Predstavujeme Základnú školu Juraja Fándlyho v Seredi

V poradí treťou školou, ktorá sa zapojila do programu Vnímavá škola a ktorú vám predstavíme, je Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi. Ide o školu, ktorá sa už dlhé roky snaží viesť žiakov k vnímavosti voči svojmu okoliu. Kolektív školy kladie dôraz na konštruktivistický prístup vo vzdelávaní. Učitelia u svojich žiakov rozvíjajú jazykové znalosti, prístup k ekológii, športu i filantropii. Táto škola v galantskom okrese je otvorená všetkým deťom bez rozdielu. Navštevujú ju žiaci s telesným hendikepom, s inou etnicitou a kultúrnou odlišnosťou, s poruchami učenia a narušenou komunikačnou schopnosťou i sociálne znevýhodnení žiaci. O tom, na akých princípoch si škola zakladá a čím sa snaží inšpirovať ďalšie, sme hovorili so sociálnou pedagogičkou Hajnalkou Lanczovou.

Riaditeľ: Jaroslav Čomaj
Počet žiakov: 625
Počet učiteľov: 60
Počet tried: 28 

Prečo sa Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi rozhodla zapojiť do programu Vnímavá škola?
V našej škole sa snažíme viesť deti k tomu, aby boli vnímavé a citlivé voči inakosti a svojmu okoliu. Nechceme, aby to brali ako povinnosť, ale ako samozrejmú súčasť života. Veríme, že práve program Vnímavá škola nám k tomu vo veľkej miere pomôže.

Ako by ste opísali vašu školu z pohľadu inklúzie a inkluzívneho prístupu?
Naša škola je otvorená pre všetkých žiakov. Integračný program sme v nej nastavili tak, aby umožňoval osobnostný rozvoj každého žiaka v prospech jeho osobnostného maxima. Vzdelávame aj žiakov s vývinovými poruchami učenia alebo správania sa i žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ďalšou skupinou sú žiaci, ktorí majú menej závažné poruchy reči a sluchu. Žiakov vzdelávame podľa individuálnych vzdelávacích plánov, ktoré sú spracované na základe školského vzdelávacieho programu a vychádzajú zo špecifických vzdelávacích potrieb žiakov.

Na škole poskytujeme poradenský servis prostredníctvom výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga. Asistenti učiteľa pomáhajú skvalitňovať vyučovací proces žiakov, ktorí to potrebujú. Naša škola zakúpila schodolez pre žiaka, ktorý je zdravotne znevýhodnený.

Takisto organizujeme športové aktivity pre sociálne znevýhodnených žiakov a pozývame na nich aj žiakov zo špeciálnej základnej školy. Každoročne sa zúčastňujeme charitatívneho koncertu Integrácia, usporadúvame burzu hračiek, vianočný predaj ručne vyrábaných výrobkov, z ktorých výťažok venujeme na charitatívne účely. Máme založený fond na pomoc pre žiakov v hmotnej núdzi  a na zmiernenie rôznych nepriaznivých životných situácií.

    

Čím sa vaša škola vyznačuje?
V škole sa zameriavame na štyri dôležité oblasti. Prvou je samozrejme kvalitné vzdelávanie orientované aj na výučbu cudzích jazykov. Naši žiaci sa zapájajú do rôznych vedomostných súťaží. Dosahujú vysokú vzdelanostnú úroveň, o čom svedčia aj výsledky testovania KOMPARO, ktoré sú v našej škole nad celoslovenským priemerom.

Ďalšou z oblastí, ktorú rozvíjame, je ekologická výchova. Zapojili sme sa do programu Zelená škola a každý rok sa nám darí obhájiť jej titul. Deti sa už odmalička snažíme viesť k prírode a prebúdzať v nich vzťah k svojmu prostrediu, mestu a krajine. Záleží nám na tom, aby chránili životné prostredie, šetrili energiami, šetrne zaobchádzali so zverenými učebnicami a pomôckami v škole a takisto v škole triedime odpad.

Treťou oblasťou je šport, na ktorý sa zameriavame. Ako jediná základná škola v galantskom okrese máme krytú plaváreň, ktorá slúži nielen žiakom, ale vo večerných hodinách aj širokej verejnosti. Máme tiež vybudované multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, ktoré naši žiaci využívajú na telesnej výchove. Sme školou, ktorá podporuje zdravý životný štýl detí. Naši žiaci dlhodobo dosahujú výborné výsledky v rôznych športových súťažiach a v rámci školy vznikli aj školské športové strediská hádzanej žiačok a basketbalu žiakov. Oba tímy dosahujú veľmi dobré výsledky nielen v rámci kraja, ale aj v rámci celého Slovenska. Prekážkami sú jedine nevyhovujúce športoviská v areáli školy, ktoré je potrebné zrekonštruovať. Ďalšou prekážkou je, že z kapacitných dôvodov nemôžeme uspokojiť potreby všetkých rodičov, ktorí chcú umiestniť svoje deti na našu školu.

Navyše v záujme zníženia administratívnej zaťaženosti vedieme pedagogickú dokumentáciu v elektronickej forme.

Čím môžete inšpirovať ostatné školy na Slovensku?
Školský vzdelávací program Japonec – jazyky, pohyb, naučiť sa ekologicky cítiť je orientovaný na žiaka. To znamená, že rešpektuje osobné maximum a individuálne potreby každého žiaka, umožňuje efektívnu, profesionálnu a premyslenú prácu učiteľa, ktorý vo svojej práci využíva konštruktivistický prístup vo vyučovaní. Učiteľ sa snaží, aby každý žiak mohol dosiahnuť čo najvyššiu možnú úroveň. Zameriava sa na vnútornú motiváciu žiaka, vedie ho k aktívnemu učeniu, v rámci ktorého sa na hodine zapájajú všetci žiaci a spoločne diskutujú a myslia.

Žiaci sa vzdelávajú pomocou moderného vybavenia. Vytvárame im prostredie, ktoré rozvíja ich tvorivosť a súčasne zohľadňuje ich možnosti. V škole kladieme dôraz na otvorenosť voči všetkým deťom, rodičom a verejnosti. Snažíme sa, aby sa do jej chodu zapájali všetci. Snahou celého kolektívu je, aby boli rodičia informovaní o tom, ako sa ich deťom darí a aby vedeli výsledkoch svojich detí. Tiež sa ich snažíme zapájať do mimoškolských aktivít, športových akcií, exkurzií, výletov a do plánovaných ekologických pobytov.

V našej škole pripravujeme žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, rovnosti pohlaví a priateľstva. Venujeme tiež pozornosť výchove k zdravému životnému štýlu. Učíme žiakov ekologicky cítiť. Aby sme sa všetci cítili príjemne, kladieme tiež dôraz na upravené a estetické prostredie tried, chodieb a všetkých priestorov v budove i v areáli školy. Na chodbách sú relaxačné kútiky so sedačkami a s tulivakmi pre žiakov.

Aká je vízia vašej školy?
Chceme sa stať školou, ktorá bude otvorená všetkým a ktorá bude vnímavou voči potrebám žiakov, rodičov i zamestnancov školy. Chceme, aby z našej školy odchádzali žiaci plní vedomostí, ale aj ako ľudia s vysoko morálnymi hodnotami. Aby z nich boli dobrí, čestní, charakterní, vzdelaní, tvoriví, aktívni, samostatní a iniciatívni ľudia so zodpovednosťou voči sebe i svojmu okoliu. 


Program Vnímavá škola 2018 môžeme realizovať aj vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, ochranu a podporu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.