Zvuk, slovo a obraz príbehu: Moderný spôsob rozvíjania jazykov a hodnôt

Učíme sa všetkými zmyslami a tomu prispôsobujeme aj inovácie vo vzdelávaní. Projekt Zvuk, slovo a obraz príbehu: Moderný spôsob rozvíjania jazykov a hodnôt, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, nadväzuje na naše predošlé aktivity. 

Na jednej strane išlo o úpravu príbehov do rôznych jazykov a foriem – text, audio a video formát príbehov Online živej knižnice. Na druhej strane sme pilotne overili prácu s emóciami a výtvarnú tvorbu, cez ktorú sa premietajú príbehy, skúsenosti a emócie detí na plátno. Pilotné overovanie prebieha v Diagnostickom centre v Ružomberku vďaka projektu Podpora diverzity a tolerancie alebo Za každým obrazom sa skrýva príbeh, ktorý podporila Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis.

Aktuálne overujeme inovatívny spôsob výuky slovenského a cudzieho jazyka cez príbehy dostupné v slovenčine a cudzom jazyku (angličtina, španielčina, ukrajinčina) a spracované v textovej podobe a v podobe audionahrávky. Prepojenie týchto nástrojov ponúka zážitkový prístup vzdelávania slovenského jazyka a cudzieho jazyka najmä pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov s iným materinským jazykom ako slovenským a žiakov z nízkomotivovaných skupín obyvateľstva.

Prípravu inovatívnych nástrojov sme zorganizovali rovnako inovatívne – participáciou žiakov na príprave hrubých prekladov do cudzieho jazyka a zapojením native speakrov do korektúry. Overujeme tak unikátny proces obohatenia výuky jazyka s podporou medzipredmetových vzťahov a naplnením prierezových tém – žiaci posilňujú zručnosti vo využívaní cudzieho jazyka a prekladaný príbeh ponúka podnet na zamyslenie a diskusiu.

Overenie v praxi zabezpečujeme cez spoluprácu so školami, vrátane Vnímavých škôl, ktoré s EDUMOU dlhodobo inovujú vzdelávanie a sú pripravené overiť a zaviesť aj inováciu vo výuke jazyka a využiť nadčasové emočné karty ako podnetový nástroj.

Využitím kombinácie audionahrávok príbehov a ich písomnej verzie, spolu s emočnými kartami, sa posúvame ku kreatívnemu a angažujúcemu vzdelávaniu. Vďaka storytellingovým inovatívnym nástrojom dokážeme transformovať akékoľvek vzdelávacie prostredie na miesto, kde sa učíme nielen slová, nielen ich čítať, ale im aj rozumieť, cítiť z nich emóciu, tvoriť z nich obraz a komunikovať so svojim okolím rešpektujúcim a citlivým jazykom.

Predpokladané prínosy

+ Obohacujúce vzdelávacie skúsenosti. Audio nahrávka príbehu a jeho písaná forma v e-booku sa vyznačuje schopnosťou vytvoriť vzrušujúce a interaktívne vzdelávacie prostredie. Ich význam spočíva nielen v ponúknutí „suchého” textu, ale v jeho živej vizualizácii a interpretácii. Audio nahrávky dokážu preniesť emócie a obohatiť slovnú zásobu autentickými výrazmi a výslovnosťou. E-booky zase spájajú písané slovo s audio podnetmi, čím poskytujú celostný a multimediálny zážitok.

+ Zlepšenie sluchového vnímania a výslovnosti. Jazyk nie je len o slovách, ale aj o tónoch, rytmoch a dôrazoch. Audio nahrávky umožňujú žiakom rozpoznávať autentickú výslovnosť a intonáciu, čím ich pripravujú na reálnu komunikáciu v jazykovom prostredí. Táto schopnosť sa odzrkadľuje v lepšom sluchovom vnímaní, ktoré umožňuje žiakom lepšie porozumieť a efektívne komunikovať.

+  Podpora kritického myslenia a predstavivosti. E-booky vytvárajú priestor na interaktívne zapojenie, kde si žiaci môžu listovať stránkami, obohacovať sa o ilustrácie a spúšťať rôzne interaktívne prvky. Týmto spôsobom sa podporuje ich kritické myslenie a rozvoj predstavivosti. Zvukové nahrávky príbehov následne stimulujú emocionálne vnímanie a odhaľujú význam rôznych citov a situácií v texte.

+ Zábava ako motivačný faktor. Audio a e-booky prechádzajú líniou medzi vzdelávaním a zábavou. Tento prvok je dôležitý pri udržiavaní motivácie žiakov. Interaktívne a atraktívne vzdelávanie zaručuje, že sa žiaci budú tešiť na každú vyučovaciu hodinu a budú prirodzene nadšení k učeniu nových jazykových konceptov.

+ Príbeh ako univerzálna forma učenia. Príbehy sú univerzálnym spôsobom prenášania hodnôt, skúseností a poznatkov. Audionahrávky a e-booky s príbehmi umožňujú žiakom vcítiť sa do rôznych situácií, spoznať rôzne perspektívy a hlbšie porozumieť súvislostiam. Táto forma učenia neponúka len pasívne prijímanie informácií, ale aktívny zapojovací proces.

+ Audionahrávkami a e-bookmi k rozvíjaniu jazykov a vedieme žiakov k ľudskosti. Emotívne príbehy zlepšujú učebný zážitok a robia učenie sa cudzieho jazyka príjemnejším a zmysluplnejším. Pomáhajú žiakom prepojiť nový jazyk s emóciami, skúsenosťami a autentickými situáciami, čo v konečnom dôsledku vedie k úspešnému zvládnutiu materinského aj cudzieho jazyka a zároveň k osobnostnému rozvoju, ide o nástroje vhodné pre rozvoj sociability, morálnych hodnôt a charakteru.

Aké aktivity v rámci projektu nás čakajú? 

  1. Vzdelávanie a overovanie práce s príbehmi v praxi – počas vyučovania
  2. Tvorba emočných kariet
  3. Projektové dni

Plánovaný termín realizácie: január – marec 2024

Celkovo máme možnosť nadviazať spoluprácu – vo vzdelávaní so 14 školami (ZŠ a SŠ), pričom prednosť majú Vnímavé školy, pri tvorbe emočných kariet s 5 školami alebo inštitúciami.

Pre koho je aktivita určená: učitelia a žiaci ZŠ – II. stupeň a SŠ

  • najmenej jeden učiteľ školy, ktorý sa zapojí do vzdelávania a s tým súvisiacich aktivít projektu
  • najmenej jedna trieda školy, v ktorej sa bude realizovať overovanie inovatívnych nástrojov storytellingu v praxi

Vzdelávanie a overovanie práce s príbehmi v praxi

Aktivity projektu rozvíjajú emocionalitu žiakov, jazykové, digitálne, spoločenské a občianske zručnosti žiakov v nadväznosti na náš dlhodobý cieľ, ktorým je podpora vnímavosti k potrebám zraniteľných skupín. O čo ide?

1. vzdelávanie učiteľov v téme Inovatívne nástroje rozvíjania jazykových kompetencií a emocionality cez audio príbehy a e-booky v materinskom jazyku aj cudzích jazykoch

Vzdelávanie v projekte spĺňa podmienky vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a je možné uplatniť ho ako Aktualizačné vzdelávanie pre šk. rok 2023/2024.

2. overovanie inovatívnych nástrojov v praxi t.j. práca s príbehmi počas vyučovania (v materinskom jazyku a cudzích jazykoch, humanitných predmetoch – etická výchova, občianska náuka a iné) podľa sprievodnej metodiky a  s podporou lektoriek vzdelávania mentoringom.

Ide o prácu s autentickými príbehmi zo života zraniteľných skupín, dostupné v slovenčine a cudzom jazyku (angličtina, španielčina, ukrajinčina) a spracované v textovej podobe a v podobe audionahrávky.

3. mapovanie dopadu aktivity formou kvalitatívnej diskusie a hodnotiaceho dotazníka – s učiteľmi a žiakmi.

4. vypracovanie záverečnej správy, v ktorej učitelia zreflektujú prínos aktivity a popíšu vlastnú skúsenosť z overovania v praxi, vrátane návrhov na ďalší rozvoj.

5. dva online kooperatívne projektové dni – pre 12 zapojených škôl

Tvorba emočných kariet

Projekt nám umožňuje prepojiť obrazy žiakov s tými, ktorí majú pochopiť ich myšlienky a posolstvá. Každý obraz emočných kariet skrýva príbeh jedného dieťaťa – od tých s bežnými, nevyjadrenými emóciami a snami, po tie, ktoré čelia ťažkostiam a zostávajú prehliadané, hoci ich vnútorný svet emócii je bohatý, ale ostáva zamknutý. Tvorba kariet sa stáva hlasom pre všetky deti/žiakov a umožňuje im vyjadriť emocionálne prežívanie a hľadanie svojho miesta v živote.

Cieľom je sprostredkovať deťom zo znevýhodneného alebo vylúčeného prostredia, v školách s vysokým zastúpením takýchto detí, v Centrách pre deti a rodiny, vrátane detí umiestnených v reedukačných a diagnostických centrách, príležitosť vyjadriť svoje cítenie a prežívanie cez maľbu a grafickú maľbu prostredníctvom ich obrazov podporiť vzdelávanie k tolerancii a diverzite rôznych cieľových skupín.

Vychádzame z dlhoročných poznatkov, že deti prekonávajúce náročné životné situácie nemajú dobrú schopnosť verbálneho vyjadrovania, no dokážu svoje vnútorné cítenie sprostredkovať kresbou, maľbou, hudbou.


Ďakujeme za podporu našich partnerov, bez ktorých by naše aktivity nebolo možné realizovať.

Projekt Podpora diverzity a tolerancie alebo Za každým obrazom sa skrýva príbeh podporili Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.  Projekt Zvuk, slovo a obraz príbehu: Moderný spôsob rozvíjania jazykov a hodnôt, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

       

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity