Škola z Novák, ktorá bojuje proti intolerancii vytváraním hodnôt

Ďalšou školou, ktorú vám dnes predstavíme a ktorá sa zapojila do programu Vnímavá škola je Základná škola na Pribinovej ulici v Novákoch. Je to škola, ktorá prijíma deti z rôznych zdravotných, sociálnych i etnických  prostredí a zároveň učí všetkých k vzájomnému rešpektu a pomoci. Neboja sa slova inklúzia a ani inovatívnych metód a foriem vzdelávania žiakov aj napriek tomu, že nastavený školský systém nie vždy veľmi pomáha.

Riaditeľka školy: Hana Chlupíková
Počet žiakov: 444
Počet učiteľov: 27
Počet tried: 19

Prečo sa vaša škola rozhodla zapojiť do programu Vnímavá škola?
Chceme vzdelávať a vychovávať žiakov tak, aby neboli sebeckí, aby vnímali potreby iných a hľadali súzvuk medzi svojimi potrebami a potrebami iných. Len tak budeme žiť v spoločnosti pokojne. 

Čím sa vaša škola vyznačuje z pohľadu inkluzívneho prístupu?
Už veľa rokov sa snažíme vytvárať podmienky pre inklúziu v našej škole. Prijímame do nej aj deti rôznych zdravotných, sociálnych i etnických  prostredí a zároveň my, pedagógovia, sa učíme ich rešpektovať a pomáhať im.

Už niekoľko rokov tvoríme v škole klímu, ktorá je naklonená vzájomnému rešpektovaniu sa. Absolvovali sme veľa vzdelávaní, ale aj výmeny názorov, diskusií medzi nami, aby sme o inklúzii nielen hovorili, ale ju aj realizovali v praxi. Sme hrdí na zvládnutie začlenenia dievčatka, ktoré nechceli zobrať ani do materskej školy pre jej zdravotné problémy a dnes u nás študuje v ôsmom ročníku.

Tiež sme vďační za podporu zriaďovateľa, ktorý nám financuje už niekoľko rokov mzdu školského špeciálneho pedagóga. A prešli sme si aj procesom integrácie žiaka z Číny, ktorému naši učitelia vytvorili skvelé podmienky a boli veľmi trpezliví a vnímaví nielen k jeho vzdelávacím, ale aj osobným problémom. 

Čím môže vaša škola inšpirovať ostatné školy na Slovensku?
Na našej škole chceme a musíme neustále napredovať. Nemôžeme zastať vo vlastnom vzdelávaní pedagógov, lebo svet a situácia v ňom sa mení a my musíme byť pružní, aby sme sa ako pedagógovia pripravili a reflektovali jeho zmeny. My, pedagógovia, musíme byť nositeľmi zmien – aj v našich postojoch, lebo tie odovzdávame nasledujúcim generáciám.

Bojujeme za asistentov, ktorí nám majú a môžu pomáhať pri odstraňovaní akýchkoľvek bariér a neustále veríme, že aj na Slovensku je možné pripraviť podmienky pre akceptovanie rôznorodosti všetkých. Inšpiráciou teda môže byť, že máme neustále chuť sa zlepšovať, pracovať na svojich postojoch k inklúzii, inovovať metódy a formy vzdelávania tak, aby čo najviac vyhovovali žiakom, pedagógom i rodičom. A že sa nevzdávame napriek tomu, že nám nastavený školský systém nie veľmi pomáha.

Akou školou by ste sa chceli stať? Máte svoju víziu?
V snahe položiť základy pre úspešný život každého človeka pracujeme na rozvoji jeho schopností. Veríme, že z našej školy vyjdú žiaci, ktorí budú mať v budúcnosti záujem celoživotne sa vzdelávať na základe vlastného záujmu a budú samostatní, zodpovední a flexibilní, nech budú kdekoľvek na svete. Veríme, že sa nám z nich podarí vychovať tímových a vnímavých ľudí, ktorí budú uplatňovať svoje morálne názory a budú otvorení inakosti.


Program Vnímavá škola 2018 môžeme realizovať aj vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, ochranu a podporu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity