4vé akadémia rozvoja kritického myslenia

Modul 4 - Cez storytelling k inklúzii

Viete, ako môžete komunikovať celospoločenské témy tak, aby boli prínosné a aby o nich so záujmom diskutovala celá spoločnosť? Naučíme vás viac o storytellingu, sile a vplyve príbehov Živých kníh na formovanie postojov a názorov ľudí a o ich využití vo vzdelávaní.

Naučíme vás, ako efektívne pracovať s príbehmi v rámci vašej profesie. Na konkrétnych príbehoch z Onlinezivakniznica.sk vám pomôžeme pochopiť, ako vznikajú naše strachy a predsudky a ako fungujú naše emócie. Spoločne si vyskúšame, ako môžete aj vy účinne prispieť k tomu, aby sa spoločnosť stala citlivejšia k ľuďom s prekážkami. Pochopíte, prečo emocionálne učenie viac prispieva k otváraniu dôležitých spoločenských tém a prečo je dôležité kritické myslenie vo vzdelávaní.

Získajte pre seba alebo svoju inštitúciu značku Člen vnímavej komunity, ktorá potvrdzuje vašu odbornosť v oblasti formovania postojov k ľuďom s prekážkami v spoločnosti.

Pre koho je vzdelávací modul vhodný?

 • Pre novinárov a ľudí v médiách, ktorí sa chcú naučiť viac o účinkoch storytellingu a viac scitlivovať spoločnosť aj prostredníctvom príbehov v Online Živej knižnici. Je dokázané, že efektívne prispieva k získavaniu vedomostí a  zručností v humanitných, prírodovedných, umeleckých predmetoch a aj v cudzom jazyku.
 • Pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí cítia potrebu rozvíjať kritické myslenie u žiakov a študentov, ale doteraz im chýbali efektívne a zaujímavé vzdelávacie nástroje na interaktívnu prácu s mladými ľuďmi.
 • Pre pedagógov vysokých škôl, ktorí vzdelávajú a pripravujú na prax budúcich profesionálov pomáhajúcich profesií v práci s mládežou (budúci psychológovia, sociálni pracovníci, a pod.)
 • Pre ľudí, ktorí pracujú s mladými v neformálnom vzdelávacom prostredí, s mládežníckymi lídrami a dobrovoľníkmi v práci s mládežou


Stále máte pochybnosti, či sa pustiť do vzdelávania? Prečítaj si nášho Sprievodcu 4vé akadémiou.

Profil absolventa

 • vie identifikovať päť základných  psychologických oblastí vzniku stereotypov a predsudkov a pracovať s nimi
 • vie identifikovať všetky formy storytellingu a pomenovať ich prínosy
 • vie využiť písaný, osobný a video storytelling na rozvoj kritického myslenia 
 • vie využívať storytelling vo všetkých predmetoch formálneho vzdelávania a vie pracovať s príbehmi na vzdelávacom portáli www.Onlinezivakniznica.sk
 • vie usledovať progres v zmene postojov ľudí zasiahnutých storytellingom
 • vie vyhľadať dostupné storytellingové nájstroje a využívať ich vo vzdelávaní
 • vie cez príbehy scitlivovať rôzne skupiny mladých vo formálnom a neformálnom vzdelávacom prostredí
 • vie pripravovať inkluzívne projekty, ktoré podporujú motiváciu, scitlivovanie a formovanie postojov k zraniteľným skupinám v spoločnosti

Rozsah vzdelávacieho modulu (v hodinách)

Počas vzdelávania na našej 4vé akadémii rozvoja kritického myslenia ťa čaká prvá úvodná hodina, ktorá sa uskutoční prezenčnou formou. Ďalej už študuješ sám/sama dištančnou formou aj s pomocou tvojho mentora. Posledná hodina štúdia sa takisto uskutoční prezenčnou formou a bude zároveň tvojou prípravou na záverečnú skúšku.

Obsah vzdelávacieho programu

 • Stereotypy, predsudky  a kritické myslenie (14 hodín)

Ktorých päť psychologických oblastí podporuje vznik stereotypov, predsudkov a ich prehlbovanie? Aké stereotypy a predsudky majú jednotlivé skupiny obyvateľstva a ako ovplyvňujú ich pohľad na komunitu, školu, prácu, spoločnosť? Kde sú pôvody intolerancie? Ako a prečo manipuluje s faktami?

 • Vzdelávanie storytellingom (10 hodín)

Ako funguje mozog pri práci s príbehom? Čo hovorí veda o storytellingu? Aké učiace typy vie storytelling zaujať? Ako využívať príbeh pre učenie pre život? Ako využívať príbeh v prípravu na povolanie? Ako pracovať s príbehmi pri formovaní kritického myslenia a scitlivovaniu mladej generácii? Ktorý nástroj storytellingu je vhodný pre rôzne cieľové skupiny?

 • Mapovanie progresu mládeže v postojovom vzdelávaní ( 6 hodín)

Ako mapovať postoje mladých ľudí na dianie v spoločnosti? Ako zistiť mieru formovateľnosti mladej generácie? Ako pracovať s mystery pozorovaním a storytellingom pri mapovaní postojov mládeže a progresu schopnosti kritického myslenia?

Metódy vzdelávania

analyýza prípadových štúdií, výklad, praktické úlohy, analýza a autoreflexia po sledovaní videí na www.onlinezivakniznica.sk, online, písaný a kontaktný storytelling, diskusie, buzzgroup, štúdium metodických materiálov, reflexia, prípadové štúdie, projekcia, autoprojekcia, spätná väzba, storytelingová prednáška, analýza, písaný storytelling,  štúdium príbehov,  supervízia, mentoring, rozhovory

Cena: 109€ / účastník

Prihlasovať sa môžete aj ako skupina.
Vzdelávanie otvárame, ak sa nazbiera aspoň 11 účastníkov na daný modul.

Prečítaj si aj naše Všeobecné obchodné podmienky

Povedali o 4vé akadémii rozvoja kritického myslenia

Inkluzívne vzdelávanie môže byť prínosom aj pre iné firmy. 4vé akadémia rozvoja kritického myslenia ma veľmi posunula. Viac pozorujem, počúvam, vnímam rôzne veci a ľudí okolo seba. Všetko to začalo jednodňovým školením v Slovak Telekom v novembri 2016, ktoré bolo neuveriteľne zaujímavé a hravé. Zrazu som sa na moju prácu začala pozerať inak. Niektoré myšlienky mi dali zabrať, pretože rozoberáte tak silné veci života. Inkluzívka ma naučila pokore. K ľuďom, rodine a k práci, za čo veľmi ďakujem.

Veronika Šušková, Slovak Telekom

Chcela som zažiť to, o čom som čítala len v materiáloch. Je to naozaj také wau, ako píšu? Čo mi to prinesie? Janette Motlovú som zažila viackrát a vedela som, že sa určite nudiť nebudeme. Moja skúsenosť bola veľmi intenzívna. Získala som skúsenosti, vďaka ktorým som v sebe objavila silu pomáhať ďalej. Ľuďom, ktorých príbeh nie je ľahký a ktorí sú akýmkoľvek spôsobom ohrození sociálnym vylúčením. Je našou povinnosťou nebyť voči tomu ľahostajní. Verím, že aj vďaka 4vé akadémii sa postupne podarí vytvoriť mosty medzi ľuďmi, ktorí to potrebujú a tými, ktorí môžu pomôcť.

Ľubica Matušáková, V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže


Naše aktivity v rámci 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia


Moduly
4vé akadémie

Modul
1
Cez skúsenosť k poznaniu

študenti, mladí lídri, aktivisti, dobrovoľníci

Viac info
Modul
2
Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti

zamestnanci a manažéri firiem

Viac info
Modul
3
Cez inkluzívny prístup
k rozvoju

učitelia, vychovávatelia, sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, profesionálni a náhradní rodičia

Viac info
Modul
4
Cez storytelling k inklúzii

učitelia, pedagógovia, novinári, mladí lídri, ľudia pracujúci s mladými v neformálnom vzdelávaní

Viac info