Vnímavá firma, ktorá svojou činnosťou búra predsudky voči Rómom

V spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o a ich závode na výrobu konštrukcií do autosedačiek pracujú Rómovia a nerómovia spoločne. Ide o úspešnú a vzájomne obohacujúcu spoluprácu. Chcete sa inšpirovať?

Prečo sa vaša spoločnosť rozhodla zapojiť do programu Vnímavá firma?

Do programu Vnímavá firma sme boli navrhnutí prostredníctvom Janette Motlovej a organizácie EDUMA, keďže sme spolupracovali na mnohých vzdelávacích aktivitách v oblasti inklúzie Rómov. 

Lear Corporation sa dlhodobo a strategicky snaží pristupovať vnímavo voči svojim zamestnancom, snažíme sa vytvárať príležitosti a prostredie, ktoré pomáhajú začleňovať aj ľudí z marginalizovaných komunít do pracovného procesu. 

Čím sa vaša spoločnosť vyznačuje?

Integrácia rómskej komunity nie je v dnešných dňoch bežnou záležitosťou, so všetkými zamestnancami sa snažíme zaobchádzať rovnako – pri prijímaní do zamestnania nerozhoduje farba pleti, rovnako tak ani pri ďalšom vzdelávaní, rozvoji či kariérnom raste. Rozhoduje ochota a chuť pracovať, ľudskosť, angažovanosť. Každý má u nás rovnaké šance.

Spoločnosť Lear začala so stratégiou inklúzie v roku 2017 – zamestnávaním Rómov a ich vzdelávaním, aby boli súčasťou spoločnosti, búrame predsudky, ktoré sú v slovenskej spoločnosti veľmi bežné.

„Všetci sme si rovnocenní. Rómovia robia to isté, čo majorita – na výrobných linkách montujú kusy alebo na zvarovni zvárajú. Ja ako supervízor vychdázam (dobre) s majoritou, aj s Rómami. Máme celkom normálne vzťahy. Ani majorita s Rómami nemá žiadne problémy,“ uvádza Milan Holub, supervízor v Lear Corporation. 

Ako by ste opísali vašu spoločnosť z pohľadu inklúzie, inkluzívneho vzdelávania alebo prístupu? Čo v tomto smere robíte?

Spoločnosť Lear ako globálna korporácia očakáva dodržiavanie nastavených zásad, ktorú podporila celosvetová kampaň “Expect respect”. Jej úlohou bolo preškolenie zamestnancov a jasná definícia dôležitosti diverzity na pracovisku v ktoromkoľvek štáte na zemi. 

Celosvetová kampaň Expect respect nás len podporila v nastavenej ceste a potvrdila, že vek, pohlavie, etnická príslušnosť, fyzické schopnosti, zdravotná kondícia, politická orientácia či systém náboženských a etických hodnôt nemôže byť dôvodom na vyčlenenie človeka z pracovného prostredia.

Lear Corporation v Prešove dlhodobo stavia na týchto pilieroch množstvo zo svojich rozvojových aktivít, ktoré sa časom ukazujú ako veľmi úspešné.

Naša cesta inklúzie začala v r.2017, a to účasťou na Pro bono akčnom fóre organizovaným nadáciou PONTIS na tému Zamestnávanie marginalizovaných Rómov, kde sme sa zúčastnili a kde sme získali cenné odporúčania expertného tímu.

 

Z ďalších aktivít vyberáme:

Celosvetová kampaň spoločnosti Lear pod názvom Expect Respect (Očakávaj rešpekt)(2019/2020) – každý zamestnanec bol preškolený o zásadách vzájomného rešpektu bez ohľadu na farbu pleti, etnikum, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu a pod. 

V rámci projektu budovania značky, ktorý prebiehal v našej spoločnosti v rokoch 2018/2019, sme poukazovali na fakt, že v našej firme nerobíme rozdiely a šancu má u nás naozaj každý. Natáčali sme aj videodokrútky, v ktorých vystupovali aj naši rómski zamestnanci.

Inšpiratívna beseda a workshopy s rómskou aktivistkou Janette Motlovou (november 2019), ktoré  sa týkali porozumenia Rómom, ich motivácii, silných stránok, ako predchádzať konfliktom minorita vs. majorita na pracovisku a pod.

Virtuálna realita organizovaná organizáciou EDUMA (november 2019). Aké je to byť v koži Róma? 

Spolupráca s rómskym komunitným centrom na Starej tehelni. Spoločné čítanie (september 2019, 2022), Mikulášske posedenie (december 2019)

Spolupráca s krízovým centrom DORKA pre obnovu rodiny. Spoločné pečenie veľkonočných koláčov (marec 2018), Karneval (marec 2019), Pečenie bez pečenia (júl 2019). 

Exkurzia rómskych žiakov z komunitného centra z obce Soľ (jún 2019). Veľmi radi sme na našej pôde privítali mládež z komunitného centra z obce Soľ. Na exkurzii mohli vidieť pracujúcich Rómov, ktorí im poslúžili ako pozitívny príklad a ako motivácia k štúdiu. 

V roku 2020 závod v Prešove získal ocenenie Roma Spirit. Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v krajine.

Ako môže spoločnosť Lear inšpirovať ostatné spoločnosti na Slovensku?

Pre nás je výnimočné vidieť, že aktivity ktoré realizujeme majú zmysel, vidíme, že je dôležité začať od seba, a tým postupne pozitívne meniť kultúru aj navonok.  Ak pomôžeme minorite začleniť sa do spoločnosti, pomôžu aj oni nám zahodiť naše predsudky.

Naše aktivity nám dokazujú, že je správne nebáť sa začať pracovať s ľuďmi z rómskych komunít, existuje veľa podporných vzdelávacích možností, ako môžeme vychovať majoritu k akceptovaniu Rómov. Samozrejme potrebná je aj otvorená diskusia a pozitívny príklad.

Aká je vízia vašej spoločnosti?

Náš svet je rozmanitý – diverzita je mu vlastná – každý sme iný – ako vyzeráme, aké máme vzdelanie, aké máme povahové črty, aký máme intelekt, či zmysel pre humor alebo vek či pohlavie. Žiaden z týchto atribútov nemôže byť dôvodom pre marginalizáciu.

Našou víziou je byť otvorení a inkluzívni pre všetkých, bez rozdielu. Byť zamestnávateľom prvej voľby pre všetkých ľudí bez diskriminácie.

Pozrite si video profil Lear Corporation – Vnímavej firmy 2022:

 


Projekt Stretnutie Vnímavých 2022 podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.