Ako riešiť extrémizmus a radikalizmus na školách?

Už v roku 2017 sme na Slovensku zaznamenali prudký nárast extrémizmu. Dominujúcou problematikou sú najmä nenávistné prejavy voči príslušníkom rómskej či židovskej komunity. (https://www.teraz.sk/slovensko/extremizmus-zaznamenal-na-slovensku-prud/284911-clanok.html)  S narastajúcou mierou agresivity a extrémizmu v spoločnosti, prichádza EDUMA s projektom, ako týmto problémom predísť, či ich riešiť. Mladí ľudia, pod informačným tlakom a teraz aj kvôli nedostatku sociálneho kontaktu, konajú agresívnejšie ako v minulosti. 

Rasizmus v spoločnosti vyburcoval aj jednorazový príspevok 333 eur pre deti v hmotnej núdzi. Na internete sa objavili nenávistné prejavy šíriace posolstvo, že z týchto peňazí budú profitovať  rómske rodiny. Avšak netreba zabúdať, že najväčší podiel z tohto príspevku bude smerovať matkám samoživiteľkám a z poberateľov dávok v hmotnej núdzi je podľa dát len jedna tretina rodín z osád, teda 33%. A tých 33% žije v generačnej chudobe. 

 

Výskum Ministerstva školstva 

Vo výskume realizovanom Ministerstvom školstva SR (Názory žiakov základných a stredných škôl na prejavy extrémizmu a ich pohľad na terorizmus) uviedla až jedna tretina opýtaných žiakov základných stredných škôl, že majú i kamarátov, ktorí patria k extrémistom. Názor, že kamaráti patria k extrémistom, uvádzali častejšie chlapci (31,9%) než dievčatá (28,4%). Priateľov, ktorí si osvojili extrémistické názory mali najčastejšie respondenti vo veku 17 a 18 rokov.

Vo výskume sa domnievajú, že najúčinnejšou oblasťou pri minimalizovaní výskytu rizikového správania, medzi ktoré patrí aj extrémizmus, je účinná a efektívna prevencia, realizovaná predovšetkým v školskom prostredí. Je potrebné zamerať sa v danej oblasti na rozvoj osobnosti jednotlivcov, upevnenie hodnôt a postoja k životu, rozvíjať ich komunikačné zručnosti, naučiť ich budovať zdravé medziľudské vzťahy a rozvíjať kritické myslenie, čo pomôže vytvárať ich odolnosť voči extrémizmu a jeho prejavom. (https://www.minedu.sk/data/att/16063.pdf?fbclid=IwAR2ZBitG1ducCTCxYLN1XO-8sqOQNmXOx64BOStWLlYrmxheEETHePzIMC4)

EDUMA prichádza s riešením 

V EDUME sa dlhodobo snažíme o scitlivovanie a akceptáciu rozmanitosti v spoločnosti. Týmto projektom sa chceme zamerať najmä na mladých ľudí vo veku 13-25 rokov. Naše vzdelávacie nástroje sú postavené na výpovediach reálnych ľudí, ktorých sa téma dotýka a majú s ňou skúsenosťou, o ktorú sa s nami podelia. Tieto príbehy si môžete prečítať, vypočuť, či pozrieť ako video príbeh. Ako pomôcku pre učiteľov pripravíme metodiky, vďaka ktorým budú vedieť, ako naučiť svojich žiakov spracovať emócie, ako podporiť kritické myslenie a uvedomenie si dopadu intolerancie.

Nové Živé knihy

Sprostredkujeme autentické  príbehy ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom stretli s extrémizmom. Či už učiteľ, ktorý mal/má v triede žiaka so sklonmi k extrémizmu. Alebo rodič, ktorého dieťa sa s extrémizmom potýka alebo sa pohybuje v rizikovom kolektíve. Taktiež príbeh človeka, ktorý zažil útok extrémistu. A naším želaním je priniesť aj príbeh človeka, ktorý bol extrémistom a svoj postoj prehodnotil.

Metodiky

Vytvorené a overené metodiky budú obsahovať pokyny a pestrú paletu možností, ako sa učitelia môžu venovať tejto téme v rámci jednotlivých predmetov. Práca so storytellingovými nástrojmi a najmä vypočutie si autentických príbehov je spravidla silným emočným zážitkom. Môže viesť k postojovým zmenám a k naštartovaniu či posilneniu kritického myslenia. Aby však bol využitý plný potenciál týchto inovatívnych nástrojov, poskytujeme pedagógom metodiku, ako tému efektívne uchopiť. Metodika k podprahovému extrémizmu môže pomôcť učiteľom a pracovníkom s mládežou riešiť aj situácie, ktoré sa bežne vyskytujú v živote tried – hanlivé prezývky, vtipy, posmešky, vyčleňovanie z kolektívu na základe inakosti alebo znevýhodneniu a pod. 

Pilotné vzdelávanie
Na návrhu pilotného vzdelávania budeme spolupracovať s psychológom. Odpilotujeme celé vzdelávanie na Vnímavých školách, s ktorými dlhodobo spolupracujeme a ktoré už aktívne využívajú storytelling počas vyučovania,  pretože toto vzdelávanie je nadstavbové a zamerané len na extrémizmus. Vzdelávanie navrhneme, overíme v praxi a zapracujeme zlepšenia tak, aby bolo čo najefektívnejšie v pozitívnej zmene postojov účastníkov a pripravíme ho na akreditáciu. 

Pilotným vzdelávaním prejdú pedagógovia 2. stupňa základných škôl, stredných a vysokých škôl. Vzdelávanie bude určené pedagógom, odborným pedagogickým zamestnancom, aby dokázali pracovať s inovatívnymi storytellingovými nástrojmi vytvorenými v rámci projektu. Silu a účinnosť jednotlivých storytellingových nástrojov ako aj samotného vzdelávacieho modulu budeme merať dotazníkom, ktorý zmapuje postoje účastníkov pred vzdelávaním a po ňom.

Empatickú a vnímavú spoločnosť si dokážeme vytvoriť jedine my sami. Týmto projektom chceme zvýšiť vnímavosť voči inakosti na školách a zvýšiť príležitosti zraniteľných skupín ku vzdelávaniu. 

 

Autorka: Michelle Kubištová


Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá EDUMA, n.o.