Škola, ktorá dáva slobodu kreativite a učí okrem vedomostí aj vnímavosti

Ďašou školou, ktorá sa zapojila do nášho programu Vnímavá škola je Základná škola s materskou školou vo Vištuku.  Je to škola, ktorej pred niekoľkými rokmi v malej dedinke neďaleko Bratislavy hrozilo, že zanikne. Škola však prešla premenou a má čo ponúknuť. Nezameriava sa len na vzdelávanie a vedomosti, ale záleží jej na tom, aby žiaci mali schopnosť empatie, učili sa vnímavosti, boli kreatívni, odvážni a vedomí si svojich kvalít i nedostatkov, na ktorých môžu pracovať. O tom, ako to v škole funguje, sme sa rozprávali so zaniteteným učiteľom Jánom Kvakom, ktorý školu prihlásil do programu.

Riaditeľka školy: Viera Mladenová
Počet žiakov: 115
Počet tried: 9
Počet učiteľov: 16

Prečo sa Základná škola s materskou školou vo Vištuku rozhodla zapojiť do programu Vnímavá škola?
Naša škola sa zapojila do projektu Vnímavá škola z rôznych dôvodov. V súčasnosti na škole rastie potreba používať individuálny prístup a adaptívne vyučovanie, aby sa podporila jedinečnosť každého žiaka. Odlišnosť detí môže byť niekedy vnímaná ako prílišná rôznorodosť a môže šokovať niektoré typy žiakov. My sme chceli, aby táto rôznorodosť bola vnímaná ako prirodzená nielen žiakmi, ale aj našimi kolegami a dokázali sme sa navzájom akceptovať. Aby sme dokázali vnímať naše potreby, ale najmä naše schopnosti a nadanie a vytvorili tak rôznorodú, ale zároveň súdržnú komunitu.

EDUMA na škole zorganizovala Živú knižnicu pre učiteľov s iránskou migrantkou Venus, ktorá dlhé roky úspešne pôsobí na Slovensku.

Na našej škole sme presvedčení, že byť dnes komplexnou osobnosťou neznamená len ovládať určité penzum vedomostí, ale je dôležité byť mať schopnosť empatie, byť vnímavý, kreatívny, nebojácny, skromný a zároveň si byť vedomý svojich kvalít i nedostatkov, na ktorých je človek schopný pracovať. Pevne veríme, že v tomto všetkom nám naša účasť v projekte Vnímavej školy dokáže pomôcť.

Čím sa vaša škola vyznačuje?
Sme radi, že sa nám postupne darí vťahovať rodičov do diania školy. Rada rodičov aktivizuje aj ostatných rodičov, čo sa prejavuje aj v organizácii rôznych kultúrno-spoločenských akcií, vďaka ktorým je naša škola podporovaná aj finančne.

Sme pyšní na náš pestrý vekovo zložený kolektív, v ktorom sa navzájom podporujeme, a to nielen v pracovných záležitostiach. Táto príjemná atmosféra v kolektíve sa ďalej pozitívne prejavuje aj vo vzťahu k žiakom, ktorí na škole vnímajú pohodu. Snažíme sa náš kolektív ďalej budovať a stmeľovať aj prostredníctvom rôznych teambuildingových akcií, ktoré nie sú povinnou súčasťou, ale radi sa na nich zúčastňujeme a aj vďaka tomu sa bližšie poznáme a pomáha nám to neskôr v práci i pri prerozdeľovaní úloh. Na týchto akciách nie sme len my učitelia, ale vytvárame príjemný veľký kolektív aj s našimi kuchárkami, upratovačkami, školníčkou, školníkom a kolegyňami z materskej školy.

Máme dokonca žiacku školskú radu, ktorá u nás nemá len formálne postavenie, ale je naozajstným poradným orgánom vedenia školy. Aktívne sa podieľa na pripomienkovaní dokumentov týkajúcich sa žiakov (predovšetkým školského poriadku), zvonenia, prestávok. Zároveň každý rok v spolupráci aj s nečlenmi parlamentu organizuje vynikajúce kultúrno-spoločenské aktivity na posilnenie budovania ducha školy a žiaci majú takto možnosť spoznať sa aj z inej strany. V rámci týchto aktivít strávia aj noc v škole, počas ktorej hrajú rôzne spoločenské hry, organizujú diskotéku, rôzne zaujímavé úlohy, po zvládnutí ktorých žiaci dostávajú odmeny. Našim žiakom dávame možnosť slobody, autonómnosti a zodpovednosti, ktoré sú dôležité pre ich ďalší osobnostný vývoj.

Žiaci sa na škole učia cez zážitky rôzne predmety.

Naši učitelia organizujú aj rôzne školské akcie. Spolu so žiakmi navštevujeme domov dôchodcov, spoznávame rôzne kultúry cez exkurzie do zahraničia, robíme exkurzie do štátnych a verejných inštitúcií ako sú slovenský parlament alebo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Snažíme sa budovať občianske postoje žiakov a rozvíjať ich talent aj prostredníctvom rôznych súťaží ako sú recitačné súťaže Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín, športová súťaž Majstri Slovenska, Slávik Slovenska zameraný na spev či vedomostné súťaže. Spolupracujeme tiež so spisovateľom Danielom Hevierom na projekte Chymeros, v rámci ktorého s vybranými žiakmi vytvárajú príbehy. Vďaka tejto spolupráci naša žiačka a všestranne umelecky nadaná Agáta Čurková už dokonca pokrstila svoju knihu.

Zúčastňujeme sa aj ekologických súťaží, organizujeme dni zdravej výživy (jabĺčkové hodovanie) a dni psychického zdravia. Naši žiaci si sami v spolupráci s koordinátorom prevencie vyberajú semináre zamerané na rôzne témy ako sú body image, budovanie kamarátstva, dobrých vzťahov, ovládanie hnevu.

Na škole máme aj výchovného a kariérového poradcu, ktorí žiakom na pravidelných skupinových a individuálnych sedeniach pomáha rozhliadnuť sa okolo seba a podporiť ich talent a nájsť v nich potenciál pre vykonávanie ich budúceho povolania. Organizujeme motivačné prednášky s osobnosťami a žiakom tak približujeme ich pracovný svet.

Naši učitelia používajú rôzne inovatívne metódy vo vyučovaní, vďaka ktorým každý žiak a žiačka dostavajú šancu prejaviť sa – integrované vyučovanie, workshopy, adaptívne učenie, projektové vyučovanie. Učitelia našej školy na sebe stále pracujú a zúčastňujú sa rôznych vzdelávacích aktivít na posilnenie svojich učiteľských kompetencií (Akadémia Dávida Králika, RAABE,OZ Andreas, OZ Hans…)

Riadenie školy je otvorené, čo má nesmierne dobrý vplyv na aktivitu učiteľov. Problémy, s ktorými sa stretávame, spočívajú skôr v neochote niektorých rodičov podieľať sa na vývoji školy a tiež v slabšej participácii na fungovaní školy zo strany niektorých starších kolegov. Naša škola spolupracuje aj s nadáciou Integra, cez ktorú máme adoptovaného afrického chlapca a už druhý rok mu pomocou dobrovoľnej zbierky našich žiakov platíme štúdium.

Ako by ste opísali vašu školu z pohľadu inklúzie, inkluzívneho vzdelávania alebo prístupu? Čo v tomto smere robíte?
Na našej škole pôsobí špeciálna pedagogička, ktorá poskytuje podporu všetkým integrovaným deťom, deťom so špeciálnymi výchovnými potrebami a ich rodičom.

Čím môže vaša škola inšpirovať ostatné školy na Slovensku?
Vynikajúcou spoluprácou medzi žiakmi a učiteľmi a otvorenosťou v riadení školy. Našou rodinnou atmosférou, ale aj čulým životom v škole nielen počas vyučovania, ale aj mimo neho.

Akou školou by ste sa chceli stať? Máte svoju víziu?
Chceli by sme sa stať školou, ktorá je otvorená pre všetkých žiakov a ľudí. Školou, ktorá je zodpovedná voči svojmu okoliu, ale aj spoločnosti. Radi by sme našimi aktivitami inšpirovali aj ostatné školy našej veľkosti a možno aj tie väčšie, aby vyučovanie nebolo obmedzené len na 45 minútové hodiny, ale aby to v ich škole žilo aj počas prestávok, po škole, ba dokonca aj cez víkend. Chceli by sme byť školou, do ktorej deti budú chodiť vždy s radosťou a ktorá je tolerantná k inakosti a rôznorodosti.


Program Vnímavá škola 2018 môžeme realizovať aj vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, ochranu a podporu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity