Na našej Súkromnej základnej škole DSA v Lučenci sa snažíme zapájať aj rodičov

 Ako prvú  školu, ktorá sa zapojila do programu Vnímavá škola vám predstavíme Súkromnú základnú školu s materskou školou DSA v Lučenci. O tom, prečo sa škola rozhodla zapojiť do programu a čím môže byť inšpiratívna pre ďalšie školy na Slovensku, sme sa rozprávali so špeciálnou pedagogičkou Mariannou Molnárovou.

Základná škola s materskou školou DSA v Lučenci je školou, ktoré navštevujú deti z rôzneho spoločenského prostredia. Sú medzi nimi aj sociálne znevýhodnené deti, žiaci s rôznym zdravotným postihnutím a hendikepom i s poruchami učenia. V škole už tretí rok úspešne funguje nultý ročník, ktorý navštevujú najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide o deti, ktoré ešte nie sú zrelé na školskú dochádzku alebo nenavštevovali materskú školu. Deti sú vďaka nemu viac pripravené na prostredie školy a s učiteľmi úzko spolupracujú aj ich rodičia, ktorí sú viac motivovaní vzdelávať svoje deti. Na škole pôsobia aj osobní asistenti, tento rok do nej pribudne aj ďalší špeciálny pedagóg. Škola je zapojená do Národného projektu inkluzívnej edukácie (Prined), ktorý podporuje inkluzívne prostredie v materských a základných školách, aby sa predchádzalo neoprávnenému zaraďovaniu žiakov do špeciálnych škôl.

Počet žiakov: 275
Počet tried: 14
Počet učiteľov: 25
Riaditeľka školy: Lenka Dymová

Prečo sa vaša škola rozhodla zapojiť do programu Vnímavá škola?
Oslovila nás myšlienka programu, ktorú veľmi pekne prezentovala Janette Motlová a tak sme sa spontánne zapojili. Veľkú časť pracovných dní trávime spolu – či už učitelia ako kolektív dospelých ľudí alebo učitelia vo vzťahu k žiakom. V našej škole sa snažíme a myslím si, že sa nám to aj darí, aby sme boli pre deti učiteľmi, ktorým môžu dôverovať, obrátiť sa s prosbou o pomoc, poprosiť o radu, spoluprácu alebo sa mohli len tak vyrozprávať. Niekedy by ste neverili, ako často to deti potrebujú. Neriešia len jednu tému, ktorou je škola.

A práve to našu školu aj vystihuje. Snažíme sa mať dobrý vzťah k žiakom a k rodičom. Sme skvelý kolektív, pre ktorý je dôležitá vzájomná podpora, pomoc a záujem o toho druhého. Snažíme sa byť voči sebe na škole, ale aj voči rodičom detí ústretoví. Často riešime na škole situácie, na ktoré nemáme ako učitelia s rodičmi jednotný názor, ale osvedčilo sa nám vzájomne sa počúvať, spoločne hľadať riešenia a vedieť dospieť ku kompromisom.

Čím môže vaša škola inšpirovať ďalšie školy?
Prioritou celého nášho kolektívu je, aby sa deti v škole cítili dobre a aby sa aj ich rodičia  cítili byť súčasťou školy a radi spolupracovali pri organizácii mimoškolských aktivít, podporovali svoje deti aj vtedy, keď to nejde. Je dôležité, aby sa deti u nás cítili šťastne a bezpečne. Aby boli akceptované, ocenené a aby sa mohli realizovať v tom, v čom sú dobré. Aby spolupracovali, dopĺňali sa a navzájom sa podporovali a aby mali pocit užitočnosti, dôležitosti a výnimočnosti.

Každé dieťa má svoje potreby a pocity, ktorých naplnenie je dôležité. Pre učiteľov našej školy je dôležité podporovať a poskytnúť priestor každému dieťaťu, aby mohlo vysloviť svoj názor. Rešpektujeme ich a vnímame ich pocity a potreby. Najmä na hodinách etiky a nenásilnej komunikácie vedieme žiakov k tomu, aby dokázali vyjadriť svoje pocity a svoj názor. Vytvárame im priestor, aby sa zamysleli nad istými témami a dokázali sa pozrieť na isté témy z rôznych pohľadov. Hľadáme v nich potenciál na rozvíjanie súcitu, citlivosti, vnímavosti a ochoty pomáhať. Vzdelávanie je aj o hodnotách. Učíme sa tomu všetci spolu a takto tiež vnímame inklúziu.

Snahou vedenia školy je, aby bolo vzdelávanie pre deti zážitkom.

Akou školou by ste sa chceli stať?
Chceli by sme sa stať a myslím, že už ňou aj tak trocha sme, školou, v ktorej je inakosť synonymom výnimočnosti, prínosu a vzájomného obohatenia. Školou, v ktorej je vzdelávanie a pobyt v nej zážitkom a v ktorej sa dá niečo nové zaujímavým spôsobom naučiť. Školou, kde je normálna úprimnosť, pozitivita, otvorenosť a kde problémy nie sú prekážkou, ale výzvou na hľadanie riešení. Sme školou, pre ktorú  je dôležitá aj odozva zo strany rodičov a chceme byť školou, v ktorej deti doma hovoria, čo bolo zažili a tešia sa na každý ďalší deň v nej. 


Program Vnímavá škola 2018 môžeme realizovať aj vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, ochranu a podporu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity