Čo prináša projekt 4zet: Zisti – Zviditeľni – Založ – Zmeň

V projekte 4zet: Zisti – Zviditeľni – Založ – Zmeň ide o to, aby mladí ľudia vlastnými aktivitami prispeli k zlepšovaniu kvality života znevýhodnených skupín, ktoré poznajú, sú im blízke a ktorým chcú pomôcť.

Do projektu sa už zapojili mladí ľudia a mládežnícki lídri, ktorí majú predstavu, ako chcú pomáhať iným a uvažujú aj o možnosti založiť si vlastnú neformálnu skupinu mladých, občianske združenie alebo neziskovú organizáciu.

Čo znamená 4zet?

4zet predstavuje komplexnú prípravu účastníkov na to, aby ZISTILI a ZVIDITEĽNILI potreby zraniteľných skupín mládeže a pripravili sa na ZALOŽENIE mládežníckych neformálnych skupín alebo mládežníckych mimovládnych organizácií s víziou podporiť ZMENU kvality života mladých ľudí.

4zet je trenažérom, na ktorom si účastníci môžu celý proces vyskúšať a pripraviť sa na realizáciu vlastných aktivít. 

1 ZISTI

Aktivita je zameraná na prípravu a realizáciu osem jednodňových diskusií so zameraním na zistenie novovynárajúcich sa potrieb mladých ľudí zo zraniteľných skupín. 

Diskusie realizujú prioritne už samotní vybraní účastníci – mladí lídri. My ich pripravíme a budeme celým procesom sprevádzať. 

Cieľovými skupinami diskusií je mládež od 13-19 rokov z rôznych zraniteľných skupín (každý líder identifikuje svoju cieľovú skupinu), pričom jednej diskusie sa zúčastní dvadsať teenegerov.

2 ZVIDITEĽNI

Tréningová dvojdňová príprava na realizáciu komunikačných aktivít so zameraním na zviditeľnenie výsledkov diskusií o zisteniach novovynárajúcich  sa potrieb mladých ľudí zo zraniteľných skupín. 

Komunikačné aktivity budú kreovať samotní lídri spolu s kreatívcami z PR agentúr.

3 ZALOŽ

Séria 6 dvojdňových stretnutí (1 noc) zameraných na simuláciu krokov pri zakladaní neformálnych skupín a občianskych združení, čiže získanie zakladajúcich členov, príprava štatútu, tvorba vízie a misie organizácie/skupiny, fundraising, tvorba projektov, prvé stretnutie správnej rady a administratívne kroky k registrácii organizácie.

Účastníci tiež môžu získať inšpirácie cez rozhovory a konzultácie so zakladateľmi etablovaných MVO. 

4 ZMEŇ

Zacielené na podporu predloženia prvých projektových žiadostí v programe Erasmus+ (malé strategické partnerstvá, mládežnícke mobility/participácia mládeže) a sprevádzanie prvými krokmi po založení MVO/neformálnej skupiny.

Prečo to robíme?

EDUMA chce týmto projektom podporiť participáciu mladých ľudí na zlepšovaní kvality života zraniteľných skupín. Mnohé mimovládne organizácie sa zameriavajú najmä na vzdelávanie a rozvoj mladých ľudí ako na cieľovú skupinu. V EDUME chceme podporiť budovanie novej generácie lídrov, schopných samostatne viesť skupiny ľudí a následne založiť organizácie reagujúce na potreby novej generácie mládeže zo zraniteľných skupín. Účastníkov necháme nazrieť do zákulisia a postupne sa pripravovať cez simulácie na reálne založenie vlastnej iniciatívy alebo občianskeho združenia.


Projekt 4zet: Zisti – Zviditeľni – Založ – Zmeň je realizovaný vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+.

 

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity