4vé akadémia vnímavosti

Modul 4 - Cez storytelling k inklúzii

Viete, ako môžete komunikovať celospoločenské témy tak, aby boli prínosné a aby o nich so záujmom diskutovala celá spoločnosť? Naučíme vás viac o storytellingu, sile a vplyve príbehov Živých kníh na formovanie postojov a názorov ľudí a o ich využití vo vzdelávaní.

Naučíme vás, ako efektívne pracovať s príbehmi v rámci vašej profesie. Na konkrétnych príbehoch z Onlinezivakniznica.sk vám pomôžeme pochopiť, ako vznikajú naše strachy a predsudky a ako fungujú naše emócie. Spoločne si vyskúšame, ako môžete aj vy účinne prispieť k tomu, aby sa spoločnosť stala citlivejšia k ľuďom s prekážkami. Pochopíte, prečo emocionálne učenie viac prispieva k otváraniu dôležitých spoločenských tém a prečo je dôležité kritické myslenie vo vzdelávaní.

Získajte pre seba alebo svoju inštitúciu značku Člen vnímavej komunity, ktorá potvrdzuje vašu odbornosť v oblasti formovania postojov k ľuďom s prekážkami v spoločnosti.

Pre koho je vzdelávací modul vhodný?

 • Pre novinárov a ľudí v médiách, ktorí sa chcú naučiť viac o účinkoch storytellingu a viac scitlivovať spoločnosť aj prostredníctvom príbehov v Online Živej knižnici. Je dokázané, že efektívne prispieva k získavaniu vedomostí a  zručností v humanitných, prírodovedných, umeleckých predmetoch a aj v cudzom jazyku.
 • Pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí cítia potrebu rozvíjať kritické myslenie u žiakov a študentov, ale doteraz im chýbali efektívne a zaujímavé vzdelávacie nástroje na interaktívnu prácu s mladými ľuďmi.
 • Pre pedagógov vysokých škôl, ktorí vzdelávajú a pripravujú na prax budúcich profesionálov pomáhajúcich profesií v práci s mládežou (budúci psychológovia, sociálni pracovníci, a pod.)
 • Pre ľudí, ktorí pracujú s mladými v neformálnom vzdelávacom prostredí, s mládežníckymi lídrami a dobrovoľníkmi v práci s mládežou


Stále máte pochybnosti, či sa pustiť do vzdelávania? Prečítaj si nášho Sprievodcu 4vé akadémiou vnímavosti.

Profil absolventa

 • vie identifikovať päť základných  psychologických oblastí vzniku stereotypov a predsudkov a pracovať s nimi
 • vie identifikovať všetky formy storytellingu a pomenovať ich prínosy
 • vie využiť písaný, osobný a video storytelling na rozvoj kritického myslenia 
 • vie využívať storytelling vo všetkých predmetoch formálneho vzdelávania a vie pracovať s príbehmi na vzdelávacom portáli www.Onlinezivakniznica.sk
 • vie usledovať progres v zmene postojov ľudí zasiahnutých storytellingom
 • vie vyhľadať dostupné storytellingové nájstroje a využívať ich vo vzdelávaní
 • vie cez príbehy scitlivovať rôzne skupiny mladých vo formálnom a neformálnom vzdelávacom prostredí
 • vie pripravovať inkluzívne projekty, ktoré podporujú motiváciu, scitlivovanie a formovanie postojov k zraniteľným skupinám v spoločnosti

Rozsah vzdelávacieho modulu (v hodinách)

Počas vzdelávania na našej 4vé akadémii vnímavosti ťa čaká prvá úvodná hodina, ktorá sa uskutoční prezenčnou formou. Ďalej už študuješ sám/sama dištančnou formou aj s pomocou tvojho mentora. Posledná hodina štúdia sa takisto uskutoční prezenčnou formou a bude zároveň tvojou prípravou na záverečnú skúšku.

Obsah vzdelávacieho programu

 • Stereotypy, predsudky  a kritické myslenie (14 hodín)

Ktorých päť psychologických oblastí podporuje vznik stereotypov, predsudkov a ich prehlbovanie? Aké stereotypy a predsudky majú jednotlivé skupiny obyvateľstva a ako ovplyvňujú ich pohľad na komunitu, školu, prácu, spoločnosť? Kde sú pôvody intolerancie? Ako a prečo manipuluje s faktami?

 • Vzdelávanie storytellingom (10 hodín)

Ako funguje mozog pri práci s príbehom? Čo hovorí veda o storytellingu? Aké učiace typy vie storytelling zaujať? Ako využívať príbeh pre učenie pre život? Ako využívať príbeh v prípravu na povolanie? Ako pracovať s príbehmi pri formovaní kritického myslenia a scitlivovaniu mladej generácii? Ktorý nástroj storytellingu je vhodný pre rôzne cieľové skupiny?

 • Mapovanie progresu mládeže v postojovom vzdelávaní ( 6 hodín)

Ako mapovať postoje mladých ľudí na dianie v spoločnosti? Ako zistiť mieru formovateľnosti mladej generácie? Ako pracovať s mystery pozorovaním a storytellingom pri mapovaní postojov mládeže a progresu schopnosti kritického myslenia?

Metódy vzdelávania

analyýza prípadových štúdií, výklad, praktické úlohy, analýza a autoreflexia po sledovaní videí na www.onlinezivakniznica.sk, online, písaný a kontaktný storytelling, diskusie, buzzgroup, štúdium metodických materiálov, reflexia, prípadové štúdie, projekcia, autoprojekcia, spätná väzba, storytelingová prednáška, analýza, písaný storytelling,  štúdium príbehov,  supervízia, mentoring, rozhovory

Prihlasovať sa môžete aj ako skupina.
Vzdelávanie otvárame, ak sa nazbiera aspoň 11 účastníkov na daný modul.

Prečítaj si aj naše Všeobecné obchodné podmienky

Povedali o 4vé akadémii vnímavosti

Inkluzívne vzdelávanie môže byť prínosom aj pre iné firmy. 4vé akadémia vnímavosti ma veľmi posunula. Viac pozorujem, počúvam, vnímam rôzne veci a ľudí okolo seba. Všetko to začalo jednodňovým školením v Slovak Telekom v novembri 2016, ktoré bolo neuveriteľne zaujímavé a hravé. Zrazu som sa na moju prácu začala pozerať inak. Niektoré myšlienky mi dali zabrať, pretože rozoberáte tak silné veci života. Inkluzívka ma naučila pokore. K ľuďom, rodine a k práci, za čo veľmi ďakujem.

Veronika Šušková, Slovak Telekom

Chcela som zažiť to, o čom som čítala len v materiáloch. Je to naozaj také wau, ako píšu? Čo mi to prinesie? Janette Motlovú som zažila viackrát a vedela som, že sa určite nudiť nebudeme. Moja skúsenosť bola veľmi intenzívna. Získala som skúsenosti, vďaka ktorým som v sebe objavila silu pomáhať ďalej. Ľuďom, ktorých príbeh nie je ľahký a ktorí sú akýmkoľvek spôsobom ohrození sociálnym vylúčením. Je našou povinnosťou nebyť voči tomu ľahostajní. Verím, že aj vďaka 4vé akadémii vnímavosti sa postupne podarí vytvoriť mosty medzi ľuďmi, ktorí to potrebujú a tými, ktorí môžu pomôcť.

Ľubica Matušáková, V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže


Naše aktivity v rámci 4vé akadémie vnímavosti


Moduly 4vé akadémie vnímavosti

Modul
1
Cez skúsenosť k poznaniu

študenti, mladí lídri, aktivisti, dobrovoľníci

Viac info
Modul
2
Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti

zamestnanci a manažéri firiem

Viac info
Modul
3
Cez inkluzívny prístup k rozvoju

učitelia, vychovávatelia, sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, profesionálni a náhradní rodičia

Viac info
Modul
4
Cez storytelling k inklúzii

učitelia, pedagógovia, novinári, mladí lídri, ľudia pracujúci s mladými v neformálnom vzdelávaní

Viac info