Ukončenie výzvy: Príklady dobrej praxe

Kedy ?

31.10.2021 (nedeľa) - 00:00 - 23:59 hod


Hľadáme pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí majú záujem využívať Online živú knižnicu a podeliť sa s inými učiteľmi o príklady využitia Online živej knižnice a príbehov vo výchove a vyučovaní na škole.

O čo ide?

EDUMA sa od svojho počiatku sústredí na rozprávanie osobných príbehov a ich vplyv na myslenie, vnímanie a schopnosť mladých ľudí porozumieť dôležitým spoločenským témam. 

Popíšte, ako využívate Online živú knižnicu a príbehy ako príklad dobrej praxe a ako poďakovanie získate bezplatný prístup do Online živej knižnice – prístup pre jednotlivca na 6 mesiacov. 

V súčasnej situácii chceme prostredníctvom zbierky príkladov dobrej praxe:

 • Podporiť a posilniť motiváciu učiteľov využívať storytellingové techniky na elimináciu vzdelávacej priepasti medzi žiakmi.
 • Posilniť motiváciu Vnímavých škôl venovať sa najťažším, vylúčeným skupinám žiakov a byť tak vzorom a príkladom dobrej praxe pre ďalšie školy.
 • Eliminovať dopad pandemických opatrení cez podporu vzťahov v triedach a školách. 

Čo znamená príklad dobrej praxe?

Príklad dobrej praxe popisuje, ako pracujete s príbehmi na vyučovaní. 

Dáme Vám prístup do Online živej knižnice, v ktorej nájdete autentické výpovede ľudí s rôznym znevýhodnením vo forme videí. Radi by sme vedeli, ako s príbehmi Online živej knižnice pracujete, ak Vám to aktuálna situácia umožňuje. Ak sa s nami chcete podeliť o inovatívny príklad s iným typom príbehu použitého vo vyučovaní, môžete. 

Jeden formulár slúži na spracovanie dobrej praxe pri využívaní jedného príbehu. Ak chcete spracovať skúsenosť z viacerých príbehov, použite nový formulár.

Pre koho je výzva určená?

Prispieť príkladmi dobrej praxe môžu pedagogickí a odborní zamestnanci ktoréhokoľvek stupňa alebo typu školy. Môže ísť o záujemcov, ktorí už Online živú knižnicu dobre poznajú, aj tých ktorí sa s ňou ešte len chcú zoznámiť. 

Môže ísť o učiteľov a odborných zamestnancov bežných škôl alebo Vnímavých škôl, pričom medzi tieto rátame aj školy, ktoré sú aktuálne v procese mapovania, t. j. vstúpili do programu Vnímavá škola.  

Ako bude prebiehať zber príkladov dobrej praxe?

 1. V prvom rade je potrebné, aby sa učitelia prihlásili. V prihláške sa učiteľ/odb. zamestnanec zaviaže, že prispeje do zbierky príkladov dobrej praxe z využívania príbehov z Online živej knižnice. Chcem sa prihlásiť 
 2. Na základe Vášho záväzného prehlásenia, Vám EDUMA vydá prístup do Online živej knižnice – pre jednotlivca na 6 mesiacov. Vydanie prístupu do Online živej knižnice bude zo strany EDUMY zrealizované do 3 pracovných dní, od kedy obdržíme záväzné prehlásenie učiteľa. 
 3. Pokiaľ to aktuálne opatrenia umožňujú, učiteľ/odb. zamestnanec, ktorý sa s Online živou knižnicou zoznamuje, využije príbeh(y) z Online živej knižnice na hodine (zrealizuje využije Online živú knižnicu v praxi). Učiteľ/odb. zamestnanec, ktorý už s Online živou knižnicou pracoval, môže, ale nemusí v tomto období pracovať s Online živou knižnicou na hodine.
 4. Najneskôr do 31.10.2021, je učiteľ/odb. zamestnanec zaviazaný zaslať EDUME vyplnený formulár so svojím príkladom dobrej praxe, kde popíše, ako využil Online živú knižnicu na prácu na hodine. Chcem vyplniť formulár Príklady dobrej praxe
 5. EDUMA príklady dobrej praxe zedituje – upraví text do finálnej podoby tak, ako bude príklad použitý v zbierke príkladov dobrej praxe.
 6. Učiteľ/odb. zamestnanec výsledný text schváli prostredníctvom autorizácie, prípadne nám navrhne potrebné úpravy. Vzájomná komunikácia prebehne emailom.
 7. EDUMA zabezpečí grafické spracovanie príkladov dobrej praxe do výslednej podoby zbierky.
 8. EDUMA sprístupní zbierku príkladov dobrej praxe cez svoj web eduma.sk pre ostatných učiteľov a odb. zamestnancov, ktorí sa môžu príkladmi z praxe inšpirovať.

Rozsah

Vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis máme možnosť venovať až 150 bezplatných prístupov do Online živej knižnice na šesť mesiacov pre učiteľov a odborných zamestnancov. Prístupy do Online živej knižnice budeme záujemcom vydávať v takom poradí, v akom budú prihlásení do tejto výzvy. Aby ste sa stihli do tejto aktivity zapojiť, neváhajte, prosím, s prihlásením. 

V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasností, nám neváhajte napísať na info@eduma.sk alebo zatelefonovať – 0910 870 180.


Projekt Storytellingom k podpore prechodu medzi dištančným a prezenčným vzdelávaním podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Ukončenie výzvy: Príklady dobrej praxe

Mapa nie je dostupná