Škola, v ktorej sa darí športu, aj žiakom s rôznymi potrebami

Základná škola Tulipánová 1 v Nitre využíva areál plný zelene, vrátane niekoľko moderných ihrísk a športovísk. Túto školu navštevuje veľa žiakov so športovým nadaním,  žiaci z rôznych zraniteľných skupín, a tiež žiaci so špeciálnymi potrebami, ako napr. žiaci so zdravotným znevýhodnením (zrakové, sluchové, autizmus), žiaci inej národnosti a etnicity, žiaci zo sociálne a ekonomicky slabého prostredia, deti s poruchami učenia (ADHD, rôzne dys), , a tiež deti s chronickými alebo dlhodobými ochoreniami (napr. diabetes).

 

Prečo sa vaša škola rozhodla zapojiť do programu Vnímavá škola?

Vieme, že škola, školské prostredie, ako významný determinant celkového rozvoja osobnosti žiakov, nemá myslieť len na vzdelávaciu zložku, no pôsobiť na žiakov aj hodnotovo a významne rozvíjať aj afektívne ciele a kompetencie. Preto sme popri vzdelávacích a športových úspechoch mali potrebu popracovať na zdokonalení ponuky rozvoja hodnotovej orientácie žiakov. Máme za to, že samotná orientácia žiakov v hodnotových sférach rozvoja osobnosti je základnou podmienkou pre prirodzený vývoj ľudskej psychiky, čo má samozrejme dopad na osobný život žiaka v školskom aj domácom prostredí. Táto otázka sa stála čoraz aktuálnejšia počas doby pandémie a obmedzení, ktoré značne zasiahli do citového prežívania mnohých detí, či práve prebiehajúcej utečeneckej krízy.

  

Mapovanie vnímavosti ucelilo a utriedilo náš pohľad na aktivity realizované na našej škole. Pomohlo nám uvedomiť si, ktoré plnia charakter inklúzie, ktoré menej, donútilo nás hľadať nové aktivity, projekty a zlepšovať sa v tých dovtedy vykonávaných. Pomohlo nám lepšie pochopiť otázku storytellingu, rozšírilo obzory a skúsenosti ako pedagógov tak žiakov počas účasti na Festivale živých kníh a vnímavosti. Donútilo nás skoncipovať, inak náročný, dokument: Stratégia inklúzie, ktorý však veríme, že zostane oporným bodom v ďalšom rozvoji hodnotovej orientácie a celkovej inklúzie na našej škole.

Čím sa vaša škola vyznačuje?

Naša škola je základnou školou so športovými triedami, zameranými najmä na futbal a tenis. V tomto ohľade dosahujeme popredné umiestnenia na celoslovenskej úrovni v jednotlivých kategóriách: Malý futbal žiakov a žiačok ZŠ- McDonald´s Cup – 2.miesto v rámci Slovenska (2022) Majstrovstvá okresu v malom futbale žiačok ZŠ – 3.miesto v rámci Slovenska (2022), či Majstrovstvá Slovenska v malom futbale starších žiakov kat. U15 (2022) …

Vyznačujeme sa tiež každoročným navyšovaním počtu žiakov a výborným vzťahom v ohľade učiteľ- žiak, čoho dôkazom je vypracovaný rozsiahly anonymný dotazník pre všetkých rodičov a žiakov našej školy (2022), nakoľko nám záleží na ich spätnej väzbe.

V poslednom čase sa zameriavame na navyšovaní hodnotovej orientácie školy, aj vďaka neziskovej organizácie EDUMA a na rozvoji vnímavosti. Za týmto účelom naša škola zriadila od tohto roka aj každodenné ranné triedne kruhy, kde sa venujeme aj týmto témam.

Ako by ste opísali vašu školu z pohľadu inklúzie, inkluzívneho vzdelávania alebo prístupu? Čo v tomto smere robíte?

Vnímavosť ako žiakov, tak učiteľov sa snažíme rozvíjať z môjho pohľadu na viacerých úrovniach. Základom je akceptovanie a zvnútornenie potreby vzájomnej spolupráce medzi každými účastníkmi našej školy, k čomu vedie v prvom rade nastavený vzťah učiteľ-žiak a atmosféra na vyučovaní, ktorá nie je strnulá, direktívna (čiže citovo-emočne, vnímavo bariérna), ale kooperatívna a skôr partnerská, na báze tvorivo-humanistickej koncepcie pedagogiky. Žiak ako aj pedagóg sa realizuje v preňho prirodzenom prostredí a atmosféra je priaznivá a pomerne stála, bez dynamických rušivých aspektov. To umožňuje otvorenosť vo vzťahoch a prístupnosť. Na ďalšej úrovni vnímam prácu s žiakmi so ŠVVP, ktorých máme na škole desiatky. Ide o žiakov s rôznymi poruchami učenia, ale aj žiaci so zrakovým, sluchovým, telesným handicapom.

Starostlivosť o nich zabezpečuje, okrem samotných učiteľov, profesionálny inkluzívny tím (2 špeciálne pedagogičky, školská psychologička a 7 asistentov učiteľa). Individuálny prístup zabezpečuje, nasadenie konkrétneho špeciálneho asistenta na daného žiaka, minimalizovanie zmien v tomto ohľade, má priaznivý dopad na žiaka a vytvorenie si priaznivého puta medzi oboma elementami. týchto žiakov medzi intaktné deti je prirodzená, bez akéhokoľvek náznaku odsudzovania, či odstrkovania.

Žiaci sú vychovávaní v tomto smere k empatií, tolerancií a k napomáhaniu, čo sa prejavuje na bežných hodinách, ako aj pri organizovaní rôznych aktivít a projektov školy. Pravidelne sa v tomto smere naša škola podieľa na zbierkach a aktivitách ako: Biela pastelka, Detský čin roka (máme viacero nedávnych príkladov vzorovej pomoci našich žiakov pre ľudí, ktorí pomoc potrebovali- príklad záchrany života, či príklad pomoci spolužiakovi adaptovať sa na nové prostredie vo futbalovom klube…), Deň narcisov, diskusie venujúce sa empatii, boju proti extrémizmu, xenofóbií, akcia Červené stužky, každoročná beseda žiakov s hosťom-seniorom v rámci mesiaca úcty k starším, či besedy na tému zraniteľných skupín obyvateľstva počas pravidelných Triednych klubov. Poukázal by som aj na prácu s cudzincami. Našu školu navštevuje viacero cudzincov (iná národnosť, jazyková, kultúrna bariéra) a našou snahou je, aby sa čím skôr ako cudzinci necítili.

Zreteľ by som zameral aj na starostlivosť o mimovyučovacie aktivity detí z marginalizovaných skupín a ich integrácia v rámci záujmových krúžkov, ktorých sa tieto deti pravidelne zúčastňujú a tak zmysluplne trávia svoj voľný čas po vyučovaní. Naša škola tiež spolupracuje s charitatívnym domom sv. Lujzy. V rámci akcie Kvapka krvi sa na našej škole 2x do roka organizuje darovanie krvi, do ktorého sa zúčastňujú viacerí naši pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci, ale aj rodičia. Vnímame však aj talenty. A to najmä športové, tí majú upravený rozvrh tak, aby sa ich futbalový talent mohol rozvíjať v spolupráci s futbalovým klubom FC Nitra.

Jedna z aktuálnych aktivít, ktoré naša škola organizovala bola: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, počas ktorej sa žiakom, pedagógom, vedeniu školy, ostatným zamestnancom podarilo naplniť 120 krabíc dobrotami a darčekmi, ktorými potešia obyvateľov DOS J. Kráľa v Nitre. So žiakmi pamätáme aj na nechcené zvieratá, pravidelne robíme zbierky jedla a pomôcok pre miestny útulok psov a mačiek.

V poslednom čase rozvíjame ako škola inklúzivné smerovanie prostredníctvom viacerých aktivít s neziskovou organizáciou EDUMA- napríklad sme sa úspešne zapojili do Festivalu živých kníh a vnímavosti, či využívame na hodinách databázu online živej knižnice. Vo väčšej miere využívame storytelling vo vyučovaní, čoho dôkazom je aj príspevkok do publikácie Inšpiratívne skúsenosti z využitia storytellingu v školskom prostredí- Zbierka príkladov dobrej praxe (2021) mojou osobou.

Škola tiež vypracovala podrobný dokument „Stratégie inklúzie“, kde sa konkrétne venujeme inklúzivnej problematike so špecifikami pre našu školu s ohľadom na vyskytujúce sa zraniteľné skupiny našich žiakov.

Ako môže vaša škola inšpirovať ostatné školy na Slovensku?

Sme hrdí na vyššie spomenuté špecifiká našej školy a dosiahnuté úspechy našich žiakov vo viacerých smeroch. Či už hovoríme o vzdelávacích, športových výkonoch, či v súčasnosti aj zreteľných hodnotových pokrokoch našich žiakov a politike inklúzie na našej škole. No obzvlášť sme hrdí na učiteľov, ktorí sú neustále zanietení vzdelávať a zdokonaľovať sa v nových oblastiach, sú otvorení zapájať sa do nových, inovatívnych projektov, ktoré obohatia portfólio školy a zlepšia podmienky žiakov či pedagógov. Aj preto sme dlhodobý projekt mapovania vnímavosti našej školy aj s jeho súvisiacimi povinnosťami tak kolektívne a bezproblémovo zvládli. A to všetko s výstupmi, ktoré sú a veríme, že aj budú dobrou živnou pôdou pre ešte lepšie dosiahnutie vnímavosti našej školy.

 

Aká je vízia vašej školy?

Okrem pokračovania rozvíjania športovej tradície našej školy a jej skvalitňovania popri dosahovaniu naďalej výborných vzdelávacích výsledkov, vízou je byť hlavne otvorenou školou. Otvorenou pre akéhokoľvek žiaka, s tým, že si bude istý našim prijatím, pocitom bezpečia a s vedomím svojich kvalít, na ktorých budeme spoločne učitelia a žiaci- partnerským prístupom pracovať, aby sa v každom žiakovi naplnil jeho skrytý potenciál, ktorý chceme a musíme odhaliť. Uvedomujeme si, že pre žiaka je samotná školská klíma, pomyselným odrazovým mostíkom pre jeho osobnostný rozvoj, preto je akákoľvek stagnácia či dokonca úpadok v tomto ohľade pre školu nepriateľná a je v záujme školy sa neustále zlepšovať a rásť.


Projekt Stretnutie Vnímavých 2022 podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

 

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity