Predstavujeme Základnú školu v Smoleniciach: Nestačí iba rozprávať, čo chceme na škole dosiahnuť

Predstavujeme ďalšiu školu, ktorá sa zapojila do programu Vnímavá škola. Je ňou Základná škola s materskou školou v Smoleniciach. O tom, ako funguje a prečo je pre ňu dôležitá vízia, sme sa rozprávali s učiteľkou slovenského jazyka a etickej výchovy Magdalénou Eliášovou. „Na našej škole učíme deti samostatnosti a kreativite, aby nekráčali s davom, ale dokázali sa slobodne rozhodovať a vytvoriť si vlastný názor a aby si ho dokázali povedať nahlas,“ hovorí v našom rozhovore.
 
Riaditeľka školy: Marcela Pechová
Počet žiakov: 273
Počet tried: 13
Počet učiteľov: 17

Prečo sa vaša škola zapojila do programu Vnímavá škola?

Do programu Vnímavá škola sme sa zapojili na podnet našej riaditeľky Marcely Pechovej, ktorá je naklonená projektom a aktivitám týkajúcich sa inklúzie, scitlivovania a rozvíjania vnímavosti alebo téme ochrany ľudských práv. Nejde nám iba o získanie značky Vnímavá škola, ale o proces, v rámci ktorého sa môžeme ako škola vzdelávať, poznávať a prakticky do neho zapájať aj našich žiakov a učiteľov.

Čím je vaša škola iná?

Naša škola je iná vo viacerých oblastiach. Nestačí iba chcieť a rozprávať sa o tom, čo chceme na škole dosiahnuť. Musíme preto aj niečo urobiť, aby sme sa posúvali ďalej. Základom je u nás jednota. To znamená, že všetci ťaháme za jeden povraz. Naše vedenie má jasné vízie a vytvorilo tím spolupracovníkov, ktorí sa podieľajú na jej napĺňaní.

Takisto je pre nás dôležitá aj atmosféra v škole. Vedenie vytvára podmienky, v ktorých učitelia i žiaci podnetne pracujú. Naša škola má jasný cieľ. Ide nám o dobro každého žiaka. Učíme deti samostatnosti a kreativite, aby nekráčali s davom, ale dokázali sa slobodne rozhodovať a vytvoriť si vlastný názor, aby ho dokázali povedať nahlas a vedeli si ho obhájiť. S kolegami pripravujeme blokovú výučbu, ktorá je zameraná aj na čítanie kníh, rozvíjanie rôznych zručností i na šport.

Čo pre vás znamená inklúzia na škole?

Pojem inklúzia je na našej škole samozrejmosťou. Žijeme ňou. Každé dieťa berieme rovnako a k tomu vedieme aj rodičov a žiakov. Na škole máme aj asistentov, ktorí sú bežnou súčasťou triedy a sú súčasťou kolektívu. Pôsobia u nás špeciálni pedagógovia, sociálny pedagóg i psychológ.

V oblasti inklúzie sa vzdelávame a posúvame aj vďaka ďalším projektom ako Erasmus plus , v rámci ktorého si vymieňame skúsenosti na medzinárodnej úrovni najmä ohľadne začleňovania detí s autizmom. Veľa nás učia aj deti samotné. Niekedy im stačí načúvať a vnímať ich, aj vďaka tomu im dokážeme rozumieť a nájsť veľa odpovedí.

Čím môže byť vaša škola inšpiratívna pre ostatné školy na Slovensku?

Držíme sa motta, že každé dieťa u nás môže zažiť úspech. To je aj inšpirácia pre ostatné školy. 

Aká je vaša vízia?

Chceme sa stať Vnímavou školou. Školou, z ktorej keď žiaci raz odídu, budú vedieť žiť ako dobrí ľudia. Ako ľudia s morálnymi hodnotami, ktorí dokážu akceptovať inakosť a budú pokračovať životom ako slobodní ľudia schopní rešpektu. Veríme, že sa mnohí z nich budú vedieť uplatniť aj v pracovnej oblasti a na to im pomôžu práve vedomosti, ktoré nadobudli u nás.


Program Vnímavá škola 2018 môžeme realizovať aj vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, ochranu a podporu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity