Mať sa dobre znamená mať v prvom rade dobré vzťahy

Prieskum medzi stredoškolákmi – Máš sa dobre? Čím to je?

Kvalitné vzťahy a priaznivá atmosféra sú vyživujúce, posúvajú nás vpred a pomáhajú nám predchádzať rôznym spoločenským problémom. Stredoškoláci zapojení do prieskumu Máš sa dobre? Čím to je? najčastejšie uvádzajú, že v ich škole panuje počas prestávok dobrá atmosféra – žiaci sa rozprávajú, vtipkujú a podobne (78% opýtaných súhlasí). Dve tretiny žiakov (66,8%) cítia v škole podporu kamarátov a 72,3% žiakov sa cíti prijatých takí, akí sú. Čo však zvyšná štvrtina až tretina žiakov, ako trávia čas v kolektíve oni? 

Každý piaty žiak (21,2%) uviedol, že sa v škole cíti osamelo a približne tretina sa v škole stretla s posmievaním alebo urážkami (31%), prípadne s tým, že sa ich spolužiaci správali hrubo, či agresívne voči ostatným (34,6%).

„Prial by som si, aby v škole nebolo žiadne šikanovanie a bitky, neslušné slová a väčšie triedy pre žiakov,” uvádza sa v odpovedi na otázku, čo by žiaci radi v škole zmenili. Žiak inej školy uvádza: „Chcel by som, aby sa ukľudnili tí hluční, aby sa neposmievali druhým za to, ako vyzerajú, rozprávajú, čo radi robia…“.  

„Keď sa mám dobre, je to väčšinou keď som mal možnosť tráviť čas s ľuďmi, ktorých mám rád, bez toho to nejde. Samota je to najhoršie. Potrebujem cítiť že niekomu na mne záleží a že som niekomu nápomocný. Potrebujem pozitívnu pozornosť a náklonnosť ľudí,” uviedol jeden z opýtaných na otázku, čo znamená mať sa dobre.”

Graf č.1 Ot. Do akej miery súhlasíš alebo nesúhlasíš s nasledujúcimi výrokmi…?, Vzorka N=793

Online prieskum Máš sa dobre? Čím to je? zisťuje, ako žiaci stredných škôl vnímajú sami seba, prostredie a vzťahy panujúce v ich škole, aká je kvalita ich života, s čím sú spokojní a čo je pre nich dôležité. Časť dotazníka sa zameriava na mapovanie postojov a skúseností so žiakmi, ktorí čelia nejakému typu znevýhodnenia. Realizuje ho nezisková organizácia EDUMA medzi stredoškolákmi z rôznych regiónov Slovenska. Príležitosť zúčastniť sa prieskumu je pre školy naďalej otvorená, viac informácií tu: http://eduma.sk/vyzva-pre-koordinatorov-skolskeho-parlamentu-ziackej-skolskej-rady/

Čo by si žiaci priali zmeniť, aby sa v škole cítili lepšie ako doteraz

Ak by zlatá rybka splnila želania stredoškolákov, v prvom rade by zlepšila vzťahy medzi žiakmi. Pre tínedžerský vek je typické, že sa do popredia dostávajú najmä dobré rovesnícke vzťahy, ktoré sú v období pandémie negatívne ovplyvnené dištančným vzdelávaním, obmedzenou možnosťou stretávať sa a organizovať spoločné výlety, či iné skupinové aktivity. 

Z odpovedí opýtaných môžeme vyčítať, že vzťahy vnímajú ako dobré vtedy, keď v nich prevláda ochota, záujem o iných, prijatie, rešpekt a tolerancia. 

„Priala by som si, aby ma aj ostatní spolužiaci rešpektovali a mali ma radi.“

Druhým najčastejším želaním bolo zlepšenie vzťahov s učiteľmi. Vo vzťahu učiteľ- žiak sa objavili podobné konotácie – ako záujem, ochota, rešpekt, no pridáva sa navyše rozmer, ktorý sa dotýka dospievania – žiaci si želajú, aby sa k nim dospelí správali rovnocenne, nie povýšenecky alebo direktívne. 

„Želám si, aby učitelia brali ohľad aj na naše názory a emócie, aby nás brali ako seberovných a vážili si nás a nie len my ich. Aby nám dali šancu vyjadriť sa bez toho, aby sme boli vysmiati alebo ponížení, aby keď nastane problém, nám ho vytkli medzi štyrmi očami, a nie nepríjemne pred celou triedou. Najmä, aby nás motivovali namiesto zosmiešňovania a hovorenia, že keď nebudeme vedieť určitý predmet, tak sa nikde v živote nedostaneme. Nie všetky tieto veci sú povedané priamo, ale som si istá, že veľa z nás ich vie vycítiť z niektorých učiteľov.”

„Chcem mať lepších učiteľov, ktorý by nás žiakov podporili. Aj keď mi niečo nejde, aby neboli odporní a nehovorili, že na to nemám a že nemám na tejto škole čo robiť.“

Tretie najčastejšie želanie sa týka zníženia nárokov a stresu. Žiaci majú pocit, sú na nich kladené príliš vysoké nároky, ktoré nezohľadňujú ich reálnu kapacitu a zahlcujú ich natoľko, že im nezostáva dostatok voľného času. 

„Želám si, aby učitelia  brali ohľad na to, že máme veľa predmetov, nie iba jeden s daným učiteľom. Na každý predmet sa treba učiť a niekedy je toho veľa, tak sa stane, že sa na jeden nestihnem pripraviť.“ 

„Menej tlaku na žiakov s písomkami a skúšaniami, prihliadať na to, že žiak ma aj iné hobby, ako len školu.“

Čo sa týka spôsobu vyučovania, relatívne často sa objavovalo volanie po pútavejšom spôsobe učenia, väčšej interaktivite, inovatívneho vzdelávania a naopak eliminácie memorovania a písania poznámok.

„Chcela by som aby ma učenie bavilo, aby ma výklad učiteľov zaujal, aby som cítila z ich vystupovania, že robia to čo ich baví.“

„Znížiť množstvo memorovania, študovanie oblastí, riešenie problémov, s ktorými sa budeme stretávať v reálnom svete.”

Graf č.2: Predstav si, že si chytil(a) zlatú rybku, ktorá môže splniť Tvoje želanie. Čo by si si prial(a) zmeniť, aby si sa v škole cítil(a) lepšie ako doteraz?, Vzorka N=882

Čo je kľúčové pre kvalitu života stredoškolákov?

Zdravie je na prvom mieste – s tým sa stotožňujú stredoškoláci zapojení do tohto prieskumu. Medzi oblasti života, ktoré sú natoľko dôležité, že sa bez nich nedá žiť, patria dobrý zdravotný stav (75,5%), dostupnosť a kvalita lekárskej starostlivosti (68,3%) a pocit bezpečia (66,6%). Zatiaľ čo, so svojím zdravotným stavom sú tri štvrtiny stredoškolákov (74,9%) spokojných, s dostupnosťou a kvalitou lekárskej starostlivosti je spokojných len 62,9% opýtaných. 

Pocit bezpečia, dobré osobné vzťahy a dobré bývanie, to sú atribúty minimálnej kvality života, ktoré sú pre stredoškolákov najdôležitejšie a zároveň sú s nimi najviac spokojní (Graf č.3). Je však potrebné pamätať na to, že spokojnosť s týmito oblasťami je potrebné udržiavať na vysokej úrovni.

Naopak, medzi atribúty, ktoré sú pre život najdôležitejšie, no žiaci sú s nimi najmenej spokojní, patrí dostatok energie pre život, a tiež dostatok spánku. Ďalej ide o atribúty, ktoré sa týkajú zmysluplnosti života, sebanaplnenia a radosti zo života, čiže kvality života, po ktorých tínedžeri túžia, no zároveň majú tieto potreby zriedkavejšie naplnené.

Graf č.3: Minimálna kvalita života (veľmi dôležité, bez toho sa nedá žiť) versus Spokojnosť, Vzorka N=793

V odpovediach na otvorenú otázku Čo pre Teba osobne znamená, keď povieš „mám sa dobre“ alebo „som spokojný(á) so svojím životom“? Čím to je? sa najčastejšie vyskytujú odpovede, ktoré sa týkajú psychickej pohody a dobrých vzťahov: 

  • jednoducho mám sa dobre, som vnútorne spokojný – 22,8%
  • psychická pohoda – mám dobrú náladu, bezpečie, prevládajú pozitívne emócie, radosť – 16,3%
  • dobrí priatelia a ďalšie dobré vzťahy – 14,3%
  • opora, dôvera vo vzťahoch, spoľahnutie, máme sa radi, cítim blízkosť – 13,6%
  • rodina, dobré vzťahy v rodine – 13,0%

Otvorená odpoveď jedného žiakov: „Mám sa dobre, keď mám pokoj, necítim stres okolo seba a viem, že v daný moment nemusím nič robiť. Ďalej sa mám dobre, keď sa zabávam s kamarátmi a zabudnem na všetko zlé, čo sa okolo mňa deje. Alebo nakoniec, ak cítim, že ma určitá vec baví, je dobrá do života a ide mi, cítim, že v živote uspievam.”

Prieskum Máš sa dobre? Čím to je? je súčasťou vzdelávacieho projektu, ktorého cieľom je pomôcť aktívnym stredoškolákom zo školských parlamentov (žiackych školských rád) venovať sa efektívne zlepšovaniu kvality života svojich spolužiakov, či komunity.

Zozbierané odpovede reprezentujú názory 882 stredoškolákov z 12 stredných škôl z rôznych slovenských miest: Bratislava, Banská Štiavnica, Dolný Kubín, Hnúšťa, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Piešťany, Sečovce, Trenčín. Ide o stredné školy, v ktorých pôsobí školský parlament alebo žiacka školská rada a ktorí sa zapojili do projektu Posilnenie kompetencií členov Žiackych školských rád v téme zvýšenia kvality života žiakov v prostredí školy.

Autorka: Veronika Vanochová

Photo by Anna Shvets from Pexels


Projekt bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity