Netradičná stredná škola, ktorá pripravuje na život

Súkromná spojená škola Biela Voda v Kežmarku je netradičnou strednou školou so zameraním na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách formou alternatívnych prvkov vo výučbe.

Súkromná spojená škola sa do programu Vnímavá škola zapojila už v roku 2018, prešla vzdelávaním 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia, splnila podmienky pre získanie titulu Vnímavá škola, no kvôli pandémii čakala na oficiálne odovzdanie až do Stretnutia Vnímavých 2022. 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok je škola so stupňovitým vzdelávaním. Poskytuje vzdelanie v oblasti remesiel a služieb, s kurzami základného vzdelávania, s ukončovaním strednej školy, s maturitným štúdiom a so vzdelávaním pre dospelých. Pracuje najmä so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a marginalizovanej rómskej komunity (MRK),

Škola má tri zložky, a to Súkromnú odbornú školu a Súkromné učilište a ďalšie elokované pracoviská v Prešovskom kraji. Vzdeláva najmä študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Na našej škole študuje viac ako 95 percent rómskych žiakov. Máme obrátenú inklúziu. To znamená, že sa snažíme, aby žiaci z rómskej komunity medzi seba prijali žiakov z majority, ktorí sa z rôznych dôvodov – či už zdravotných alebo rodinných – nemohli vzdelávať na strednej škole bežného typu,“ vysvetľuje riaditeľka školy Anna Jurgovianová. 

Prečo sa vaša škola zapojila do programu Vnímavá škola?
Do programu sme sa zapojili najmä z dôvodu, že sa venujeme žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide o skupinu mladých ľudí, ktorí sú ohrození izoláciou, predsudkami a často čelia extrémistickým prejavom zo strany majority. Neraz sa stretávajú s odmietaním, čo neprináša veľa pozitívnej motivácie do ich života. Ich situáciu, ako aj nie vždy prívetivé postoje zo strany majority, sa snažíme postupne meniť aj pomocou programu Vnímavá škola.

Čím sa vaša škola vyznačuje?
Naša škola funguje v regióne už štrnásty rok a za tie roky školu ukončilo veľa absolventov, z ktorých sa stali slušní a pracujúci dospelí ľudia. Študenti našej školy dosahujú na Slovensku  dobré výsledky v súťažiach, prehliadkach i remeselnej činnosti. Zapájajú sa do množstva dobrovoľníckych činností, snažia sa pomáhať nielen svojmu okoliu, ale aj iným, ktorí to potrebujú. Našou úlohou je najmä vychovať týchto mladých ľudí tak, aby boli prospešní nie len sebe, ale aj spoločnosti. Heslo, ktorým sa inšpirujeme, znie:

,,Nie všetky deti urobíme múdrymi, ale všetky deti môžeme urobiť šťastnými.“

Ako by ste opísali vašu školu z pohľadu inklúzie?
Od začiatku vzniku školy sme sa zamerali na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Snažíme sa o to, aby sme s pomocou inkluzívneho stupňovitého vzdelávania, dosiahli čo najlepšie výsledky. Je to náročná edukačná práca, ktorá prináša postupne výsledky v regióne, v ktorom pôsobíme. Všetky naše aktivity sú zamerané na dobrovoľnícku a dobročinnú prácu a našich študentov i verejnosti, s ktorou prichádzame do kontaktu sa snažíme viesť k tomu, aby sa k sebe chovali s čo najväčším rešpektom a vážili si prácu toho druhého bez predsudkov vyplývajúcich z farby pleti, sociálneho statusu, veku či pohlavia.

Čím vaša škola môže inšpirovať ostatné na Slovensku?
U nás máme obrátenú inklúziu. To znamená, že sa snažíme, aby žiaci z rómskej komunity medzi seba prijali žiakov z majority, ktorí sa z rôznych dôvodov (či už zdravotných alebo rodinných) nemohli vzdelávať na strednej škole bežného typu. Ako jedna z mála škôl na Slovensku máme viac ako 95 percent rómskych žiakov, s ktorými chodíme v rámci integrácie medzi žiakov aj zo škôl, ktoré nemajú ani jedného rómskeho žiaka alebo žiaka s kombinovaným postihnutím. Naša výučba je humanisticky orientovaná na žiaka a využíva prvky Waldorfskej školy. Cieľom je dosiahnuť u našich žiakov čo najvyšší stupeň vzdelania a to takzvaným stupňovitým vzdelávaním. To znamená, že študenti získavajú doklady o ukončení vzdelania stupeň po stupienku. Ak sa im to podarí, od základného až po maturitné vysvedčenie. Zároveň získavajú pracovné návyky a zručnosti potrebné pre prax.

Rada by som tiež spomenula jednu z našich aktivít. Už od roku 2013 sa v Kežmarku, tradične v júni, koná Festival študentského remesla, ktorého sme organizátorom. Práve tu je vidieť, aký posun v inklúzii sa dá urobiť medzi mladými ľuďmi v rámci takého festivalu, kde mladí pracujú a súťažia svorne vedľa seba bez akýchkoľvek predsudkov napriek tomu, že sa tu prelínajú rôzne kultúry. Za jeden a pol dňa navštívilo festival v roku 2018 v Kežmarku skoro 3000 ľudí a zapojilo sa doň aktívne cez 500 mládežníkov a organizátorov. Je to jedna z mála takýchto akcií na Slovensku, kde sa remeslá zameriavajú na časy svojho vzniku a to 15. a 16. storočie a zúčastňujú sa ho žiaci základných a stredných škôl z celého Slovenska. Historický odev si študenti šijú pri tejto príležitosti sami, taktiež celý program, súťaže a predvádzanie remesiel je v gescii žiakov. Záštitu nad festivalom v minulosti prebral prezident SR, pán Andrej Kiska.

Akou školou by ste sa chceli stať? Máte svoju víziu?
Keďže sme otvorená škola rodinného typu, našou víziou je, aby čo najviac našich absolventov získalo po vyučení prácu a zapojilo sa do pracovného kolobehu. Snažíme sa, aby tí najlepší z nich prebrali po nás žezlo a v tomto duchu a s ešte lepšími nápadmi pokračovali v našej práci a vzdelávali žiakov z rómskej komunity, aby sa z nich stali  pracovití, šikovní a osožní mladí ľudia pre svoju rodinu a komunitu. Už máme medzi našimi kolegami prvé lastovičky, takže im pevne držíme prsty, aby to vydržali a išli ostatným rovesníkom príkladom.


Projekt Stretnutie Vnímavých 2022 podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

 

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity