Cez inkluzívny prístup k rozvoju

Ako prežívajú emócie deti? Radi by ste porozumeli emocionálnemu prežívaniu detí a dozvedeli sa viac, ako mu môžete pomôcť pri prekonávaní prekážok či už ako rodič alebo v rámci svojej profesie? Prihláste sa naše akreditované vzdelávanie s Edumou, počas ktorého vás prevedieme prežívaním detí a mladých ľudí, ktorí sa stretávajú so spoločenským vylúčením z rôznych dôvodov.  Ide o akreditované vzdelávanie, ktoré je určené učiteľom, vychovávateľom, sociálnym pedagógom, školským psychológom, profesionálnym a náhradným rodičom i pomáhajúcim profesionálom v teréne.

Termíny

6. september 2017 (streda)
10. október 2017 (utorok)
Účasť v oboch termínoch povinná.

Tréning vedie Jannete Motlová (Maziniová)
Janette je lektorka, blogerka a projektový guru v oblasti vzdelávania a rozvoja organizácií, ktoré pracujú s mladými ľuďmi. Vedie neziskovú organizáciu Od emócií k poznaniu – Eduma a je iniciátorkou vzdelávacieho portálu www.onlinezivakniznica.sk. Jej srdcovkou je emocionálne učenie cez rozprávanie osobných príbehov. Janette skúma, aký dopad má rozprávanie autentických príbehov na človeka, jeho myslenie, vnímanie a predovšetkým schopnosť porozumieť ľuďom a veciam okolo seba. „Keď rozumieme vlastným emóciám, vieme pochopiť prežívanie druhých. Ak vieme pochopiť prežívanie druhých – našich detí, rodičov, súrodencov, priateľov alebo kolegov – rozumieme ich konaniu, správaniu a postojom,“ hovorí. Janette vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V minulosti pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, neskôr ako manažérka v Iuvente. V roku 2007 založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju rómskych detí a mládeže. Za svoje blogy získala Novinársku cenu a je autorka autobiografického románu Cigánka. V roku 2015 bola nominovaná na Slovenku roka v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov, v roku 2016 získala Cenu Nadácie Orange za občiansku angažovanosť.

Čo vám vzdelávanie prinesie?

Náš akreditovaný vzdelávací modul Cez inkluzívny prístup k rozvoju  vás naučí, ako vytvárať podporné a inkluzívne prostredie pre deti a mladých ľudí, ktoré trpia vylúčením. Sprostredkujeme vám priamu skúsenosť s tvorbou inkluzívnych programov na školách, z práce s biologickými rodinami, profesionálnymi a náhradnými rodičmi a z organizácií, ktoré pracujúcich s vylúčenou mládežou.

Získajte pre seba alebo svoju inštitúciu značku Člen vnímavej komunity, ktorá potvrdzuje odbornosť  v oblasti uplatňovania inkluzívneho prístupu k žiakom, študentom a mladým ľuďom, ktorí čelia  prekážkam v spoločnosti.

Pre koho je tréning vhodný?

 • Pre učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pedagógov, školských psychológov, ktorí pracujú so žiakmi, ktorí čelia vylúčeniu pre chudobu, hendikep alebo farbu pleti
 • Pre profesionálnych a náhradných rodičov, ktorí vychovávajú deti z detských domovov, predovšetkým s rómskou etnicitou
 • Pre pracovníkov s mládežou, ktorí pracujú s mládežou ohrozenou alebo zasiahnutou sociálnym vylúčením
 • Pre pomáhajúcich profesionálov v detských domovoch, občianskych združeniach, profesionálnych a náhradných rodičov vychovávajúcich rómske deti

Ešte stále pochybujete, či sa pustiť do štúdia? Prečítaj si nášho Sprievodcu 4vé akadémiou.

Profil absolventa

 • rozumie, čo znamená emocionálne prežívanie a emocionálne učenie
 • pozná rozdiel medzi kultúrou chudoby a kultúrou etník
 • pozná rozdiel medzi mládežou ohrozenou sociálnym vylúčením a vylúčenou mládežou
 • vie identifikovať problémy a potreby vylúčenej mládeže pri socializácii v kolektíve a rozumie princípom inkluzívneho prostredia v kolektíve, škole, komunite
 • pozná následky odmietania a intolerancie „iného“ dieťaťa a vie predpokladať správanie odmietaného dieťaťa pre farbu pleti, chudobu alebo hendikep v rôznych fázach výchovy a dospievania
 • má schopnosť viesť vylúčenú aj ohrozenú mládež procesom porozumenia vlastným emóciám a fungovania v majoritnej spoločnosti
 • rozumie technikám mentoringu, koučingovej spätnej väzbe a koučingu do role a vie tieto techniky využívať v práci s vylúčenou mládežou
 • vie, ako podporiť odstránenie bariér vylúčenej mládeže k bežnej spoločnosti a je schopný pripraviť plán inkluzívneho prístupu k vylúčeným žiakom a deťom

 Rozsah vzdelávania (v hodinách)

Počas vzdelávania na našej 4vé akadémii rozvoja kritického myslenia vás čaká prvá úvodná hodina, ktorá sa uskutoční prezenčnou formou. Ďalej už študujete sami dištančnou formou aj s pomocou vášho mentora. Posledná hodina štúdia sa takisto uskutoční prezenčnou formou a bude zároveň vašou prípravou na záverečnú skúšku.

Obsah tréningu

 • Špecifiká vylúčenej mládeže pre generačnú chudobu, etnicitu, hendikep (6 hodín)

Aké sú špecifiká detí narodených v dedičnej biede? Aký je rozdiel prežívania detí, biologických rodín, ktoré sa nachádzajú v situačnej chudobe? Čo vylúčené komunity vnímajú seba, komunitu, spoločnosť, politiku? Aký je rozdiel medzi segregáciou, diferenciáciou, integráciou a inklúziou?

 • Stereotypy a predsudky v spoločnosti (6 hodín)

Ktorých 5 psychologických oblastí podporuje vznik stereotypov, predsudkov a ich prehlbovanie? Ako s nimi pracovať? Ktoré z oblastí sú najťažšie formovateľné? Kedy hovoríme o tzv. obrátenom rasizme a aký je jeho kontext? Ako obrátený rasizmus ovplyvňuje mieru motivácie zmeny života vylúčených komunít?

 • Emocionálne prežívanie vylúčeného dieťaťa (3 hodín)

Ako sa vylúčené dieťa pozerá na svet okolo seba? Ako vníma seba, rodinu, školu, komunitu, spoločnosť? Ktoré situácie vyhodnocuje racionálne, ktoré emocionálne? Čo sleduje a vyhodnocuje v prvých krokoch socializácie v novom kolektíve?

 • Mentoring s prvkami koučingu v práci s vylúčenou mládežou  (14 hodín)

Ako pripraviť vylúčené skupiny mládeže na prijatie v kolektíve, zvládanie diskriminácie, intolerancie? Ako im pomôcť získať sebavedomie? Ako pracovať s prostrediami, ktoré deti z vylúčených komunít ovplyvňujú? Ako im pomôcť rozhodnúť sa  prebrať zodpovednosť za svoje konanie? Ako im pomôcť pripraviť sa na nové roly alebo situácie v živote (škola, trieda, krúžok, návrat- odchod z komunity, rodiny, atď.)?

Metódy 

koučing do role, koučingová spätná väzba, individuálny mentoring, skupinový mentoring, emočná a obrazová projekcia, rolové situácie, diskusia, storytellingová prednáška, praktické úlohy, konzultácie, supervízie, animácia

Cena: 119€ / účastník

pri prihlásení skupiny: 100€ / účastník

Prečítaj si aj naše Všeobecné obchodné podmienky.

 

Chcem sa prihlásiť