Chceme, aby naša škola bola dielňou ľudskosti

Poslednou z desiatich škôl,  ktorú predstavujeme v rámci programu Vnímavá škola je Základná škola s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi, ktorá patrí k jednej z najväčších v Prešovskom okrese. Škola je etnicky zmiešaná a pôsobí na nej špeciálna pedagogička, školská psychologička a dokonca piati asistenti, ktorí pomáhajú všetkym žiakom v rámci vzdelávania. O škole sme sa rozprávali s jej riaditeľom Marekom Adamečkom.

Počet tried: 29
Počet učiteľov: 445
Počet učiteľov: 55

Prečo sa Základná škola s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi  rozhodla zapojiť do programu Vnímavá škola?
K zapojeniu do projektu nás inšpirovala myšlienka vnímavosti a dôležitosti kritického myslenia. Považujeme za nevyhnutné rozvíjať práve tieto zručnosti u mladých ľudí.

Čím sa vaša škola vyznačuje?
Naša škola patrí medzi vidiecke školy. Aktuálne máme 445 žiakov a 55 zamestnancov. Patria k nám aj dve pracoviská materskej školy, čím patríme medzi najväčšie školy v prešovskom regióne. Sme pyšní na to, že našu pestrosť považujeme za výzvu, nie prekážku, že dokážeme tímovo pracovať, kooperovať, snažiť sa o vylepšenie v každej oblasti našej činnosti. Všetci zamestnanci si navzájom pomáhame, rešpektujeme sa a preferujeme otvorenú komunikáciu a jasné pravidlá. Tomu učíme aj našich žiakov. Našou najväčšou prekážkou sú najmä predsudky v spoločnosti.

Ako by ste opísali vašu školu z pohľadu inklúzie, inkluzívneho vzdelávania alebo prístupu? Čo v tomto smere robíte?
Inklúzia nie je cieľ, inklúzia je cesta. Na tejto ceste sme si zvolili prístup pomalých, malých krokov, ktoré však majú jednoznačnú víziu. Smerovať k vzájomnej tolerancii a rešpektu. A ešte niečo považujeme za dôležité. Pravidlá. Jasné, rovnaké pravidlá pre každého na našej spoločnej ceste.

Čím podľa vás vaša škola môže inšpirovať ostatné na Slovensku?
Inklúzia pre našu školu nie je povinnosť alebo aktuálny trend. Je požiadavkou dnešnej doby. Je to spontánny proces, ktorý aplikujeme do praxe prirodzene, nenásilne, postupnými krokmi ako reakciu na požiadavky plynúce z podmienok a na situáciu v našej škole. Zavádzanie najnovších metód, foriem, neustále vylepšovanie edukačného procesu a tímová práca všetkých pedagógov sú základom našej každodennej práce.

Akou školou by ste sa chceli stať?
Chceme, aby bola naša škola dielňou ľudskosti.


Program Vnímavá škola 2018 môžeme realizovať aj vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, ochranu a podporu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.