Škola, ktorá chce žiakov nielen učiť, ale aj scitlivovať

Posledná škola, ktorú vám predstavíme a ktorá sa zapojila do programu Vnímavá škola, je Základná škola Železničná v Bratislave. Ide o veľkú školu, ktorá vzdeláva viac ako 600 žiakov, pričom takmer 10 percent z nich so špeciálnymi potrebami. „Našu školu navštevujú aj žiaci s poruchami učenia a pozornosti, žiaci s Aspergerovým syndrómom, s narušenou komunikačnou schopnosťou a s telesným hendikepom. Vedenie školy sa snaží, aby mali žiaci k sebe blízko a nebáli sa vzájomnej inakosti. Do programu sme sa zapojili aj preto, aby sme pedagógovia osvojili potrebné metodické nástroje na scitlivovanie a rozvoj vnímavosti žiakov aj vďaka príbehom z Online živej knižnice,“ hovorí učiteľka školy Katarína Dobrovodská.

Riaditeľka školy: Andrea Macháčová  
Počet žiakov: 638
Počet tried: 28
Počet učiteľov: 35 učiteľov, 10 vychovávateliek, 5 asistenti

Prečo sa Základná škola Železničná v Bratislave rozhodla zapojiť do programu Vnímavá škola?
Naša škola v súčasnosti vzdeláva viac ako 600 žiakov, pričom takmer 10 percent z nich má špeciálne potreby. Ide o žiakov s poruchami učenia a pozornosti, o žiakov s Aspergerovým syndrómom, s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo s telesným hendikepom.

Všetkým našim žiakom sa snažíme sprostredkovať nielen vedomosti z jazykovednej, matematickej či prírodovednej oblasti, ale čoraz viac sa sústredíme aj na oblasť sociálnych zručností. Radi by sme získali potrebné metodické nástroje pre šírenie myšlienok vnímavosti pre všetkých našich pedagógov, ktorí budú vďaka osvojeným zručnostiam využívať príbehy z Online živej knižnice na svojich hodinách. Celkovým cieľom je dosiahnuť scitlivenie žiakov a učiteľov voči druhým ľuďom, zvýšiť mieru prosociálneho cítenia a správania, láskavosti a rešpektu.

Čím sa vaša škola vyznačuje?
V našej škole sa nezameriavame iba na výkony žiakov, ale aj na rozvoj ich talentu a osobnostný rozvoj. Čo sa týka pohybového rozvoja, žiaci majú už na prvom stupni možnosť si vybrať, či absolvujú hodiny základov tanca, loptových hier alebo umenia hrou. Od prvého ročníka rozvíjame u žiakov pozitívny vzťah k anglickému jazyku a od tretieho ročníka ich vyučujeme základy nemeckého jazyka.

Predmety zamerané na spoznávanie vlasti a prírody sa snažíme vyučovať najmä pomocou zážitkového učenia. Organizujeme pre žiakov rôzne exkurzie a výlety. Druhý rok zapájame prvky Hejneho matematiky na prvom stupni a sme tiež zapojení do experimentálneho programu výučby anglického jazyka metódou Jolly Phonics. Veľkú časť nášho vzdelávania tvorí projektové vyučovanie. Žiaci prezentujú svoje ročné projekty na záver každého školského roka.

Veľkou pomocou pre našu školu je podpora z Operačného programu Ľudské zdroje s názvom V základnej škole úspešnejší, vďaka ktorému sme využili financie na zamestnanie špeciálnej pedagogičky, ako aj piatich asistentov učiteľa. Veľmi pozitívne hodnotíme pomoc asistentov aj v popoludňajších hodinách. Práve toto je čas, kedy niektoré deti s poruchami učenia a pozornosti už nevládzu ovládať svoje správanie a impulzívnosť a tak majú možnosť v relaxačnej a senzorickej miestnosti tráviť čas pod odborným vedením alebo v prítomnosti asistentov. Môžu sa tam pripravovať na ďalší deň do školy alebo uniknúť množstvu podnetov, ktorým sú po celý deň vystavení a následne sa môžu opäť zapojiť do hier v školskom klube detí. 

Náročné situácie sa na našej škole čoraz častejšie objavujú v rovine medziľudských vzťahov a medzi žiakmi. Čoraz viac času a energie venujeme práve komunikácii a snahe nájsť porozumenie alebo aspoň spoločné riešenia v istých vypätých situáciách. U niektorých žiakov (a nie je ich málo) sme si všimli obavy z inakosti a nízku mieru tolerancie voči odlišnostiam a práve preto sme sa zapojili aj do programu Vnímavá škola.

Situácii nepomáha ani momentálny nedostatok personálu v oblasti školstva v Bratislave. Pedagógom rastú povinnosti, čoraz viac času trávia v práci a výsledky nie sú také, aké by sme si želali.  

Ako by ste opísali vašu školu z pohľadu inklúzie, inkluzívneho vzdelávania alebo prístupu? Čo v tomto smere robíte?
Na našej škole organizujeme každoročne v júnovú sobotu Deň rodiny a športu, súčasťou ktorej je aj INcluday – Deň pre každého. V rámci tejto akcie máme vždy pripravené stánky, kde si naši žiaci a ich rodičia môžu na vlastnej koži vyskúšať, aký je život ľudí s rôznym znevýhodnením. Skúšajú si, ako im ide odzeranie z pier, čítanie Braillovho písma, čítanie textu pohľadom dyslektikov a rôzne iné aktivity. V minulosti sme organizovali podobnú akciu Deň bez bariér, ktorej cieľom bolo najmä vyskúšať si život v koži človeka s telesným hendikepom.

Naši žiaci majú možnosť v decembri prispievať trvanlivým jedlom alebo kozmetikou a inými potrebnými vecami v rámci akcie Obrátený adventný kalendár. V januári vyzbierané veci triedime a podľa záujmu organizácií ich distribuujeme klientom do krízových centier, azylových domov alebo komunitného centra. Časom sme si uvedomili, že chceme pomáhať ešte viac a tak túto akciu organizujeme aj v lete, kedy kolegovia s detským parlamentom organizujú burzu. Počas Dňa rodiny a športu môžu zakúpiť drogériu, hračky, oblečenie a jedlo za symbolické ceny. Vyzbieranú sumu potom darujú niektorému z krízových centier.

Žiakov na druhom stupni sa snažíme viesť k pomoci druhým aj tým, že ich zapájame do rôznych zbierok ako sú Hodina deťom cez Nadáciu pre deti Slovenska, Modrý gombík organizovaný Unicefom alebo do Dňa narcisov Ligy proti rakovine a ďalších.

Naši žiaci veľmi radi cestujú a spoznávajú a preto sme pre nich vytvorili projekt Výzva! Cestuj, poznávaj, pomáhaj! V rámci tohto projektu sa skupinky žiakov stretávali so svojimi tútormi a plánovali si cestu a financie (každá skupina mala obmedzený rozpočet na jedlo, dopravu a ubytovanie) a spôsob pomoci druhým. Po absolvovaní jednej noci mimo Bratislavy bez mobilných telefónov každá skupina prezentovala svoje zážitky na záverečnom podujatí v kultúrnom dome, kedy sa ostatní žiaci školy mali možnosť dozvedieť, ako dokáže každý z nás pomôcť, aj keď nemá peniaze. Dve skupiny našich žiakov trávili čas v domovoch sociálnych služieb a pomáhali ľuďom s rôznymi hendikepmi.

Ako môže vaša škola inšpirovať ostatné školy na Slovensku?
Najmä snahou vyjsť si vzájomne v ústrety, nachádzať riešenia na zdanlivo neriešiteľné situácie, vierou v dobro a jeho šírenie. 

Aká je vízia vašej školy?
Radi by sme boli školou, z ktorej žiaci odchádzajú neradi a keď sa zavrú brány školy, s radosťou hovoria, čo v nej zažili, čo sa naučili, koho spoznali, komu pomohli a kto naopak pomohol im.  


Program Vnímavá škola 2018 môžeme realizovať aj vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, ochranu a podporu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.