Cez storytelling k inklúzii

Vieš, ako môžeš komunikovať celospoločenské témy tak, aby boli prínosné a aby o nich so záujmom diskutovala celá spoločnosť? Poď sa naučiť viac o storytellingu a jeho vplyve na formovanie postojov a názorov ľudí. Ponúkame ti zážitkové štúdium v jednom z našich akreditovaných vzdelávacích modulov.

Naučíme ťa, ako efektívne pracovať s príbehmi v tvojej profesii. Na konkrétnych príbehoch z Onlinezivakniznica.sk ti pomôžeme pochopiť, ako vznikajú predsudky a ako fungujú naše emócie. Spoločne si vyskúšame, ako môžeš aj ty účinne prispieť k tomu, aby sa spoločnosť stala citlivejšia k ľuďom s prekážkami.

Čo ti vzdelávanie prinesie?
Získaš schopnosť, ako pracovať s emocionálnym učením a so storytellingom pri otváraní dôležitých spoločenských tém a vo vzdelávaní aj prostredníctvom kritického myslenia. Novinári, učitelia, ľudia pôsobiaci v neziskovom sektore či v pomáhajúcich profesiách, študenti žurnalistiky a ktokoľvek, kto dnes pracuje s príbehmi a celospoločenskými témami sa vďaka nášmu vzdelávaciemu modulu môžu naučiť viac o tom, ako možno využívať storytelling a jeho účinky v rámci svojej profesie. To všetko aj s prepojením  na reálne potreby a životy ľudí zo zraniteľných skupín. Povedali by ste, že storytelling je účinný vzdelávací nástroj aj na školách? Je dokázané, že efektívne prispieva k získavaniu vedomostí a  zručností v humanitných, prírodovedných, umeleckých predmetoch a aj v cudzom jazyku.

Získaj pre seba alebo svoju inštitúciu značku Člen vnímavej komunity, ktorá potvrdzuje tvoju odbornosť  v oblasti formovania postojov k ľuďom s prekážkami v spoločnosti.

Pre koho je vzdelávací modul vhodný?

 • Pre novinárov a ľudí v médiách, ktorí sa chcú naučiť viac o účinkoch storytellingu a viac scitlivovať spoločnosť aj prostredníctvom príbehov v Online Živej knižnici.
 • Pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí cítia potrebu rozvíjať kritické myslenie u žiakov a študentov, ale doteraz im chýbali efektívne a zaujímavé vzdelávacie nástroje na interaktívnu prácu s mladými ľuďmi.
 • Pre pedagógov vysokých škôl, ktorí vzdelávajú a pripravujú na prax budúcich profesionálov pomáhajúcich profesií v práci s mládežou (budúci psychológovia, sociálni pracovníci, a pod.)
 • Pre ľudí, ktorí pracujú s mladými v neformálnom vzdelávacom prostredí, s mládežníckymi lídrami a dobrovoľníkmi v práci s mládežou


Pochybuješ, či sa pustiť do štúdia? Prečítaj si nášho Sprievodcu 4vé akadémiou.

Profil absolventa

 • vie identifikovať päť základných  psychologických oblastí vzniku stereotypov a predsudkov a pracovať s nimi
 • vie identifikovať všetky formy storytellingu a pomenovať ich prínosy
 • vie využiť písaný, osobný a video storytelling na rozvoj kritického myslenia 
 • vie využívať storytelling vo všetkých predmetoch formálneho vzdelávania a vie pracovať s príbehmi na vzdelávacom portáli www.Onlinezivakniznica.sk
 • vie usledovať progres v zmene postojov ľudí zasiahnutých storytellingom
 • vie vyhľadať dostupné storytellingové nájstroje a využívať ich vo vzdelávaní
 • vie cez príbehy scitlivovať rôzne skupiny mladých vo formálnom a neformálnom vzdelávacom prostredí
 • vie pripravovať inkluzívne projekty, ktoré podporujú motiváciu, scitlivovanie a formovanie postojov k zraniteľným skupinám v spoločnosti

Rozsah vzdelávacieho modulu (v hodinách)

Počas vzdelávania na našej 4vé akadémii rozvoja kritického myslenia ťa čaká prvá úvodná hodina, ktorá sa uskutoční prezenčnou formou. Ďalej už študuješ sám/sama dištančnou formou aj s pomocou tvojho mentora. Posledná hodina štúdia sa takisto uskutoční prezenčnou formou a bude zároveň tvojou prípravou na záverečnú skúšku.

Obsah vzdelávacieho programu

 • Stereotypy, predsudky  a kritické myslenie (14 hodín)

Ktorých päť psychologických oblastí podporuje vznik stereotypov, predsudkov a ich prehlbovanie? Aké stereotypy a predsudky majú jednotlivé skupiny obyvateľstva a ako ovplyvňujú ich pohľad na komunitu, školu, prácu, spoločnosť? Kde sú pôvody intolerancie? Ako a prečo manipuluje s faktami?

 • Vzdelávanie storytellingom (10 hodín)

Ako funguje mozog pri práci s príbehom? Čo hovorí veda o storytellingu? Aké učiace typy vie storytelling zaujať? Ako využívať príbeh pre učenie pre život? Ako využívať príbeh v prípravu na povolanie? Ako pracovať s príbehmi pri formovaní kritického myslenia a scitlivovaniu mladej generácii? Ktorý nástroj storytellingu je vhodný pre rôzne cieľové skupiny?

 • Mapovanie progresu mládeže v postojovom vzdelávaní ( 6 hodín)

Ako mapovať postoje mladých ľudí na dianie v spoločnosti? Ako zistiť mieru formovateľnosti mladej generácie? Ako pracovať s mystery pozorovaním a storytellingom pri mapovaní postojov mládeže a progresu schopnosti kritického myslenia?

Metódy vzdelávania

analyýza prípadových štúdií, výklad, praktické úlohy, analýza a autoreflexia po sledovaní videí na www.onlinezivakniznica.sk, online, písaný a kontaktný storytelling, diskusie, buzzgroup, štúdium metodických materiálov, reflexia, prípadové štúdie, projekcia, autoprojekcia, spätná väzba, storytelingová prednáška, analýza, písaný storytelling,  štúdium príbehov,  supervízia, mentoring, rozhovory

Cena: 99€ / účastník

Prihlasovať sa môžete aj ako skupina. Dajte nám vedieť a vieme sa dohodnúť na zľave.
Vzdelávanie otvárame, ak sa nazbiera aspoň 11 účastníkov na daný modul.

Prečítaj si aj naše Všeobecné obchodné podmienky

Chcem sa prihlásiť