VÝZVA: Odskúšajte s nami pilotné vzdelávanie na prevenciu extrémizmu medzi mladými

Pozývame pedagogických a odborných zamestnancov základných, stredných, aj vysokých škôl, aby sa zapojili do pilotného vzdelávania zameraného na prácu s extrémizmom a prevenciu radikalizácie na školách. 

Približne štvrtina žiakov na druhom stupni základných škôl a každý tretí stredoškolák má aj kamarátov, ktorí patria k extrémistom, pričom najčastejšie to uvádzali respondenti vo veku 17 a 18 rokov. Názory žiakov základných a stredných škôl na prejavy extrémizmu a ich pohľad na terorizmus skúmalo Ministerstvo školstva SR v roku 2019. 

Extrémizmus medzi mladými narástol

„Od roku 2016 do 2019 výrazne stúpol počet respondentov, ktorí počuli od spolužiakov negatívne výroky o rase, národe a etnických skupinách, stretli sa s agresívnym správaním s extrémistickým charakterom, zaznamenali rôzne prejavy nenávisti voči určitým skupinám osôb, videli u rovesníkov oblečenie zviditeľňujúce extrémizmus, stretli sa s propagovaním ich tlačovín a aktivít. Zvýšil sa počet žiakov základných a stredných škôl, ktorí v triednom kolektíve videli u spolužiakov rôzne nebezpečné veci, symboly propagujúce extrémistické hnutie a zaznamenali aj ich účasť na aktivitách, ktoré tieto skupiny organizovali,“ uvádza správa z prieskumu. 

Autori výskumu sa domnievajú, že najúčinnejšou oblasťou pri minimalizovaní výskytu rizikového správania, medzi ktoré patrí aj extrémizmus, je účinná a efektívna prevencia, realizovaná predovšetkým v školskom prostredí. Je potrebné zamerať sa v danej oblasti na rozvoj osobnosti jednotlivcov, upevnenie hodnôt a postoja k životu, rozvíjať ich komunikačné zručnosti, naučiť ich budovať zdravé medziľudské vzťahy a rozvíjať kritické myslenie, čo pomôže vytvárať ich odolnosť voči extrémizmu a jeho prejavom. 

EDUMA prináša riešenia, ako týmto problémom predísť, či ich riešiť

V EDUME sa dlhodobo snažíme o scitlivovanie a akceptáciu rozmanitosti v spoločnosti. Súčasťou projektu Cez Zaži-To-k k vnímavosti je:

  • vytvorenie nových vzdelávacích nástrojov, ktoré pracujú s príbehom – výpovede Živých kníh, reálnych ľudí, ktorí sa podelia o svoje autentické skúsenosti s extrémizmom, xenofóbiou, či intoleranciou,
  • vytvorenie podporných metodík – ako pracovať s príbehmi na hodinách a ako riešiť situácie, ktoré sa bežne vyskytujú v živote tried – hanlivé prezývky, vtipy, posmešky, vyčleňovanie z kolektívu na základe inakosti alebo znevýhodneniu a pod. 
  • nového online kurzu pre učiteľov a odborných pracovníkov s mládežou.

O čo ide v pilotnom online vzdelávacom kurze?

Vzdelávanie je postavené na využívaní storytellingových metód, na audio príbehoch a metodikách, ktoré sú vytvorené v rámci projektu s názvom Cez Zaži-To-k k vnímavosti. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Cieľom je posilniť prevenciu voči extrémizmu a radikalizácii, posilňovanie vnímavosti a tolerancie pedagógov, žiakov a študentov. Za týmto účelom j v rámci projektu vytvorená aj samostatná metodika. Na návrhu pilotného vzdelávania spolupracujeme s psychológom z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý sa na kurz pozrie skúseným okom odborníka v otázke prevencie nežiaduceho šírenia extrémizmu.

Pilotáž vzdelávania znamená, že budete prví, kto si vzdelávací kurz vyskúša na vlastnej koži. Aj vďaka Vám vzdelávanie overíme v praxi a zapracujeme zlepšenia tak, aby bolo čo najefektívnejšie v pozitívnej zmene postojov účastníkov. 

Silu a účinnosť jednotlivých storytellingových nástrojov ako aj samotného vzdelávacieho modulu budeme merať dotazníkom, ktorý zmapuje postoje účastníkov pred vzdelávaním a po ňom. 

Po pilotáži chceme požiadať o akreditáciu tohto vzdelávania, s čím máme skúsenosti – nakoľko máme akreditované 4 vzdelávacie moduly 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia s veľmi pozitívnym ohlasom od účastníkov. Nový vzdelávací modul, ktorý pripravíme na akreditáciu, bude nadstavbovým modulom na vzdelávanie s využitím príbehov (pre tých, ktorí už absolvovali vzdelávanie v rámci 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia alebo iného vzdelávania zameraného na využívanie storytellingových techník) a bude sa zameriavať na prevenciu radikalizácie a prácu s extrémizmom. 

Čo Vás čaká a kedy?

Rozsah vzdelávania pripravujeme na cca 8 hodín – vrátane online/prezenčného aj dištančného vzdelávania a s povinnou praxou.  

Vzdelávanie bude prebiehať online – prezenčne a dištančne.

  • 1.12.2021, 14:00-16:00 2 hod. online vzdelávanie prezenčne (pravdepodobne online cez ZOOM)
  • Náš návrh je 10.12. 2021 – Deň boja za ľudské práva (no účastníci si môžu zvoliť aj iný termín v prípade potreby) – 3 hod. praxe– účastníci použijú audio príbehy na hodine/pri práci s mládežou, a tým overia využitie audio príbehov ako vzdelávacích nástrojov v praxi 
  • 20.12.2021, 13:30-16:30 – 3 hod. online prezentácia v skupine – reflexia, ako sa im s témou a príbehmi pracovalo 

Naše lektorky, Jana Harušťáková a Katarína Božík vás budú v procese plnenia úloh sprevádzať a v prípade potreby Vám kedykoľvek radi pomôžu. 

Kto sa môže prihlásiť?

Vzdelávanie je určené odborným a pedagogickým zamestnancom všetkých typov škôl – základné školy (8.-9. ročník), stredné a vysoké školy. 

Ide o nadstavbový vzdelávací modul, čiže modul vhodný pre tých učiteľov, ktorí už absolvovali našu 4vé akadémiu rozvoja kritického myslenia alebo vzdelávanie ohľadom storytellingu, či už v EDUME alebo v inej vzdelávacej inštitúcii/iného poskytovateľa. 

Celkovo hľadáme 20 účastníkov

Chcete sa prihlásiť? Kliknite nižšie

Chcem sa prihlásiť

Prihlasovanie je otvorené do 28.11.2021.

Nenávistné prejavy v našej spoločnosti silnejú. Postaviť sa rozvinutým prejavom extrémizmu a neznášanlivosti nie je jednoduché, no vnímavý učiteľ môže tento problém podchytiť už v začiatkoch. Staňte sa aj Vy jedným z priekopníkov, ktorý je vnímavý voči inakosti a pomôže mladým ľuďom vnímať svet s otvorenými očami, bez predsudkov.

Spracovala: Veronika Vanochová

Photo by Anna Shvets from Pexels


Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá EDUMA, n.o. Za spoluprácu pri príprave projektu ďakujeme partnerom z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

         

Naše podujatia

Žiadne Udalosti