Výzva pre učiteľov: Chcete učiť cez storytelling? Prihláste sa na zážitkové vzdelávanie s EDUMOU

Extrémizmus a radikálne názory majú v našej spoločnosti rastúcu tendenciu. Ukázalo sa to aj v poslednej Správe o mládeži z roku 2018. Mladí ľudia sa dnes strácajú v spleti rôznorodých nepravdivých a manipulatívnych informácií a názorov, ktoré preberajú prostredníctvom internetu, no predovšetkým zo sociálnych sietí. Je pre nich náročné ich objektívne vyhodnotiť a kriticky sa nad nimi zamyslieť. Často o tom nemajú s kým diskutovať a nepoznajú ani potreby svojich rovesníkov zo zraniteľných skupín. 

Naša skúsenosť ukazuje, že storytelling, ako aj využívanie príbehov z Online živej knižnice môžu pomôcť učiteľom v rámci vyučovacích hodín a takisto robia zážitkové hodiny pre žiakov a študentov nezabudnuteľnými. Jeden príbeh je niekedy viac ako len nabifľovaná teória. Príbehy mladých zaujímajú a dokážu si vďaka nim zapamätať viac. Navyše, storytelling dnes nie je ničím nový a bežne sa v okolitých krajinách na školách využíva.

Aj vďaka nim môžu študenti prežiť na vlastnej koži, ako niektorí ich rovesníci zo zraniteľných skupín vnímajú stereotypy a predsudky a diskrimináciu väčšinovej spoločnosti voči inakosti – či už ide o ľudí inej etnicity, nepočujúcich, nevidiacich, ľudí bez domova, ľudí so zdravotným hendikepom, s nevyliečiteľnou chorobou a pod. Rozumejú viac, čo znamená byť šikanovaný, odmietaný alebo nepochopený okolitým prostredím a často sa na hodine otvoria a zdieľajú vlastné osobné skúsenosti.

Vďaka podpore nášho projektu z grantu Nadácie ČSOB teraz môžeme uskutočniť  4-vé akadémiu rozvoja kritického myslenia pre učiteľov na západnom, východnom a strednom Slovensku, ktorí sa naučia, ako pracovať so žiakmi a študentmi cez zážitkové učenie a cez príbehy (storytelling). Po absolvovaní vzdelávania naše lektorky navštívia 3 školy, v ktorých tiež odučia zážitkové storytellingové hodiny s Online živou knižnicou, aby tak učiteľom ukázali, ako to vyzerá v praxi.

Prihláste svoju školu už dnes

Ak by ste radi zaviedli storytellingové vzdelávanie aj na vašu školu, vyplňte náš prihlasovací formulár a odošlite nám ho najneskôr do 7. januára 2020. Spomedzi vašich prihlášok vyberieme 2 učiteľov z 3 škôl (západné, stredné a východné Slovensko), ktoré sa budú vzdelávať s EDUMOU a následne na nich uskutočníme storytellingové workshopy Ako pracovať s príbehmi v Online živej knižnici.

CHCEM PRIHLÁSIŤ NAŠU ŠKOLU

Učiteľom prakticky ukážeme, ako pracovať s príbehmi v rámci inovatívneho vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje viac ako 114 videí,  poskytneme im aj metodiky, ako s príbehmi na hodinách pracovať a tiež e-booky plné autenticých príbehov. Vyškolení učitelia v rámci každej školy zároveň dostanú bezplatný ročný prístup do Online živej knižnice.

Následne učiteľom pomôžeme vytvoriť krúžky Spoločenskej zodpovednosti na ich školách, v rámci ktorých budú pracovať so žiakmi. Krúžky budeme  pravidelne mentorovať a podporovať prostredníctvom mentoringu.

Prečo to robíme?

Na našich školách ešte stále chýbajú zaujímavé vzdelávacie nástroje, ktoré by sa zameriavali aj na formovanie kritického myslenia u mladých ľudí. Mladí často nemajú odkiaľ čerpať informácie na spoločenské témy, ktoré sa nás týkajú. Nemajú informácie o ľuďoch zo zraniteľných skupín, pretože sa s nimi nedostávajú do kontaktu. Nevedia, ako ich spracovať, vyhodnotiť, čo ovplyvňuje aj ich strachy a predsudky.

Až keď sa ocitnú zoči-voči človeku s príbehom (či už prostredníctvom Online alebo kontaktnej Živej knižnice alebo Virtuálnej reality), sú konfrontovaní zážitkom s vlastnými pocitmi a vedomosťami, na základe čoho často dochádza k prehodnocovaniu ich postojov a formovaniu vlastného názoru na konkrétnu skupinu ľudí a na dôležité spoločenské témy.

Potreba rozvoja kritického myslenia vyplýva aj z Koncepcie boja proti extrémizmu za roky 2015 – 2019 prijatej Vládou SR z marca 2015. Aktuálna situácia v oblasti práce s mládežou preukazuje, že formovanie kritického myslenia sa vo vzdelávaní venuje len niečo cez 17% škôl. Podľa osobných vyjadrení viacerých riaditeľov ZŠ, SŠ, VŠ a zástupcov organizácií pracujúcich s mládežou, absentujú vo vzdelávacom procese zaujímavé nástroje formovania postojov a kritického myslenia ku zraniteľným skupinám spoločnosti. Pedagógovia na rôznych úrovniach upozorňujú, že už len teória nestačí. Inklúzia a jej zavádzanie je silnou témou vzdelávania na Slovensku. Je tiež súčasťou viacerých strategických dokumentov štátnej politiky. Na jej prítomnosť v krajinách je však potrebná dlhodobá práca s emocionálnym prežívaním a emocionálnym učením mladej generácie. Postoje totiž nie je možné meniť príkazom a nedajú sa „nabifľovať“ z knihy. 

Proces formovania a budovania kritického myslenia je dlhodobým procesom, ktorý si vyžaduje aj inovatívne vzdelávacie metódy zo strany učiteľov a pedagógov. Ak sa však do nich investuje čas, vráti sa krajine dvojnásobne aj v podobe silnej hodnoty pre súčasné a budúce generácie. Mladých ľudí vedieme k tomu, aby si uvedomili, že každý z nás môže prevziať zodpovednosť a inšpirovať k zmene. Nie všetci ich rovesníci sa narodili do rovnakých podmienok a nie všetci mali rovnakú štartovaciu čiaru. No všetci sme spoluzodpovední za svet, v ktorom žijeme. A takáto zmena postojov a prebratie zodpovednosti, je možné práve tým, že budeme ich príbehy počúvať. Budeme načúvať ich potrebám a spoločne hľadať riešenia.


Projekt Scitlivovanie mladých ľudí a budovanie kritického myslenia cez príbehy na školách môžeme realizovať vďaka finančnej podpore Nadácie ČSOB

Ďakujeme aj Zuzane Durákovej a Márii Hrčkovej, ktoré náš projekt v rámci Zamestnaneckého grantu ČSOB odporučili.

 

Naše podujatia

Žiadne Udalosti