Pravidelné webináre pre školy pomáhajú vyrovnať sa so situáciou po pandémii

V dôsledku pandémie COVID-19 sa žiaci a študenti vzdelávali doma v online prostredí. Online vzdelávanie však nie je vhodné pre žiakov bez prístupu k internetu a PC. Dlhodobé vylúčenie, izolovanosť a slabý prístup k vzdelávaniu niektorých skupín žiakov vytvorilo veľké priepasti vo vzdelávaní.
Pobyt v domácej izolácii prinieslo rodinám mnohé problémy, pričom dopady na deti a mládež sa postupne len vynárajú. Po návrate do škôl odporučilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby sa učitelia venovali prvé dva týždne adaptačným aktivitám a sústredili sa viac na socializáciu a podporenie pozitívnej atmosféry v triedach a menej na dobiehanie učiva, či známkovanie. 

EDUMA preto realizuje desať hodinových webinárov pre učiteľov škôl, ktoré im pomôžu lepšie sa pripraviť na prechod z dištančného na prezenčné vzdelávanie. 

Cieľom je pripraviť sériu webinárov, ktoré sprostredkujú pedagógom a (odborným zamestnancom na školách) návody a praktické ukážky ako znovuadaptovať žiakov na školské prostredie, rekonštruovať a znovubudovať vzťahy medzi žiakmi, medzi žiakom a učiteľom, medzi učiteľom a rodičom, medzi školou a komunitou.

Akým témam sú webináre venované? (záznamy webinárov zverejňujeme postupne)

  1. Storytelling ako nástroj podpory zvládania popandemickej situácie – 29.4.2021 

  2. Rozprávky a príbehy na opätovné formovanie klímy v triede – 6.5.2021

  3. Návrat nízkomotivovaných skupín žiakov do prezenčnej formy vyučovania – 13.5.2021

  4. Známka nie je všetko alebo hodnotenie INAK – 20.5.2021

  5. Prevencia a riešenie šikany a kyberšikany pomocou storytellingu – 27.5.2021

  6. Posilnenie vzťahov k vzdelávacím predmetom cez obrazy a príbehy – 3.6.2021

  7. Ako využívať Online živú knižnicu na letných vzdelávacích aktivitách? – 10.6.2021

  8. Budovanie a posilnenie vzťahov medzi učiteľmi a rodičmi – 17.6.2021

  9. Budovanie sociálnej inteligencie medzi žiakmi I. v rámci Festival živých kníh a vnímavosti 2021 – 22.6.2021

  10. Budovanie sociálnej inteligencie medzi žiakmi I. v rámci Festival živých kníh a vnímavosti 2021 – 23.6.2021

Cez podporu vzťahov v triedach, školách po návrate do prezenčnej formy do vzdelávania chceme eliminovať dopad pandemických opatrení, ako aj vzdelanostnú priepasť medzi žiakmi. Chceme zabezpečiť dostupné informačné nástroje pre učiteľov žiakov z vylúčených a nízkomotivovaných skupín o prežívaní žiakov z týchto skupín a praktické návody, ako podporiť ich znovuadaptáciu na školské prostredie, triedu, spolužiakov, učiteľov a sebarozvoj.

Špeciálne sa zameriavame na učiteľov, ktorí pracujú so žiakmi z nízkomotivovaných skupín obyvateľstva a očakávajú výrazné sociálne, psychické a ekonomické prekážky a vzdelanostné priepasti medzi žiakmi v dôsledku pandemických opatrení. 

Pandemické opatrenia viedli k ťažkej sociálnej izolovanosti žiakov od školy, spolužiakov, v prípade detí z vylúčených komunít dokonca u izolácii celej komunity. Veľké percento žiakov z izolovaných, ekonomicky a sociálne znevýhodnených komunít za posledné mesiace nemalo žiadny kontakt s učiteľmi, stratilo aj tie minimálne edukačné návyky, ktoré mali pred pandémiou uchopené. Táto situácia bude má výrazný negatívny dopad na znovuadaptáciu žiakov na školské prostredie, školský režim, opätovné nadväzovanie vzťahov v triede, škole.

Bude potrebné výrazne skvalitniť, posilniť komunikáciu s rodinami žiakov, najmä v oblasti potreby dobrej spolupráce pri doučovaní žiakov, ich účasti na letných školách a pod. Práve toto sú zručnosti, na ktoré je nevyhnutné pripraviť učiteľov (najmä triednych učiteľov).

Základ úspešného návratu po ukončení pandemických opatrení je postavený na porozumení „pandemického“ prežívania žiakov a ich rodín z vylúčených a
nízkomotivovaných komunít, vrátane pochopenia konania žiakov (a ich rodičov) po návrate do škôl. Rovnako je potrebné pripraviť učiteľov na efektívnu, citlivú komunikáciu potreby fyzického odstupu, nosenia rúšok v škole, nakoľko práve žiaci vylúčených komunít sú vysoko kontaktnými deťmi, s potrebou získavať informácie primárne z neverbálnej komunikácie a mimiky. To vzhľadom na potrebu dodržiavať odstup a nosenie rúšok v škole bude sťažené. Aj toto je jeden z dôvodov, pre ktoré považujeme za nevyhnutné zabezpečiť informácie pre čo najväčšiu skupinu učiteľov.

Preto sme zvolili webináre a ich následne spracovanie do offline podoby. Využiť ich bude možné nielen v období „popandemického“ návratu do škôl, ale kedykoľvek, keď je potrebné preklenúť priepastné rozdiely medzi žiakmi v triedach a pri komunikácii s rodičmi z vylúčených a nízkomotivovaných skupín
obyvateľstva.


Projekt Byť pripravení na návrat nízkomotivovaných žiakov podporil Nadačný fond Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis.

Projekt Storytellingom k podpore prechodu medzi dištančným a prezenčným vzdelávaním podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Naše podujatia

Žiadne Udalosti