4vé akadémia vnímavosti

Modul 2 - Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti

V rámci 4vé akadémie vnímavosti myslíme aj na ľudí vo firmách a v inštitúciách. Naučíme vás, čo znamená spoločenská zodpovednosť voči vylúčeným alebo ohrozeným skupinám mladých ľudí a ako ju môžete zavádzať vo vašej firme do praxe.

Svoje nové vedomosti a zručnosti budete môcť využiť pri zlepšovaní procesov vo vašej firme alebo v inštitúcii. Porozumiete viac, ako môžete zlepšiť atmosféru a motivovať viac vašich ľudí, aby hľadali služby, produkty a prinášali riešenia, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí s prekážkami. Naučíme vás, ako efektívne vytvoriť stratégiu zavedenia inkluzívneho prístupu vo vašej firme, ako rozvíjať firemné dobrovoľníctvo, podporovať a rozvíjať zamestnancov pre využitie ich potenciálu v spolupráci alebo v rámci pomoci so zraniteľnými skupinami ľudí a mladých.

Absolventi vzdelávania získajú pre svoju inštitúciu alebo firmu značku Člen vnímavej komunity, ktorá potvrdzuje odbornosť  v oblasti uplatňovania inkluzívneho prístupu a spoločenskej zodpovednosti k zraniteľným skupinám.

 Komu je modul určený?

 • pre pracovníkov, ktorí sú priamo zodpovední za stratégiu inklúzie žiakov, študentov, stážistov, absolventov, zamestnancov alebo zákazníkov s prekážkami čeliacich spoločenskému vylúčeniu
 • pre pracovníkov, ktorí zodpovedajú za vedenie a rozvoj ľudských zdrojov mladých ľudí vo firme a ich scitlivovanie smerom k zákazníkom s prekážkami v spoločnosti
 • pre pracovníkov, ktorí pripravujú a zabezpečujú adaptačné a rozvojové tréningy pre študentov, stážistov alebo zamestnancov
 • pre pracovníkov, ktorí zabezpečujú komunikáciu so zákazníkmi alebo zamestnancami v budovaní firemných hodnôt a tolerancie medzi zamestnancami z rôznych sociálnych vrstiev a pozícií, tvoria a rozvíjajú kultúru firmy
 • pre riadiacich zamestnancov škôl a inštitúcií, ktorí zavádzajú (alebo plánujú zavádzať) model školy inkluzívnej k zraniteľným žiakom a komunitám
 • pre pracovníkov, ktorí nastavujú a zabezpečujú mentoring a koučing študentov, stážistov, absolventov a tím lídrov v oblasti inkluzívneho prístupu vo firemnom prostredí
 • pre pracovníkov, ktorí pracujú na pozíciách externej a internej komunikácie,
 • pre pracovníkom ktorí pôsobia ako správcovia alebo koordinátori nadačných fondov, alebo koordinátori iniciatív spoločenskej zodpovednosti firiem

Pochybuješ, či sa pustiť do štúdia? Prečítaj si nášho Sprievodcu 4vé akadémiou vnímavosti.

Profil absolventa

 • má vedomosti o limitoch špecifických prekážok v pracovnom uplatnení a dennodennom prežívaní mladého človeka ohrozeného alebo zasiahnutého sociálnym vylúčením
 • pozná potreby študentov, zamestnancov alebo zákazníkov so špecifickými prekážkami v spoločnosti
 • pozná základné metódy inkluzívneho prístupu pri vedení rozhovoru, výbere a adaptácii
 • študenta, stážistu, absolventa alebo dlhodobo nezamestnaného mladého človeka čeliaceho sociálnemu vylúčeniu
 • vie zistiť postoje zamestnancov inštitúcie alebo firmy k sociálne vylúčeným skupinám študentov, zamestnancov alebo zákazníkov
 • pozná nástroje motivácie firemného dobrovoľníctva a filantropie a aspoň jeden overil v praxi
 • rozumie potrebe využívania potenciálu špecifickej mladej generácie pre rozvoj firmy
 • má priame skúsenosti z prežívania diskriminácie alebo latentných foriem rasizmu v úlohe pozorovateľa denného života mladého človeka s prekážkami v spoločnosti pri návšteve úradov, hľadaní zamestnania, nákupe alebo využívaní služieb firiem a spoločností
 • vie zreflektovať vlastné stereotypy a predsudky a pozná riešenia, ako s nimi pracovať
 • vie inšpirovať zamestnancov k budovaniu tolerantnej klímy a firemnému dobrovoľníctvu firmy cez príbehy ľudí s prekážkami v spoločnosti

 Rozsah vzdelávacieho modulu (v hodinách)

Počas vzdelávania na našej 4vé akadémii vnímavosti ťa čaká prvá úvodná hodina, ktorá sa uskutoční prezenčnou formou. Ďalej už študuješ sám/sama dištančnou formou aj s pomocou tvojho mentora. Posledná hodina štúdia sa takisto uskutoční prezenčnou formou a bude zároveň tvojou prípravou na záverečnú skúšku.

Obsah vzdelávacieho programu

 • Stereotypy a predsudky (4 hodiny)

Ktorých 5 psychologických oblastí podporuje vznik stereotypov, predsudkov a ich prehlbovanie? Ako s nimi pracovať? Ako zistiť, aké postoje majú kolegovia k zraniteľným skupinám?

 • Prekážky v spoločnosti (6 hodín)

Ktoré skupiny v spoločnosti čelia sociálnemu vylúčeniu? Aké sú limity ich prekážok, ako ich dennodenný boj ovplyvňuje ich prežívanie v pozícii klienta, zamestnanca alebo zákazníka?

Ako vyzerá ich bežný prístup k službám? Ktoré situácie im spôsobujú najväčšie bariéry v socializácii?

 • Spoločenská zodpovednosť (5 hodín)

Ako spoločenská zodpovednosť inštitúcií a firiem môže skvalitňovať život ľudí s prekážkami v spoločnosti? Ako pripraviť kvalitnú stratégiu spoločenskej zodpovednosti? Ako môže mystery pozorovanie, mystery pohovor, mystery shoping  iniciovať spoločenskú zodpovednosť firmy, inštitúcie alebo zariadenia k vylúčeným alebo zraniteľným skupinám?

 • Inkluzívny prístup v biznis sektore (10 hodín)

Ako zmapovať mieru inkluzívneho prístupu zamestnancov? Kde a ako vytvárať priestor pre motiváciu a vnútorné presvedčenie zamestnancov byť inkluzívnym k žiakom, študentom, zákazníkom alebo zamestnancom s prekážkami v spoločnosti? Ako vyzerá motivačná desaťminútovka, wokshop, konferencia, tréning k inkluzívnemu prístupu?

Metódy vzdelávania

mystery pozorovanie, reflexia, prípadové štúdie, projekcia, autoprojekcia, spätná väzba, rolové hry, myšlienová mapa, storyteliingová prednáška, analýza, písaný storytelling,  štúdium príbehov,  supervízia, mentoring, rozhovory

Prečítaj si aj naše Všeobecné obchodné podmienky

Povedali o 4vé akadémii vnímavosti

Inkluzívne vzdelávanie môže byť prínosom aj pre iné firmy. 4vé akadémia vnímavosti ma veľmi posunula. Viac pozorujem, počúvam, vnímam rôzne veci a ľudí okolo seba. Všetko to začalo jednodňovým školením v Slovak Telekom v novembri 2016, ktoré bolo neuveriteľne zaujímavé a hravé. Zrazu som sa na moju prácu začala pozerať inak. Niektoré myšlienky mi dali zabrať, pretože rozoberáte tak silné veci života. Inkluzívka ma naučila pokore. K ľuďom, rodine a k práci, za čo veľmi ďakujem.

Veronika Šušková, Slovak Telekom

Chcela som zažiť to, o čom som čítala len v materiáloch. Je to naozaj také wau, ako píšu? Čo mi to prinesie? Janette Motlovú som zažila viackrát a vedela som, že sa určite nudiť nebudeme. Moja skúsenosť bola veľmi intenzívna. Získala som skúsenosti, vďaka ktorým som v sebe objavila silu pomáhať ďalej. Ľuďom, ktorých príbeh nie je ľahký a ktorí sú akýmkoľvek spôsobom ohrození sociálnym vylúčením. Je našou povinnosťou nebyť voči tomu ľahostajní. Verím, že aj vďaka 4vé akadémii vnímavosti sa postupne podarí vytvoriť mosty medzi ľuďmi, ktorí to potrebujú a tými, ktorí môžu pomôcť.

Ľubica Matušáková, V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Naše aktivity v rámci 4vé akadémie vnímavosti

Moduly 4vé akadémie vnímavosti

Modul
1
Cez skúsenosť k poznaniu

študenti, mladí lídri, aktivisti, dobrovoľníci

Viac info
Modul
2
Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti

zamestnanci a manažéri firiem

Viac info
Modul
3
Cez inkluzívny prístup k rozvoju

učitelia, vychovávatelia, sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, profesionálni a náhradní rodičia

Viac info
Modul
4
Cez storytelling k inklúzii

učitelia, pedagógovia, novinári, mladí lídri, ľudia pracujúci s mladými v neformálnom vzdelávaní

Viac info