má Sandra do budúcnosti?
 • Ako sa Sandra dostala k práci omamy?
 • Ako pokračoval príbeh Sandry?

Ďalšie príbehy, ktoré sme spolu rozoberali:

Ako vnímate dopad tejto aktivity? Čo to prinieslo?

Ja osobne milujem príbehy. Preto som svojich žiakom ponúkla aktivity, v ktorých sme využívali storytelling. Žiakom sa tento projekt veľmi páčil a v diskusiách sa rozhovorili aj o osobných skúsenostiach, ktoré s touto problematikou súvisia. Uvedomili si, že nie všetci bohatí ľudia sú automaticky šťastní, a nie všetci chudobní sú nešťastní. A tiež, že najdôležitejšie veci na svete sa nedajú kúpiť za peniaze.

Akým spôsobom ste pracovali na vnímavosti? 

Zaujímali ma postoje žiakov a to, ako vnímajú bohatých a chudobných ľudí mladí stredoškoláci – gymnazisti. Niektorí z nich mali úplne vyhranené názory na túto problematiku, vychádzali zo skúseností z prostredia, v ktorom vyrastali a žijú. Pri diskusiách, ktoré sme viedli po jednotlivých aktivitách, boli postupne ochotní pripustiť zmenu postoja. Za veľmi dôležité pri vzdelávaní mladých ľudí považujem rozvíjať kritické myslenie pri hodnotení rôznych situácií a momentov v reálnom živote. Mladí ľudia sú v značnej miere ovplyvňovaní virtuálnym prostredím a sociálnymi sieťami, influencermi, youtubermi. Sú ľahko ovplyvniteľní rôznymi manipulačnými technikami týchto svojich „idolov“, a práve preto je dôležité naučiť žiakov kriticky myslieť, nie len preberať názory niekoho iného.

Aký AHA moment ste si odniesli?

Veľmi silne na mňa zapôsobili príbehy ľudí, ktoré sme si pozreli pomocou virtuálnej reality (nevidiaca keramikárka, Rómka, človek na vozíčku, bezdomovec).

V príbehu Rómky som si uvedomila, s akými predsudkami musia bojovať. Cítila som sa úplne nemohúca a bezbranná, lebo som nemohla do príbehu zasiahnuť. Od vtedy sa snažím pozerať na tieto vylúčené skupiny ľudí „inými očami“.

Čo priniesla táto skúsenosť Vám osobne?

Ja som si pri vypracovaní i realizácii záverečného projektu uvedomila, že pre žiakov je veľmi zaujímavé učenie sa pomocou zážitku a majú veľmi radi príbehy. Zážitok, ktorý prežijú sa im potom následne môže vyjaviť v budúcnosti v reálnej situácii v živote. Preto by som chcela, aby aj ostatní učitelia mali možnosť učiť svojich žiakov zážitkovou formou.

Mňa to naučilo zastaviť sa na chvíľu, stíchnuť a vnímať práve ten okamih, situáciu, osobu, emóciu – to, na čo nezvyšuje čas v rýchlom kolobehu života, lebo len tak sa spoločnosť môže stať vnímavejšou a citlivejšou k ľuďom s nejakým hendikepom.

Ďakujeme za inšpiratívny príklad! 

4vé akadémia vnímavosti priniesla aj v roku 2022 mnoho inšpiratívnych prác vďaka absolventom, ktorí si v praxi vyskúšali, ako môžu pri práci s postojmi, názormi a stereotypmi využiť príbehy. Viac o 4vé akadémii vnímavosti tu


Projekt Šírenie inovatívneho spôsobu vzdelávania pomocou storytellingu za použitia moderného neformálneho vzdelávania je realizovaný vďaka podpore Európskej únie a programu Erasmus+.