Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti

Modul akreditovaného vzdelávacieho programu ponúka príležitosť rozvíjať riadiacich zamestnancov v inštitucionálnom alebo firemnom prostredí v detailnom porozumení špecifík spoločenskej zodpovednosti k vylúčeným alebo ohrozeným skupinám žiakov, chovancov,  zákazníkov alebo zamestnancov v krajine. Tieto nové vedomosti, zručnosti, skúsenosti vedia následne využiť  pri zlepšení procesov adaptácie v inšitutúcii alebo firme. Rovnako vedia novozískané kompetencie využiť pri zlepšení klímy alebo v podnietení motivácie stážistov alebo  zamestnancov k hľadaniu nástrojov, služieb a produktov, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu života zraniteľných skupín. Vo vzdelávaní účastníci získavajú schopnosť efektívne tvoriť plány zavádzania inkluzívneho prístupu, dizajn firemného dobrovoľníctva, podporu a rozvoj zamestnancov pre využitie ich potenciálu v dobrovoľníctve so zraniteľnými skupinami ľudí, mládeže.

Absolventi vzdelávania získavajú pre svoju inštitúciu alebo firmu značku Člen vnímavej komunity, ktorá potvrdzuje odbornosť  v oblasti uplatňovania inkluzívneho prístupu a spoločenskej zodpovednosti k zraniteľným skupinám.

 Pre koho je vzdelávací modul vhodný?

 • pre pracovníkov, ktorí sú priamo zodpovední za stratégiu inklúzie žiakov, študentov, stážistov, absolventov, zamestnancov alebo zákazníkov s prekážkami čeliacich spoločenskému vylúčeniu
 • pre pracovníkov, ktorí zodpovedajú za vedenie a rozvoj ľudských zdrojov mladých ľudí vo firme a ich scitlivovanie smerom k zákazníkom s prekážkami v spoločnosti
 • pre pracovníkov, ktorí pripravujú a zabezpečujú adaptačné a rozvojové tréningy pre študentov, stážistov alebo zamestnancov
 • pre pracovníkov, ktorí zabezpečujú komunikáciu so zákazníkmi alebo zamestnancami v budovaní firemných hodnôt a tolerancie medzi zamestnancami z rôznych sociálnych vrstiev a pozícií, tvoria a rozvíjajú kultúru firmy
 • pre riadiacich zamestnancov škôl a inštitúcií, ktorí zavádzajú (alebo plánujú zavádzať) model školy inkluzívnej k zraniteľným žiakom a komunitám
 • pre pracovníkov, ktorí nastavujú a zabezpečujú mentoring a koučing študentov, stážistov, absolventov a tímlídrov v oblasti inkluzívneho prístupu vo firemnom prostredí
 • pre pracovníkov, ktorí pracujú na pozíciách externej a internej komunikácie,
 • pre pracovníkovm ktorí pôsobia ako správcovia alebo koordinátori  nadačných fondov, alebo koordinátori iniciatív spoločenskej zodpovednosti firiem

Pochybuješ, či sa pustiť do štúdia? Prečítaj si nášho Sprievodcu 4vé akadémiou.

Profil absolventa

 • má vedomosti o limitoch špecifických prekážok v pracovnom uplatnení a dennodennom prežívaní mladého človeka ohrozeného alebo zasiahnutého sociálnym vylúčením
 • pozná potreby študentov, zamestnancov alebo zákazníkov so špecifickými prekážkami v spoločnosti
 • pozná základné metódy inkluzívneho prístupu pri vedení rozhovoru, výbere a adaptácii
 • študenta, stážistu, absolventa alebo dlhodobo nezamestnaného mladého človeka čeliaceho sociálnemu vylúčeniu
 • vie zistiť postoje zamestnancov inštitúcie alebo firmy k sociálne vylúčeným skupinám študentov, zamestnancov alebo zákazníkov
 • pozná nástroje motivácie firemného dobrovoľníctva a filantropie a aspoň jeden overil v praxi
 • rozumie potrebe využívania potenciálu špecifickej mladej generácie pre rozvoj firmy
 • má priame skúsenosti z prežívania diskriminácie alebo latentných foriem rasizmu v úlohe pozorovateľa denného života mladého človeka s prekážkami v spoločnosti pri návšteve úradov, hľadaní zamestnania, nákupe alebo využívaní služieb firiem a spoločností
 • vie zreflektovať vlastné stereotypy a predsudky a pozná riešenia, ako s nimi pracovať
 • vie inšpirovať zamestnancov k budovaniu tolerantnej klímy a firemnému dobrovoľníctvu firmy cez príbehy ľudí s prekážkami v spoločnosti

 Rozsah vzdelávacieho modulu (v hodinách)

Počas vzdelávania na našej 4vé akadémii rozvoja kritického myslenia ťa čaká prvá úvodná hodina, ktorá sa uskutoční prezenčnou formou. Ďalej už študuješ sám/sama dištančnou formou aj s pomocou tvojho mentora. Posledná hodina štúdia sa takisto uskutoční prezenčnou formou a bude zároveň tvojou prípravou na záverečnú skúšku.

Obsah vzdelávacieho programu

 • Stereotypy a predsudky (4 hodiny)

Ktorých 5 psychologických oblastí podporuje vznik stereotypov, predsudkov a ich prehlbovanie? Ako s nimi pracovať? Ako zistiť, aké postoje majú kolegovia k zraniteľným skupinám?

 • Prekážky v spoločnosti (6 hodín)

Ktoré skupiny v spoločnosti čelia sociálnemu vylúčeniu? Aké sú limity ich prekážok, ako ich dennodenný boj ovplyvňuje ich prežívanie v pozícii klienta, zamestnanca alebo zákazníka?

Ako vyzerá ich bežný prístup k službám? Ktoré situácie im spôsobujú najväčšie bariéry v socializácii?

 • Spoločenská zodpovednosť (5 hodín)

Ako spoločenská zodpovednosť inštitúcií a firiem môže skvalitňovať život ľudí s prekážkami v spoločnosti? Ako pripraviť kvalitnú stratégiu spoločenskej zodpovednosti? Ako môže mystery pozorovanie, mystery pohovor, mystery shoping  iniciovať spoločenskú zodpovednosť firmy, inštitúcie alebo zariadenia k vylúčeným alebo zraniteľným skupinám?

 • Inkluzívny prístup v biznis sektore (10 hodín)

Ako zmapovať mieru inkluzívneho prístupu zamestnancov? Kde a ako vytvárať priestor pre motiváciu a vnútorné presvedčenie zamestnancov byť inkluzívnym k žiakom, študentom, zákazníkom alebo zamestnancom s prekážkami v spoločnosti? Ako vyzerá motivačná desaťminútovka, wokshop, konferencia, tréning k inkluzívnemu prístupu?

Metódy vzdelávania

mystery pozorovanie, reflexia, prípadové štúdie, projekcia, autoprojekcia, spätná väzba, rolové hry, myšlienová mapa, storyteliingová prednáška, analýza, písaný storytelling,  štúdium príbehov,  supervízia, mentoring, rozhovory

Cena: 109€ / účastník

Prečítaj si aj naše Všeobecné obchodné podmienky

Chcem sa prihlásiť