4vé akadémia vnímavosti

Modul 3 - Cez inkluzívny prístup k rozvoju

Ako prežívajú emócie deti a mladí? Radi by ste porozumeli ich emocionálnemu prežívaniu a dozvedeli sa, ako ich môžete pripraviť na zmeny v živote, pri prechode zo strednej na vysokú školu alebo pri dôležitých životných udalostiach či už ako učiteľ, poradca alebo rodič?

Počas nášho vzdelávania sa naučíte, ako vytvárať podporné a inkluzívne prostredie pre deti a mladých ľudí na školách, v detských domovoch, na internátoch. Sprostredkujeme vám priamu skúsenosť s tvorbou inkluzívnych programov na školách, z práce s biologickými rodinami, profesionálnymi a náhradnými rodičmi, prípadne v pracovnom prostredí.

Získajte pre seba alebo svoju inštitúciu značku Člen vnímavej komunity, ktorá potvrdzuje vašu odbornosť  v oblasti uplatňovania inkluzívneho prístupu k žiakom, študentom a mladým ľuďom, ktorí čelia  prekážkam v spoločnosti.

Komu je vzdelávanie určené?

 • Pre učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pedagógov, školských psychológov, ktorí pracujú so žiakmi, ktorí čelia vylúčeniu pre chudobu, hendikep alebo farbu pleti
 • Pre profesionálnych a náhradných rodičov, ktorí vychovávajú deti z detských domovov, predovšetkým s rómskou etnicitou
 • Pre pracovníkov s mládežou, ktorí pracujú s mládežou ohrozenou alebo zasiahnutou sociálnym vylúčením
 • Pre pomáhajúcich profesionálov v detských domovoch, občianskych združeniach, profesionálnych a náhradných rodičov vychovávajúcich rómske deti
 • Pre HR zamestnancov vo firmách

Ešte stále pochybujete, či sa pustiť do štúdia? Prečítaj si nášho Sprievodcu 4vé akadémiou vnímavosti.

Profil absolventa

 • rozumie, čo znamená emocionálne prežívanie a emocionálne učenie
 • pozná rozdiel medzi kultúrou chudoby a kultúrou etník
 • pozná rozdiel medzi mládežou ohrozenou sociálnym vylúčením a vylúčenou mládežou
 • vie identifikovať problémy a potreby vylúčenej mládeže pri socializácii v kolektíve a rozumie princípom inkluzívneho prostredia v kolektíve, škole, komunite
 • pozná následky odmietania a intolerancie „iného“ dieťaťa a vie predpokladať správanie odmietaného dieťaťa pre farbu pleti, chudobu alebo hendikep v rôznych fázach výchovy a dospievania
 • má schopnosť viesť vylúčenú aj ohrozenú mládež procesom porozumenia vlastným emóciám a fungovania v majoritnej spoločnosti
 • rozumie technikám mentoringu, koučingovej spätnej väzbe a koučingu do role a vie tieto techniky využívať v práci s vylúčenou mládežou
 • vie, ako podporiť odstránenie bariér vylúčenej mládeže k bežnej spoločnosti a je schopný pripraviť plán inkluzívneho prístupu k vylúčeným žiakom a deťom

 Rozsah vzdelávania (v hodinách)

Počas vzdelávania na našej 4vé akadémii vnímavosti vás čaká prvá úvodná hodina, ktorá sa uskutoční prezenčnou formou. Ďalej už študujete sami dištančnou formou aj s pomocou vášho mentora. Posledná hodina štúdia sa takisto uskutoční prezenčnou formou a bude zároveň vašou prípravou na záverečnú skúšku.

Obsah tréningu

 • Špecifiká vylúčenej mládeže pre generačnú chudobu, etnicitu, hendikep (6 hodín)

Aké sú špecifiká detí narodených v dedičnej biede? Aký je rozdiel prežívania detí, biologických rodín, ktoré sa nachádzajú v situačnej chudobe? Čo vylúčené komunity vnímajú seba, komunitu, spoločnosť, politiku? Aký je rozdiel medzi segregáciou, diferenciáciou, integráciou a inklúziou?

 • Stereotypy a predsudky v spoločnosti (6 hodín)

Ktorých 5 psychologických oblastí podporuje vznik stereotypov, predsudkov a ich prehlbovanie? Ako s nimi pracovať? Ktoré z oblastí sú najťažšie formovateľné? Kedy hovoríme o tzv. obrátenom rasizme a aký je jeho kontext? Ako obrátený rasizmus ovplyvňuje mieru motivácie zmeny života vylúčených komunít?

 • Emocionálne prežívanie vylúčeného dieťaťa (3 hodín)

Ako sa vylúčené dieťa pozerá na svet okolo seba? Ako vníma seba, rodinu, školu, komunitu, spoločnosť? Ktoré situácie vyhodnocuje racionálne, ktoré emocionálne? Čo sleduje a vyhodnocuje v prvých krokoch socializácie v novom kolektíve?

 • Mentoring s prvkami koučingu v práci s vylúčenou mládežou  (14 hodín)

Ako pripraviť vylúčené skupiny mládeže na prijatie v kolektíve, zvládanie diskriminácie, intolerancie? Ako im pomôcť získať sebavedomie? Ako pracovať s prostrediami, ktoré deti z vylúčených komunít ovplyvňujú? Ako im pomôcť rozhodnúť sa  prebrať zodpovednosť za svoje konanie? Ako im pomôcť pripraviť sa na nové roly alebo situácie v živote (škola, trieda, krúžok, návrat- odchod z komunity, rodiny, atď.)?

Metódy 

koučing do role, koučingová spätná väzba, individuálny mentoring, skupinový mentoring, emočná a obrazová projekcia, rolové situácie, diskusia, storytellingová prednáška, praktické úlohy, konzultácie, supervízie, animácia

Prečítaj si aj naše Všeobecné obchodné podmienky.

Povedali o 4vé akadémii vnímavosti

Inkluzívne vzdelávanie môže byť prínosom aj pre iné firmy. 4vé akadémia vnímavosti ma veľmi posunula. Viac pozorujem, počúvam, vnímam rôzne veci a ľudí okolo seba. Všetko to začalo jednodňovým školením v Slovak Telekom v novembri 2016, ktoré bolo neuveriteľne zaujímavé a hravé. Zrazu som sa na moju prácu začala pozerať inak. Niektoré myšlienky mi dali zabrať, pretože rozoberáte tak silné veci života. Inkluzívka ma naučila pokore. K ľuďom, rodine a k práci, za čo veľmi ďakujem.

Veronika Šušková, Slovak Telekom

Chcela som zažiť to, o čom som čítala len v materiáloch. Je to naozaj také wau, ako píšu? Čo mi to prinesie? Janette Motlovú som zažila viackrát a vedela som, že sa určite nudiť nebudeme. Moja skúsenosť bola veľmi intenzívna. Získala som skúsenosti, vďaka ktorým som v sebe objavila silu pomáhať ďalej. Ľuďom, ktorých príbeh nie je ľahký a ktorí sú akýmkoľvek spôsobom ohrození sociálnym vylúčením. Je našou povinnosťou nebyť voči tomu ľahostajní. Verím, že aj vďaka 4vé akadémii vnímavosti sa postupne podarí vytvoriť mosty medzi ľuďmi, ktorí to potrebujú a tými, ktorí môžu pomôcť.

Ľubica Matušáková, V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže


Naše aktivity v rámci 4vé akadémie vnímavosti


Moduly 4vé akadémie vnímavosti

Modul
1
Cez skúsenosť k poznaniu

študenti, mladí lídri, aktivisti, dobrovoľníci

Viac info
Modul
2
Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti

zamestnanci a manažéri firiem

Viac info
Modul
3
Cez inkluzívny prístup k rozvoju

učitelia, vychovávatelia, sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, profesionálni a náhradní rodičia

Viac info
Modul
4
Cez storytelling k inklúzii

učitelia, pedagógovia, novinári, mladí lídri, ľudia pracujúci s mladými v neformálnom vzdelávaní

Viac info