Moldavská škola prešla premenou, motivuje žiakov i rodičov

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou je trocha inou a špecifickou školou ako mnohé iné školy na Slovensku. Nachádza sa na etnicky i národnostne zmiešanom území a navštevuje ju aj veľa študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Riaditeľka školy Andrea Papp však v rozhovore potvrdzuje, že ak sa chce, tak to ide. Prečítajte si, akým spôsobom motivujú svojich žiakov a rodičov, aby dávali dôraz na ich vzdelanie. Predstavujeme vám ďalšiu školu, ktorá sa zapojila do programu Vnímavá škola 2018.

Riaditeľka školy: Andrea Papp
Počet žiakov: 503
Počet učiteľov: 36
Počet asistentov: 7
Počet tried: 29

Prečo sa vaša škola rozhodla zapojiť do programu Vnímavá škola?
Naša škola fungovala do 30. júna 2015 ako celkom obyčajná a normálna základná škola podobne ako ostatné školy na etnicky zmiešaných územiach Slovenska. V heterogénnych triedach sa u nás vzdelávali žiaci z rôznych menšinových skupín. Tým, že v roku 2015 vznikla v našom meste nová škola, sa značná časť rodičov rozhodla umiestniť našich bývalých žiakov práve tam. V našej škole ostalo 500 žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a prevažne z rómskych rodín. 

Tak sa stala z našej „normálnej“ školy taká, ktorú verejnosť často označuje za „nenormálnu“. Pravdupovediac mal asi každý z nás obavu zo zloženia našej malej komunity. Obávali sme sa pokojného spolunažívania detí, demotivácie žiakov a pedagógov i kultúrnych konfliktov. Túžili sme po tom, aby bolo školské prostredie prospešné pre každého žiaka, aby dokázalo zohľadniť jeho individualitu a zároveň naplniť jeho potreby. Vynárali sa nám otázky, či dokážeme zabezpečiť plnohodnotný a „férový“ prístup ku každému, či je možné zvládnuť situáciu i v emocionálnej rovine, či sa samotné deti dokážu vzájomne akceptovať a začleniť.

Ako by ste ju opísali z pohľadu inkluzívneho prístupu?
Zmena v štruktúre našej školy si vyžiadala aj prispôsobenie a zmenu doterajších vízií, cieľov a priorít. Do popredia sa dostala úloha nastavenia nového konštruktívneho plánu výchovy a vzdelávania. Strategické ciele školy sme orientovali predovšetkým na motiváciu a rozvíjanie nadaných žiakov, podporu individuálneho začlenenia žiakov, prevenciu proti  sociálno-patologickým javom a na zvyšovanie všeobecnej vzdelanosti.

Od začiatku školského roka pravidelne organizujeme motivačné zájazdy, ktoré patria k zážitkovému vyučovaniu a ich cieľom  je integrácia našich detí do majoritnej spoločnosti. Navštevujeme zoologickú či botanickú záhradu, chodíme na baletné predstavenie do divadla, na exkurzie do múzeí a planetária.

V rámci prevenčných programov organizujeme prednášky a besedy, aby sme rozšírili rozhľad našich žiakov v tých najprioritnejších oblastiach zdravia a ochrany. Na škole sme tiež vytvorili inkluzívny tím. Úzko spolupracujeme so školskými sociálnym pedagógom, špeciálnym pedagógom a logopédom. Intenzívne sa vzdelávajú aj naši pedagogickí zamestnanci. Na úkor svojho voľného času sa zúčastňujú na rôznych vzdelávacích aktivitách ohľadne integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej triede. Učíme sa, ako vzdelávať žiakov s vývinovými poruchami správania a ako riešiť možné konflikty v školskom prostredí.

Zapojili sme sa aj do programu Škola otvorená všetkým a sme radi, že ako prvej národnostnej škole sa nám podarilo dostať sa aj do programu Teach for Slovakia.

Čím podľa vás vaša škola môže inšpirovať ostatné na Slovensku?
O úspechoch našej doterajšej práce vypovedá aj to, že od vzniku našej novo organizovanej školy otvárame deviate triedy pre našich žiakov pochádzajúcich z rómskeho prostredia. V minulosti nebol zo strany rodičov veľký záujem. Po ukončení povinnej školskej dochádzky boli žiaci prijímaní na dvojročné štúdiá alebo sa o ďalšie štúdium vôbec nezaujímali. No pomaly sa to mení.

Naši deviataci sa cítia na našej škole dobre, sú spoľahliví a nápomocní. Často im zverujeme rôzne úlohy pri organizácií školských projektov a celoškolských akcií. Škola otvorila brány pre rodičov. Organizujeme pre nich spoločné aktivity a začali dôverovať pedagogickému zboru.

Z našich aktivít by som rada spomenula náš školský deň pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, kedy máme v škole rôzne stanovištia s interaktívnymi aktivitami: tanečný dom rómskych ľudových tancov, pletenie košíkov a metiel (tradičné remeslá), pečenie cigánskeho chleba-čapati (tradičné rómske jedlá), cigánska hudba (spolupracujú rodičia, terénni sociálni pracovníci a priatelia školy). So sviatkami a významnými dňami súvisia aj tvorivé dielne. Pracujeme spoločne na školských projektoch ako sú Týždeň Zeme, Mesiac zdravej výživy či Mesiac knihy.

Stretáva sa vaša škola s nejakými prekážkami?
Po počiatočných obavách a neistote sa naša škola stala dobre fungujúcou výchovno-vzdelávacou inštitúciou a môže slúžiť ako príklad pre podobné zariadenia, ktoré sa musia vysporiadať s obdobnými problémami. Dnes už môžeme konštatovať, že vynaložené úsilie nebolo márne aj vďaka tímu vytrvalých ľudí, ktorí nám nezištne pomáhali a pomáhajú pri naplnení našich cieľov.

Ťažkosti, s ktorými naďalej zápasíme a pretrvávajú, nás posúvajú k hľadaniu ďalších možností. Dôvodom, prečo sme sa zapojili do programu Vnímavá škola je, že máme  nedostatok osvedčených pedagogických metód k zvyšovaniu motivácie, pozornosti a sústredenosti u žiakov. Učebné výsledky žiakov sú žiaľ slabé v porovnaní so štandardmi. Stretávame sa s demotiváciou rómskych rodičov, ktorá vyplýva aj zo segregácie a chudoby. Radi by sme efektívne ďalej vzdelávali našich žiakov, lenže nám chýbajú užitočné učebné a študijné odbory v mieste bydliska a mnohokrát majú strach vzdelávať svoje deti mimo nášho mesta.

Takisto nás trápi negatívny prístup majority, ktorá nepozná rómsku kultúru a často narážame na predsudky. Brzdí náš školská politika na Slovensku, ktorá je plná štandardov, plánov a vízií o nás, ale bez nás. Nepridáva tomu ani sociálna politika, najmä čo sa týka stravovania a školských potrieb pre žiakov.

Aká je vízia vašej školy?
Chceme byť takou školu, v ktorej sa žiaci a všetci zamestnanci budú cítiť dobre, budú rešpektovaní a budú sa slušne správať a prijímať rozdielnosť ľudí. Naša škola nemôže byť miestom na ohrozovanie osobností žiakov objavovaním ich neznalostí, ale priestorom na uľahčovanie ich učenia sa. Chceme byť otvorený pre každého bez predsudkov a akejkoľvek diskriminácie. Základnými princípmi školy sú tolerancia, otvorenosť a priateľská atmosféra. Chceme byť školou bez stresov, napätia, úzkosti, strachu a šikanovania. Záleží nám na vytváraní rodinnej atmosféry, v ktorej je dôvera, pochopenie, empatia a to v rámci intenzívnej spolupráce škola – rodina – žiak.