Škola, ktorej aktivity rozvíjajú dobré vzťahy medzi Rómami a nerómami

Základná škola Podsadek, Stará Ľubovňa sa zapojila do Vnímavej komunity z presvedčenia, že škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať žiakov k spoločenskej zodpovednosti. Inklúzia na škole, ktorú navštevujú výlučne rómski žiaci, sa zameriava na posilnenie vnímavosti a dobrých vzťahov so širšou komunitou.

Prečo sa vaša škola rozhodla zapojiť do programu Vnímavá škola?

Do programu sme sa zapojili z dôvodu, že ešte pred samotným zapojením sa do programu Vnímavej školy sme sa  žiakom venovali a viedli k vnímavosti cez Storytelling. Našich žiakov na druhom stupni ako aj v špeciálnych triedach Storytelling a online živá knižnica veľmi nadchla a pomáha im byť vnímavými k druhým ľuďom. 

Naši žiaci pochádzajú z MRK majú občas problém s citlivým vnímaním svojho okolia. Ďalším nie menej závažným problémom je slabé vyjadrovanie sa v slovenskom jazyku a z toho vyplývajúca bariéra dokázať vyjadriť svoje názory a pocity. Nie menej dôležitým bolo aj to, že naši žiaci žijú vo svojej komunite, kde musia čeliť vplyvu toxického stresu, ktorý značne ovplyvňuje ich citlivosť vnímania. Toto prostredie ovplyvňuje našich žiakov k občasným prejavom  agresie alebo v opačnom prípade uzavretia sa.

Jedným z problémov je neschopnosť začleniť sa do triedneho kolektívu. Tento fakt nás viedol k tomu, aby sme žiakom práve pomocou scitlivenia prostredníctvom príbehov z online živej knižnice pomáhali vcítiť sa do situácie druhých. 

Veľmi nápomocným nám bol príbeh Sandry a Janky, ktoré si žiaci obľúbili. Ďalším dôvodom je rozvíjať u žiakov  vnímavosť aj k svojej identite. Uvedomiť a stotožniť sa so sebaprijatím.

Ako škola venujeme veľkú časť pozornosti  mimoškolským aktivitám, kde v rámci divadelných, hudobných  a športových podujatí  rozvíjame vnímavosť rómstva u našich  žiakov. Zároveň sa nám týmito aktivitami ako škole darí rozvíjať vnímavosť majority v našom okolí voči našim rómskym žiakom. Žiakov vedieme ku kritickému mysleniu, k hľadaniu pozitív rómstva. 

 

Čím sa vaša škola vyznačuje?

Naša škola má sto percent rómskych žiakov z MRK. Máme na škole žiakov talentovaných, úspešných i menej úspešných, ba niektorých aj problémových. Storytelling, ako nástroj sa nám práve pri problémových žiakoch veľmi osvedčil. Okrem okruhov a problematiky, ktoré nám ponúka Online živá knižnica (chudoba, moja komunita, šikana, extrémizmus, adopcia) sa zameriavame aj na vnímanie inakosti v prírode, inakosť medzi sebou, vnímanie vlastnej identity (projekt Uzlenie národností).

Veľkú mieru aktivít sa koná aj cez mimoškolské aktivity – hudobno-divadelné, športové. Aktívne spolupracujeme aj s rodičmi, kde na naše vystúpenia aj nácviky pozývame rodičov, kde môžu rodičia vnímať svoje deti v inom svetle a žiaci svojich rodičov vnímajú ako tých, ktorým záleží na úspechu svojich detí. Tým sa nám darí vytvárať dobré vzťahy medzi rodičmi, deťmi a učiteľmi navzájom. Škola vnímavosť svojich žiakov rozvíja tým, že ich vedieme k spoločným aktivitám so žiakmi iných „nerómskych“  škôl v našom meste.

Ako by ste opísali vašu školu z pohľadu inklúzie, inkluzívneho vzdelávania alebo prístupu? Čo v tomto smere robíte?

Už v roku 2016 sme sa  ako škola zúčastnili na Medzinárodnej akadémii s názvom Inklúzia pre všetkých. Počas celého roka sme pracovali na realizácii inklúzie na našej škole. Záverečným výstupom bolo vytvorenie divadelného predstavenia zamerané na inklúziu s názvom Záhrada.

Od roku 2019 sme na našej škole začali aktívne na našej škole využívať storytelling s Online živou knižnicou. Aktivity storytellingu má naša škola uverejnené na webe našej školy. Na hodiny storytellingu sa začali zúčastňovať aj iní učitelia, ktorí sa oboznámili s Online živou knižnicou ako aj so samotným vedení hodiny storytellingu.

Po prihlásení našej školy do Vnímavej školy sa vytvorilo aj koordinátorstvo Vnímavej školy. Koordinátormi Vnímavej školy sú dvaja učitelia, ktorí spoločne vypracovali plán práce a stratégiu práce Vnímavej školy. Jeden koordinátor je v Základnej škole v Podsadku a druhý na elokovanom pracovisku v Starej Ľubovni , kde sú špeciálne triedy. Koordinátori spolupracujú s učiteľmi prvého a druhého stupňa. Prvý stupeň v rámci storytellingu využívajú rozprávky a náučné animované videá, druhý stupeň príbehy Online živej knižnice.

Hlavnými témami storytellingu boli v posledných dvoch rokoch problematika prežívania pandemického obdobia a taktiež vojna na Ukrajine. Na webe našej školy sme vytvorili priestor pre projekt Vnímavej školy, kde zverejňujeme aktivity plánu  Vnímavej školy.

Ako môže vaša škola inšpirovať ostatné školy na Slovensku?

Veríme, že naša škola môže inšpirovať ostatné školy tým, že naši žiaci dokážu citlivo vnímať rozdiely a odlišnosť iných, ale najmä to, že seba samých vnímajú ako tých, ktorí dokážu presvedčiť ostatných vnímať ich samotných bez predsudkov.

Žiaci začali viac spolupracovať a stretávať sa s nerómskymi žiakmi najmä v mimoškolských aktivitách, kde spoločne využívajú storytelling a pracujú na spoločných divadelných predstaveniach. Tieto predstavenia sú o rešpektovaní sa oboch svetov a možnosti vzájomného spolunažívania. Predstavenie oslovilo mnoho ľudí a začalo búrať predsudky v našom okolí. Práve cez mimoškolské vzájomné aktivity sa nám podarilo u žiakov vyvolať pocit úspechu a pocit, že dokáže cez vlastné uvedomenie si vlastnej identity chápať a rozumieť ostatným ľudom, ktoré prekonávajú vlastné životné problémy, neúspechy prípadne neprijatie zo strany širšej spoločnosti.

Ako pozitívum vnímame aj zocelenie sa učiteľov pre praktizovanie storytellingu na hodinách občianskej výchovy, geografie aj na triednických hodinách. Ako veľké pozitívum vnímame aj zapojenie sa so žiačkami v mimoškolských aktivitách v dobrovoľných poradcov, kde žiačky prispeli aj videom rómskeho receptu. Táto aktivita nie len, že ostatných žiakov motivuje k aktivite, ale zároveň nadväzuje na aktivitu „Moja komunita“, ktorá sa rozoberala so žiakmi pomocou príbehu Janky z Online živej knižnice.

Veríme, že práca s príbehmi Online živej knižnice bude nápomocným nástrojom aj pre ostatné školy pri vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít tak, ako je to na našej škole. Žiaci z MRK majú značný problém nie len vyjadrovaním sa v slovenskom jazyku, ale aj samotným vyjadrením vlastných názorov, postojov a vnímaním reality vlastného života. Príbehy im pomáhajú spoznať osudy iných ľudí a zároveň vnímať ten svoj ako niečo, čo môžu ovplyvniť a nemusia sa zaň hanbiť.

Práve cez emócie naši žiaci dokážu pochopiť zložité témy ako šikana, rasizmus, chudoba, adopcia a vplyv komunity na ich konanie a správanie. Ako škola vnímame využitie Online živej knižnice ako skvelý nástroj pre rozvoj slovnej zásoby, schopnosť vyjadriť svoj názor, kooperatívne pracovať a vedieť rešpektovať názor svojho spolužiaka. Zároveň sa buduje kladný vzťah učiteľ – žiak. Pre ostatné školy môžeme byť inšpiráciou aj tým, že naše hodiny Storytellingu  sú zahrnuté v Zbierke príkladov dobrej praxe 2021- Inšpiratívne skúsenosti z využitia Storytellingu v školskom prostredí


Projekt Stretnutie Vnímavých 2022 podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.