4vé akadémia

Chcete vedieť ako žiakov, študentov a mladých ľudí vychovávať k otvorenosti?

Ako ich vzdelávať k pochopeniu rozmanitosti?

Ako ich viesť k vnímavosti?

 

Prihláste sa do akreditovaného vzdelávacieho programu

Vychovávať, vzdelávať, viesť k vnímavosti –

4vé akadémia rozvoja kritického myslenia

Čo vzdelávací program ponúka?

 

  • Naučí, ako využívať jednu z najefektívnejších metód vzdelávania – storytelling na rozvoj kritického myslenia mladej generácie
  • Poskytne priame skúsenosti práce s formovaním postojov žiakov, študentov, mladých zamestnancov
  • Pomôže pochopiť vznik predsudkov, stereotypov a ukáže, ako s nimi účinne pracovať
  • Vtiahne do jadra inkluzívneho prístupu k žiakom, študentom, zamestnancom alebo zákazníkom s prekážkami v spoločnosti
  • Pomôže porozumieť premýšľaniu a pohľadu na seba, rodinu, spoločnosť a školu detí a mladých ľudí, ktorí čelia prekážkam v spoločnosti pre farbu pleti, telesný alebo zmyslový hendikep alebo chudobu

 

Akým spôsobom vzdelávanie prebieha?

 

  • Prezenčná forma vzdelávania využíva zážitkové vzdelávanie s množstvom príkladov z praxe a reálnych skúseností lektorov
  • Dištančná forma vzdelávania využíva individuálny mentoring s riešením konkrétnych situácií z praxe
  • Prax umožňuje získanie a overenie zručností so supervíziou lektorov
  • Záverečná skúška potvrdí získané zručnosti a schopnosti účastníkov
  • Úspešní absolventi získavajú Osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou

 

Modul „Cez skúsenosť k poznaniu“

– 58 hodín vzdelávania určených najmä študentom a mladým ľuďom, ktorí sa chcú rozvíjať vo formovaní kritického myslenia svojich rovesníkov. Súčasťou vzdelávania je priama skúsenosť z prípravy workshopov, diskusií  a inovatívnych kampaní formujúcich kritické myslenie cez prácu s reálnymi životnými príbehmi.  

>> Chcem vedieť viac

 

Modul „Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti

– 31 hodín vzdelávania určeného riadiacim zamestnancom škôl, zamestnancom firiem CSR oddelení, zamestnancom v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a správcom nadačných fondov, ktorí do svojich organizácií a firiem plánujú zavádzať inkluzívny prístup k žiakom, zamestnancom alebo zákazníkom s prekážkami v spoločnosti. Súčasťou vzdelávania je príprava a supervízia plánu zavádzania inkluzívneho prístupu v inštitúcii alebo firme na základe reálnych potrieb účastníkov vzdelávania.  

>> Chcem vedieť viac 

 

Modul  „Cez inkluzívny prístup k rozvoju“

– 45 hodín vzdelávania určeného pre zamestnancov škôl, detských domovov, náhradných rodičov, pomáhajúcich profesionálov  a pracovníkov s mládežou, ktorí chcú hlbšie porozumieť špecifikám prežívania detí, mládeže a komunít čeliacich spoločenského vylúčeniu pre farbu pleti, chudobu, telesný alebo zmyslový hendikep. Súčasťou vzdelávania je priama skúsenosť s využívaním skupinového mentoringu, koučingu do roly a koučingovej spätnej väzby pri príprave na život zraniteľných skupín detí a mládeže.  

>> Chcem vedieť viac 

 

Modul „Cez storytelling k inklúzii

– 30 hodín vzdelávania určeného učiteľom, pedagógom, psychológom, pracovníkom s mládežou, pomáhajúcim profesionálom, ktorí chcú využívať najefektívnejší nástroj vzdelávania – prácu s príbehmi (storytelling) na rozvoj kritického myslenia žiakov, študentov a mládeže v školskom a mimoškolskom prostredí. Súčasťou vzdelávania je získanie schopnosti pracovať so vzdelávacím portálom www.onlinezivakniznica.sk vo formálnom vzdelávaní s prepojením na všetky vzdelávacie oblasti a prierezové témy Štátneho vzdelávacieho programu a priamej skúsenosti s prípravou školských a mimoškolských projektov organizovaných žiakmi a študentami.

>> Chcem vedieť viac