4vé Akadémia rozvoja kritického myslenia

4vé Akadémia kritického myslenia

Modul Cez skúsenosť k poznaniu

Tento modul v rozsahu 58 hodín vzdelávania je určený najmä študentom a mladým ľuďom, ktorí sa chcú rozvíjať vo formovaní kritického myslenia. Súčasťou vzdelávania je priama skúsenosť z prípravy workshopov, diskusií  a inovatívnych kampaní formujúcich kritické myslenie cez prácu s reálnymi životnými príbehmi Živých kníh z Onlinezivakniznica.sk. 

> Chcem vedieť viac

 

Modul Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti

Ponúkame 31 hodín vzdelávania riadiacim zamestnancom škôl, zamestnancom firiem CSR oddelení, zamestnancom v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a správcom nadačných fondov, ktorí do svojich organizácií a firiem plánujú zavádzať inkluzívny prístup k žiakom, zamestnancom alebo zákazníkom s prekážkami v spoločnosti. Súčasťou vzdelávania je aj príprava a supervízia plánu zavádzania inkluzívneho prístupu v inštitúcii alebo firme na základe reálnych potrieb účastníkov vzdelávania.  

>> Chcem vedieť viac 

 

Modul  Cez inkluzívny prístup k rozvoju

Tento modul obsahuje 45 hodín vzdelávania určeného pre zamestnancov škôl, detských domovov, náhradných rodičov, pomáhajúcich profesionálov  a pracovníkov s mládežou, ktorí chcú hlbšie porozumieť špecifikám prežívania detí, mládeže a komunít čeliacich spoločenského vylúčeniu pre farbu pleti, chudobu, telesný alebo zmyslový hendikep. Súčasťou vzdelávania je priama skúsenosť s využívaním skupinového mentoringu, koučingu do roly a koučingovej spätnej väzby pri príprave na život zraniteľných skupín detí a mládeže.  

>> Chcem vedieť viac 

 

Modul Cez storytelling k inklúzii

Ponúkame 30 hodín vzdelávania určeného učiteľom, pedagógom, psychológom, pracovníkom s mládežou, pomáhajúcim profesionálom, ktorí chcú využívať najefektívnejší nástroj vzdelávania – prácu s príbehmi (storytelling) na rozvoj kritického myslenia žiakov, študentov a mládeže v školskom a mimoškolskom prostredí. Súčasťou vzdelávania je získanie schopnosti pracovať so vzdelávacím portálom www.onlinezivakniznica.sk vo formálnom vzdelávaní s prepojením na všetky vzdelávacie oblasti a prierezové témy Štátneho vzdelávacieho programu a priamej skúsenosti s prípravou školských a mimoškolských projektov organizovaných žiakmi a študentami.

>> Chcem vedieť viac