4vé akadémia rozvoja kritického myslenia

Modul 2 - Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti

V rámci 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia myslíme aj na ľudí vo firmách a v inštitúciách. Naučíme vás, čo znamená spoločenská zodpovednosť voči vylúčeným alebo ohrozeným skupinám mladých ľudí a ako ju môžete zavádzať vo vašej firme do praxe.

Svoje nové vedomosti a zručnosti budete môcť využiť pri zlepšovaní procesov vo vašej firme alebo v inštitúcii. Porozumiete viac, ako môžete zlepšiť atmosféru a motivovať viac vašich ľudí, aby hľadali služby, produkty a prinášali riešenia, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí s prekážkami. Naučíme vás, ako efektívne vytvoriť stratégiu zavedenia inkluzívneho prístupu vo vašej firme, ako rozvíjať firemné dobrovoľníctvo, podporovať a rozvíjať zamestnancov pre využitie ich potenciálu v spolupráci alebo v rámci pomoci so zraniteľnými skupinami ľudí a mladých.

Absolventi vzdelávania získajú pre svoju inštitúciu alebo firmu značku Člen vnímavej komunity, ktorá potvrdzuje odbornosť  v oblasti uplatňovania inkluzívneho prístupu a spoločenskej zodpovednosti k zraniteľným skupinám.

 Komu je modul určený?

 • pre pracovníkov, ktorí sú priamo zodpovední za stratégiu inklúzie žiakov, študentov, stážistov, absolventov, zamestnancov alebo zákazníkov s prekážkami čeliacich spoločenskému vylúčeniu
 • pre pracovníkov, ktorí zodpovedajú za vedenie a rozvoj ľudských zdrojov mladých ľudí vo firme a ich scitlivovanie smerom k zákazníkom s prekážkami v spoločnosti
 • pre pracovníkov, ktorí pripravujú a zabezpečujú adaptačné a rozvojové tréningy pre študentov, stážistov alebo zamestnancov
 • pre pracovníkov, ktorí zabezpečujú komunikáciu so zákazníkmi alebo zamestnancami v budovaní firemných hodnôt a tolerancie medzi zamestnancami z rôznych sociálnych vrstiev a pozícií, tvoria a rozvíjajú kultúru firmy
 • pre riadiacich zamestnancov škôl a inštitúcií, ktorí zavádzajú (alebo plánujú zavádzať) model školy inkluzívnej k zraniteľným žiakom a komunitám
 • pre pracovníkov, ktorí nastavujú a zabezpečujú mentoring a koučing študentov, stážistov, absolventov a tím lídrov v oblasti inkluzívneho prístupu vo firemnom prostredí
 • pre pracovníkov, ktorí pracujú na pozíciách externej a internej komunikácie,
 • pre pracovníkom ktorí pôsobia ako správcovia alebo koordinátori nadačných fondov, alebo koordinátori iniciatív spoločenskej zodpovednosti firiem

Pochybuješ, či sa pustiť do štúdia? Prečítaj si nášho Sprievodcu 4vé akadémiou.

Profil absolventa

 • má vedomosti o limitoch špecifických prekážok v pracovnom uplatnení a dennodennom prežívaní mladého človeka ohrozeného alebo zasiahnutého sociálnym vylúčením
 • pozná potreby študentov, zamestnancov alebo zákazníkov so špecifickými prekážkami v spoločnosti
 • pozná základné metódy inkluzívneho prístupu pri vedení rozhovoru, výbere a adaptácii
 • študenta, stážistu, absolventa alebo dlhodobo nezamestnaného mladého človeka čeliaceho sociálnemu vylúčeniu
 • vie zistiť postoje zamestnancov inštitúcie alebo firmy k sociálne vylúčeným skupinám študentov, zamestnancov alebo zákazníkov
 • pozná nástroje motivácie firemného dobrovoľníctva a filantropie a aspoň jeden overil v praxi
 • rozumie potrebe využívania potenciálu špecifickej mladej generácie pre rozvoj firmy
 • má priame skúsenosti z prežívania diskriminácie alebo latentných foriem rasizmu v úlohe pozorovateľa denného života mladého človeka s prekážkami v spoločnosti pri návšteve úradov, hľadaní zamestnania, nákupe alebo využívaní služieb firiem a spoločností
 • vie zreflektovať vlastné stereotypy a predsudky a pozná riešenia, ako s nimi pracovať
 • vie inšpirovať zamestnancov k budovaniu tolerantnej klímy a firemnému dobrovoľníctvu firmy cez príbehy ľudí s prekážkami v spoločnosti

 Rozsah vzdelávacieho modulu (v hodinách)

Počas vzdelávania na našej 4vé akadémii rozvoja kritického myslenia ťa čaká prvá úvodná hodina, ktorá sa uskutoční prezenčnou formou. Ďalej už študuješ sám/sama dištančnou formou aj s pomocou tvojho mentora. Posledná hodina štúdia sa takisto uskutoční prezenčnou formou a bude zároveň tvojou prípravou na záverečnú skúšku.

Obsah vzdelávacieho programu

 • Stereotypy a predsudky (4 hodiny)

Ktorých 5 psychologických oblastí podporuje vznik stereotypov, predsudkov a ich prehlbovanie? Ako s nimi pracovať? Ako zistiť, aké postoje majú kolegovia k zraniteľným skupinám?

 • Prekážky v spoločnosti (6 hodín)

Ktoré skupiny v spoločnosti čelia sociálnemu vylúčeniu? Aké sú limity ich prekážok, ako ich dennodenný boj ovplyvňuje ich prežívanie v pozícii klienta, zamestnanca alebo zákazníka?

Ako vyzerá ich bežný prístup k službám? Ktoré situácie im spôsobujú najväčšie bariéry v socializácii?

 • Spoločenská zodpovednosť (5 hodín)

Ako spoločenská zodpovednosť inštitúcií a firiem môže skvalitňovať život ľudí s prekážkami v spoločnosti? Ako pripraviť kvalitnú stratégiu spoločenskej zodpovednosti? Ako môže mystery pozorovanie, mystery pohovor, mystery shoping  iniciovať spoločenskú zodpovednosť firmy, inštitúcie alebo zariadenia k vylúčeným alebo zraniteľným skupinám?

 • Inkluzívny prístup v biznis sektore (10 hodín)

Ako zmapovať mieru inkluzívneho prístupu zamestnancov? Kde a ako vytvárať priestor pre motiváciu a vnútorné presvedčenie zamestnancov byť inkluzívnym k žiakom, študentom, zákazníkom alebo zamestnancom s prekážkami v spoločnosti? Ako vyzerá motivačná desaťminútovka, wokshop, konferencia, tréning k inkluzívnemu prístupu?

Metódy vzdelávania

mystery pozorovanie, reflexia, prípadové štúdie, projekcia, autoprojekcia, spätná väzba, rolové hry, myšlienová mapa, storyteliingová prednáška, analýza, písaný storytelling,  štúdium príbehov,  supervízia, mentoring, rozhovory

Cena: 119€ / účastník

Prečítaj si aj naše Všeobecné obchodné podmienky

Povedali o 4vé akadémii rozvoja kritického myslenia

Inkluzívne vzdelávanie môže byť prínosom aj pre iné firmy. 4vé akadémia rozvoja kritického myslenia ma veľmi posunula. Viac pozorujem, počúvam, vnímam rôzne veci a ľudí okolo seba. Všetko to začalo jednodňovým školením v Slovak Telekom v novembri 2016, ktoré bolo neuveriteľne zaujímavé a hravé. Zrazu som sa na moju prácu začala pozerať inak. Niektoré myšlienky mi dali zabrať, pretože rozoberáte tak silné veci života. Inkluzívka ma naučila pokore. K ľuďom, rodine a k práci, za čo veľmi ďakujem.

Veronika Šušková, Slovak Telekom

Chcela som zažiť to, o čom som čítala len v materiáloch. Je to naozaj také wau, ako píšu? Čo mi to prinesie? Janette Motlovú som zažila viackrát a vedela som, že sa určite nudiť nebudeme. Moja skúsenosť bola veľmi intenzívna. Získala som skúsenosti, vďaka ktorým som v sebe objavila silu pomáhať ďalej. Ľuďom, ktorých príbeh nie je ľahký a ktorí sú akýmkoľvek spôsobom ohrození sociálnym vylúčením. Je našou povinnosťou nebyť voči tomu ľahostajní. Verím, že aj vďaka 4vé akadémii sa postupne podarí vytvoriť mosty medzi ľuďmi, ktorí to potrebujú a tými, ktorí môžu pomôcť.

Ľubica Matušáková, V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Naše aktivity v rámci 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia

Moduly
4vé akadémie

Modul
1
Cez skúsenosť k poznaniu

študenti, mladí lídri, aktivisti, dobrovoľníci

Viac info
Modul
2
Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti

zamestnanci a manažéri firiem

Viac info
Modul
3
Cez inkluzívny prístup
k rozvoju

učitelia, vychovávatelia, sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, profesionálni a náhradní rodičia

Viac info
Modul
4
Cez storytelling k inklúzii

učitelia, pedagógovia, novinári, mladí lídri, ľudia pracujúci s mladými v neformálnom vzdelávaní

Viac info