Škola, ktorá vedie k rešpektu k ľuďom, aj k prírode

Základná škola Pieninská z Banskej Bystrice navštevuje viac ako tristo žiakov, z toho 40 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na tejto škole sú žiaci vedení k rešpektu a úcte nielen voči ľuďom, ale aj k prírode naokolo nie cez poučky, ale vlastnú skúsenosť. Vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi sú vrelé, otvorené a rešpektujúce. Aktivity, ktoré sa na škole realizujú posilňujú pocit spolupatričnosti a zodpovednosti za iných, aj za svet okolo nás.

Prečo sa vaša škola rozhodla zapojiť do programu Vnímavá škola?

Chceme využívať na vyučovaní moderné technológie – ako je Online živá knižnica, aby sme sa mohli učiť byť ešte vnímavejší. Chceme ukázať, že aj naša škola je vnímavá, aj keď pri vzdelávaní často zabúdame, koľko pre to robíme. 

Čím sa vaša škola vyznačuje? 

Širokým spektrom žiakov i učiteľov, panuje u nás rôznorodosť na každom kroku. Sme síce na okraji veľkého sídliska, ale blízko hôr a lesov. Využili sme to v náš prospech a prezentujeme environmentálny projekt, vysadili sme ovocný sad stromov, máme v areáli školy včelie úle, budujeme vyvýšené záhony a plánujeme usporiadať eko jarmok. Učíme žiakov o recyklácii, upcyklácii, ako sa starať o našu planétu. Budujeme v našich žiakoch zručnosti pre život. 

Ako by ste opísali vašu školu z pohľadu inklúzie, inkluzívneho vzdelávania alebo prístupu? Čo v tomto smere robíte?

Podarilo sa nám založiť školský podporný tím, v zložení školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, výchovný poradca a asistenti učiteľa. Veríme, že každý môže svojou troškou prispieť k tomu aby sme na škole otvorili ceste inklúzii. Tento rok sa nám podarilo zapojiť aj do programu Škola inkluzionistov. Inklúzia ako taká nie je úplne ľahko uchopiteľná, ale otvorenou  a rešpektujúcou komunikáciou, vzájomnou pomocou a podporou, reprezentovaním hodnôt školy vedieme žiakov k zvnútorneniu si toho, čo inklúzia je a teda dosiahnutie svojho potenciálu a toho, že každý má svoju hodnotu a môže uspieť.  

 

Ako môže vaša škola inšpirovať ostatné školy na Slovensku? 

Spolupracujeme so SOŠ Bánoš, ktorá ponúka odbory ako včelárstvo, cukrárstvo, chov exotických i domácich hospodárskych zvierat. Je to unikátny projekt pripomínajúci vo svojej podstate „duálne vzdelávanie“ v podmienkach základnej školy. Veľa pozornosti venujeme preventívnym programom už od primárneho vzdelávania – ako sú Kamaráti Jabĺčka, Filipkove dobrodružstvá, Bezpečne na internete. Celoročne prebiehajú besedy pri rôznych udalostiach – Biela pastelka, Detský čin roka, Deň inakosti, Deň duševného zdravia. Všetko nám to zastrešuje Žiacky parlament, v ktorom sú zastúpené všetky triedy a tak vedieme žiakov k staraniu sa o svoje okolie, vytvárame pocit komunity a prináležitosti k nej. 

 

Aká je vízia vašej školy?

Chceme byť progresívnou školou, ktorá vie flexibilne reagovať na potreby modernej vzdelanostnej spoločnosti a každému žiakovi poskytne dobré podmienky pre získanie kľúčových kompetencií vo vzdelávaní, v socializácii a v osobnom rozvoji, byť školou, v ktorej si úspech môže zažiť každé dieťa, byť školou, v ktorej učitelia a žiaci premýšľajú nad tým, čo, ako a prečo robia, chceme byť komunitnou, otvorenou školou. 

 


Projekt Stretnutie Vnímavých 2022 podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.